תנאי שימוש ניוזלטר

הריני לאשר בזאת את הסכמתי לקבל מאלטשולר שחם, כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר בנוגע לחברה, מוצריה, שירותיה ופעילותה, באמצעות הדואר האלקטרוני (להלן: "המייל"). הנני מצהיר בזאת, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982, כנגד אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה בגין קבלת החומר הפרסומי האמור באמצעות המייל. ידוע לי, כי במידה שאהיה מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל, באמצעות המייל, עליי לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב

לקבלת החומר כאמור, לכתובת: Nihul-tikim@altshul.co.il.

תפריט משנה