כתבו עלינו

תפריט משנה

הערות משפטיות: 1. כל הזכויות בכתבות שקישור אליהן מופיע בעמוד זה, שייכות לגופים המפרסמים את הכתבות. 2. הכתבות הינן למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין בהן ובכל הכלול בהן משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בהן, ואין בהן משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים בכתבות ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בהן. 3. אין לראות במידע בכתבות כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בהן ולכן אין לקבל על סמך הכתבות או האמור בהן בלבד החלטות השקעה כלשהן. 4. המידע בכתבות ו/או חלקו מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות המוזכרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע כאמור לבין התוצאות בפועל. 5. אין באמור בכתבות כדי להוות התחייבות להשאת תשואה ואין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד.