דיווחים מיידים

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה")

תאריך דיווח
13/02/2020 זימון אסיפה מיוחדת ל-19.3.20-תיקון תקנון, תנאי תגמול
13/02/2020 תנאי כהונה והעסקה של קרוב של ב.שליטה,תיקון תקנון,אסיפה ב19.3.20
05/12/2019 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פקיעת כתבי אופציות
27/11/2019 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פקיעה, הקצאה לעובדים
26/11/2019 דוח הצעת מדף להנפקת כ.אופציה לעובדים ע"פ תשקיף מדף 10.7.19
26/11/2019 דיבידנד בסך 8.35308 אג' למניה, קובע 3.12.19, תשלום 15.12.19
31/10/2019 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 30.10.19
31/10/2019 תוצ' אסיפה כללית מיום 30.10.19
25/09/2019 זימון אסיפה מיוחדת ל-30.10.19-תיקון מדיניות התגמול לנ.משרה, אישור מינוי דח"צ,אישור הקצאת אופ' לנ.משרה,כתב הצבעה ועוד
19/09/2019 אישור לרישום ני"ע מיום 19.9.19-הצעה לא אחידה ע"פ דוח הצעת מדף
16/09/2019 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הקצאת כתבי אופציות לעובדים, נותני שירותים ונושאי משרה
15/09/2019 דוח הצעת מדף להקצאת כ.אופציה לעובדים בדרך של הצעה לא אחידה
18/08/2019 מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.19, לפי מועדי פרעון
23/07/2019 בקשה ליצוגית בק"ע גביית הוצאות ניהול השקעות הנגבים בק. גמל
21/07/2019 אישור מנכ"ל לרישום ניירות ערך
21/07/2019 פתיחת מסחר ומינוי עושה שוק

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: * אין באמור כדי להוות הבטחה להשגת תשואה עתידית.