הקוד האתי

 

באלטשולר שחם מאמינים כי תרבות ערכית היא לא רק מטרה לשאוף אליה – היא דרך חיים. החברה רואה חשיבות עליונה בהתנהגות ערכית של עובדיה ומנהליה במסגרת מילוי תפקידם בחברה ומכאן כל אחד מעובדי אלטשולר שחם מחויב לשמור על אמות מידה, יושרה מקצועית, אחריות חברתית ושקיפות.

 

כחלק מתחושת אחריותה של אלטשולר שחם בע"מ כגוף מוביל בשוק ההון וההבנה כי לפעילותנו השפעה על הסביבה העסקית והחברתית בה אנו פועלים, ומתוך מחויבות לקהל לקוחותינו והשליחות בה אנו חבים מתוקף תפקידינו, החליטה אלטשולר שחם לנסח בקוד אתי זה את עקרונותיה להתנהגות אתית, השאובים מחזונה של החברה ואשר בהם אנו רואים תנאי הכרחי לקיומנו כארגון ומתווי דרך בעולם העסקי. מטרתו של הקוד האתי המפורט במסמך זה היא לייצג תפיסה סדורה בדבר ההתנהגות הראויה של החברה ולהדריך אותה בפעילותה, הן שמדובר בחברה עצמה במישרין והן שמדובר בעובדיה.

 

אנו באלטשולר שחם מאמינים כי באמצעות אימוץ של כללי ההתנהגות המפורטים אנו נגשים את חזונה של אלטשולר שחם כארגון עסקי פיננסי מוביל הפועל על פי עקרונות אתיים של אחריות, מקצועיות והוגנות.

 

שמירה על החוק

שלטון החוק יהווה נר לרגליהם של מנהליה ועובדיה של חברת אלטשולר שחם, אשר יפעלו תוך הקפדה על הוראות החוק, התקנות וציות להנחיות הגופים הרגולטורים האמונים על הפיקוח בתחומי פעילותה, ככתבם וכלשונם. אלטשולר שחם מכירה בכך שציות לחוק הינו תנאי הכרחי ומינימאלי להתנהלות אתית ותפעל לקביעת נורמות וסטנדרטים בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות תחום פעילותה.

 

מקצועיות ומצוינות

אלטשולר שחם ועובדיה ישרתו את לקוחות החברה ביושרה ובאופן המקצועי ביותר, ללא אפליה, תוך מתן שירות איכותי, יעיל ואמין. החבר ועובדיה ישאפו למצוינות בכל תחומי פעילותם, ויאמצו נורמות של למידה ועדכון הידע והמיומנות שצברו.

צנעת הפרט ואיסור שימוש במידע אישי של לקוחות החברה

אלטשולר שחם תנקוט בכל האמצעים על מנת לשמור על פרטיות וסודיות המידע של לקוחותיה שהגיעו אליה במסגרת פעילותה. אלטשולר שחם ועובדיה לא יעשו שימוש, למעט שימוש הנחוץ לביצוע תפקידם, ולא יעבירו מידע כלשהו לכל גורם חיצוני ללא הוראותו המפורשת של הלקוח (למעט בעקבות פנייה של גורמים מוסמכים כמו רשויות החוק או בהתאם לצו בית המשפט).

 

הימנעות מניגוד עניינים וגילוי נאות

החברה ועובדיה ערים לכך שפעילותם מתקיימת בתחום עתיר ניגודי עניינים. אלטשולר שחם ועובדיה ימנעו, ככל שניתן ובהתאם לכל דין, מפעילות העלולה לעמוד בסתירה למחויבות ללקוחותיה ו/או להעמיד את החברה ו/או את העובדים במצב של ניגוד עניינים. בכל מצב בו עלול להתעורר מצב של ניגוד עניינים יתנו על כך החברה ו/או העובד הרלוונטי גילוי נאות מלא ושקוף ויעשו כמיטב יכולתם על מנת לפתור את ניגודי העניין. אנו מתחייבים להמנע מניצול תפקידנו להשגת רווחים אישיים.

