דיווחים מיידים

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה")

תאריך דיווח
17/08/2020 זימון אסיפה שנתית ל-9.9.20, מינוי מחדש דירקטורים
17/08/2020 דיבידנד בסך 11.4855 אג' למניה, קובע: 7.9.20, תשלום 4.10.20
17/08/2020 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 17.8.20
17/08/2020 מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.20, לפי מועדי פרעון
17/08/2020 דוח רבעון 2 לשנת 2020
03/08/2020 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פקיעת כתבי אופציות לעובדים, נותני שירותים ונושאי משרה
22/07/2020 אשגפ הגישה הצעה לרכישת הלהש תמורת כ-6.634ש"ח למניה,כפוף
08/07/2020 הארכת תוקף תשקיף מדף מיום 10.7.19 עד ליום 16.7.21
07/07/2020 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.6.20
01/07/2020 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פקיעת כתבי אופציות לעובדים, נותני שירותים ונושאי משרה
02/06/2020 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלטשולר שחם בע"מ
01/06/2020 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פקיעת והקצאת כתבי אופציות לעובדים, נותני שירותים ונושאי משרה
31/05/2020 דוח הצעת מדף ע"פ ת.מדף מיום 10.7.19 להצעה לא אחידה של אופ' לעובדים, נתוני שירותים ונ.משרה בחברה
27/05/2020 דיבידנד בסך 9.91929 אג' למניה,קובע: 18.6.20,תיקון דוח-מועד התשלום הוקדם ליום 2.7.2020.
27/05/2020 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 27.5.20
27/05/2020 דיבידנד בסך 9.91929 אג' למניה,קובע: 18.6.20, תשלום 4.7.20
27/05/2020 מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.20, לפי מועדי פרעון
27/05/2020 דוח רבעון 1 לשנת 2020
26/05/2020 חדל להיות בעל ענין-עזרא דביר
26/05/2020 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פקיעת כתבי אופציות
13/05/2020 בקשה ליצוגית נגד החב' ואחרות בק"ע אופן חישוב חבות המס בגין הפרשות לקרנות ההשתלמות
04/05/2020 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פקיעת כתבי אופציות
07/04/2020 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.3.20
31/03/2020 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הקצאת כתבי אופציות
30/03/2020 החל להיות בעל ענין- אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ
30/03/2020 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.3.20
30/03/2020 החל להיות בעל ענין-ארז יפת
30/03/2020 החל להיות בעל ענין-סיגלית רז
30/03/2020 החל להיות בעל ענין-שי אהרוני
30/03/2020 החל להיות בעל ענין-שרון גרשביין
30/03/2020 החל להיות בעל ענין-תומר כהן
30/03/2020 החל להיות בעל ענין-דפנה בסה
30/03/2020 החל להיות בעל ענין-אסנת ענתבי
30/03/2020 החל להיות בעל ענין-עזרא דביר
30/03/2020 החל להיות בעל ענין-מיטל ברנע
30/03/2020 החל להיות בעל ענין-ענת כנפו תבור
30/03/2020 החל להיות בעל ענין-צפריר אמיעד זנזורי
30/03/2020 דוח הצעת מדף להנפקת 782,205 כ.אופציה לא סחירים לעובדים ונ.משרה
30/03/2020 מצגת משקיעים לשנת 2019
30/03/2020 דיבידנד בסך 12.00757 אג' למניה,קובע: 19.4.20, תשלום 4.5.20
30/03/2020 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פקיעת כתבי אופציות
30/03/2020 מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.19, לפי מועדי פרעון
30/03/2020 דוח תקופתי ושנתי לשנת 2019
19/03/2020 מסמכי התאגדות-שינוי בתקנון
19/03/2020 תוצ' אסיפה כללית מיום 19.3.20-מינוי דח"צ,תנאי כהונה
05/03/2020 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פקיעת כתבי אופציות לעובדים, נותני שירותים ונושאי משרה
13/02/2020 זימון אסיפה מיוחדת ל-19.3.20-תיקון תקנון, תנאי תגמול
13/02/2020 תנאי כהונה והעסקה של קרוב של ב.שליטה,תיקון תקנון,אסיפה ב19.3.20
05/12/2019 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פקיעת כתבי אופציות
27/11/2019 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פקיעה, הקצאה לעובדים
26/11/2019 דוח הצעת מדף להנפקת כ.אופציה לעובדים ע"פ תשקיף מדף 10.7.19
26/11/2019 דיבידנד בסך 8.35308 אג' למניה, קובע 3.12.19, תשלום 15.12.19
31/10/2019 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 30.10.19
31/10/2019 תוצ' אסיפה כללית מיום 30.10.19
25/09/2019 זימון אסיפה מיוחדת ל-30.10.19-תיקון מדיניות התגמול לנ.משרה, אישור מינוי דח"צ,אישור הקצאת אופ' לנ.משרה,כתב הצבעה ועוד
19/09/2019 אישור לרישום ני"ע מיום 19.9.19-הצעה לא אחידה ע"פ דוח הצעת מדף
16/09/2019 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הקצאת כתבי אופציות לעובדים, נותני שירותים ונושאי משרה
15/09/2019 דוח הצעת מדף להקצאת כ.אופציה לעובדים בדרך של הצעה לא אחידה
18/08/2019 מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.19, לפי מועדי פרעון
23/07/2019 בקשה ליצוגית בק"ע גביית הוצאות ניהול השקעות הנגבים בק. גמל
21/07/2019 אישור מנכ"ל לרישום ניירות ערך
21/07/2019 פתיחת מסחר ומינוי עושה שוק

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: * אין באמור כדי להוות הבטחה להשגת תשואה עתידית.