 

קבלה ונתינה של טובות הנאה

אלטשולר שחם ועובדי החברה לא יקבלו כל טובת הנאה מגורמים הקשורים בפעילותה או מעוניינים להיות קשורים עימה, העלולה להקים מחויבות כלשהי כלפי נותן טובת ההנאה.

 

שמירה על הוגנות, יושר וכבוד האדם

החברה ועובדיה מתחייבים לשמור על ערכי כבוד האדם ולנהוג בכל אדם באשר הוא אדם, בכבוד הראוי לו בין אם מדובר בלקוח, שותף, ספק, מתחרה ובינינו לבין עצמנו. אנו מתחייבים לנהוג בסבלנות ובהוגנות, ולא להפלות על בסיס מין, גיל, דת, אמונה, דעה פוליטית, העדפה מינית, מעמד אישי, כלכלי או חברתי או על בסיס אפליה אחרת כלשהי.

 

תחרות הוגנת

אלטשולר שחם תפעל תמיד כדי להיות מובילה בתחומי פעילותה ולעמוד ביעדיה, והכל מתוך ההכרה בצורך לשמור על יושרה ועל כללי תחרות הוגנת. אנו מתחייבים לשמור על התנהגות הוגנת וראויה במערכות היחסים עם מתחרינו, ולא להשמיצם או לפגוע בהם באופן שאינו מתיישב עם כללי התנהגות עסקיים ראויים.

 

האמת כערך

אלטשולר שחם מתחייבת לשקיפות ודיווח אמיתי ושלם של הדיווחים הנדרשים ממנה על פי כל דין. אנו מתחייבים שלא לפרסם מידע כוזב ו/או להציג מצגי שווא כלשהם על מנת לקדם את האינטרס העסקי ו/או האישי של החברה או עובדיה.

 

אחריות ארגונית

אלטשולר שחם מחויבת להביא בחשבון את האינטרסים הלגיטימיים של עובדיה ולהתחשב בהם ברגישות ובמסירות, ולספק לעובדיה סביבת עבודה בטוחה ומשוחררת מאיומים והטרדות מכל סוג שהוא ובכלל זה הטרדה מינית, פיזית, נפשית או על רקע אמונה דתית, מוצא או מנהגים.

 

אחריות חברתית

אלטשולר שחם ועובדיה ישאפו לשמש דוגמא אישית לסביבה בתוכה הם פועלים ולתרום בכך לקידום הערכים בהם אנו מאמינים, בעסקים ובחברה הישראלית כולה. החברה משקיעה משאבים במעורבותה בפרויקטים חברתיים ולאומיים במגוון תחומים ונשאף להגביר את מעורבותה בקהילה ובחברה.

 

אחריות סביבתית

החברה ועובדיה מודעים להשפעת פעולותיהם על איכות הסביבה ועל האחריות המוטלת עליהם בשמירה על סביבה בת-קיימא בעתיד ועבור הדורות הבאים. אנו רואים בצמצום השפעותינו המזיקות על הסביבה כיעד וכאתגר ונשאף להגביר את המודעות לאיכות הסביבה בקרב עובדינו, ספקנו ולקוחותינו. אנו מתחייבים לפעול כדי לשפר את הביצועים הסביבתיים שלנו בכל מקום בו אנו פועלים ומתוך מחויביות ואחריות כלפי החברה והדורות הבאים, ורואים עצמנו מובילים את המאבק למודעות סביבתית בקרב החברה.

 

יישום הקוד האתי

דירקטריון החברה קבע כי הממונה על הפעלת ויישום הוראות הקוד האתי בחברה יהיה המנכ"ל. המנכ"ל יפעל בשיתוף עם הנהלת החברה להטמעת הקוד האתי וכללי ההתנהגות הנגזרים ממנו, ויהווה כתובת לשאלות ופניות הנוגעות להפרה ו/או יישומו של הקוד האתי.

 

 

 

תפריט משנה