שאלות ותשובות – קופות גמל וקרנות השתלמות

קופת גמל היא מסלול חסכון לטווח ארוך או בינוני הנהנה מהטבת מס, אליה מפקידים העובד ו/או המעביד כספים באופן שוטף וממנה ניתן למשוך כספים בהתאם לדין במועד המשיכה, בסכום חד פעמי או בחלקים או כהכנסה תקופתית לאחר גיל הפרישה מעבודה, כקצבה.
החל מיום 1 בינואר 2008 מסלול החסכון בגין הפקדות בקופת גמל מיועד לתשלום קצבה בגיל פרישה בהתאם לכללים ולתנאים הקבועים בחוק.
קופת גמל הינה ישות משפטית עצמאית. קופת גמל מוקמת עפ"י אישור של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ומתנהלת בהתאם להוראות הדין החלות על קופות גמל והנחיות הממונה.
הממונה מפקח על התנהלות קופת הגמל והחברה המנהלת את קופת הגמל.
סגור

חברה מנהלת הינה חברה הרשומה כחברה עפ"י חוק החברות, שעיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל ואשר אושרה כחברה מנהלת ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה - 2005. בטרם נותן הממונה אישור לחברה לשמש כחברה מנהלת בודק הממונה – בין השאר – את האנשים והגופים השולטים בחברה המנהלת ואת נושאי המשרה בחברה המנהלת – כישוריהם, השכלתם ויושרם. חברה מנהלת נדרשת להון עצמי מינימלי ולביטוח כרשום בהוראות הדין החלות על קופות גמל, ובהנחיות הממונה.
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ הינה חברה שאושרה כחברה מנהלת והיא פועלת בהתאם להוראות הדין החלות על קופות גמל והנחיות הממונה וכפופה לפיקוח הממונה.

סגור
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005 מפרט את סוגי קופות הגמל – כמפורט להלן:

קופת גמל מרכזית לפיצויים: קופת גמל לפיצויים שעמיתיה הם מעבידים בלבד. זו קופה בה העמית-המעביד, הפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין.
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מנהלת קופת גמל מסלולית מסוג זה,  "אלטשולר שחם פיצויים", בבנק לאומי לישראל בע"מ.
החל מיום 1 לינואר 2008 לא ניתן לפתוח קופות חדשות אלא רק בדרך של העברת קופה קיימת. 
החל משנת 2011 לא ניתן להפקיד לקופות מרכזיות לפיצויים.
קופת גמל לתגמולים ו/או פיצויים אישית: קופת גמל שאינה משלמת לקצבה המיועדת לחסכון לקצבה ולתשלום פיצויים אישיים. כספים שהופקדו לסעיף תגמולים עד ליום 31.12.07 ניתנים למשיכה בסכום חד-פעמי בהתאם לגיל או ותק העמית.

קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים: העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד - ראה במסגרת קופת גמל לתגמולים. הקופה מוגדרת כקופה לא משלמת לקצבה והכספים הנצברים בה החל מיום 1 בינואר 2008 מיועדים לקצבה.
קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאיים: העמית מפקיד לקופה כספים (ללא תשלום מקביל של מעביד) - ראה במסגרת קופת גמל לתגמולים. הקופה מוגדרת כקופה לא משלמת לקצבה והכספים אשר נצברו בה החל מיום 1 בינואר 2008 מיועדים לקצבה.
קופת גמל אישית לפיצויים: קופת גמל לפיצויים המתנהלת בחשבונות אישיים ע"ש העובדים. זו קופת גמל בה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים ע"ש העובד. ניתן להפקיד כספי פיצויים לכל קופות החברה.
קופת גמל מרכזית לקצבה: קופת גמל משלמת לקצבה שיש בה עמית-מעביד אחד בלבד המיועדת לתשלום קצבה לעובדים של העמית המעביד.
קופת גמל משלמת לקצבה: קופת גמל המיועדת לתשלום קצבה.
קופת גמל מסלולית: קופת גמל שמנוהלים בה מספר מסלולי השקעה, ואשר עפ"י תקנונה רשאי העמית לבחור מתוכם את מסלולי ההשקעה שבהם יושקעו כספיו – במגבלות ההשקעה שנקבעו בתקנות הקופה.
קרן השתלמות: קופת גמל המיועדת לתשלום דמי השתלמות לעובדים, לעצמאים, לחברי קיבוץ, לחברי מושב שיתופי או למוטבים שלהם.
קרן השתלמות לשכירים: קרן השתלמות בה העובד והמעביד מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד. הפקדת המעביד היא ביחס של 1:3 או 1:2 להפקדתו של העובד.
קרן השתלמות לעצמאיים: קרן השתלמות ליחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד.
סגור

עמית הוא מי שרשומים על שמו כספים ברישומי קופת גמל במסגרת חשבון ספציפי.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005 מבחין בעמיתים הבאים:

עמית-מעביד: עמית שהוא מעביד המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד עובדיו.

עמית-עצמאי: עמית יחיד המשלם כספים לקופת גמל בעד עצמו, לרבות עובד המשלם כספים כאמור בלא תשלום מקביל של מעבידו.

עמית-שיתופי: עמית בקופת גמל לתגמולים שהוא קיבוץ או מושב שיתופי, המשלם כספים לקופת הגמל בעד חבריו.

עמית-שכיר: עמית שהוא עובד אשר מעבידו משלם בעדו כספים לקופת גמל, בגין תגמולים או פיצויים. עמית שכיר שפרש מעבודה זכאי למשוך את הכספים מחשבונו (בכפוף להוראות כל דין ותקנות הקופה) ולהעבירם למעמד של עמית עצמאי על שמו ולהנות מהוותק, אולם פעולה זו תחשב כהפקדה לסעיף תגמולים, המיועדת לקצבה בגיל פרישה.

סגור

קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים היא קופה שאינה משלמת לקצבה שבה העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד.

מדוע לבחור באפיק חסכון זה?

האחת - למטרת חסכון של העמית השכיר אשר עשויה לעזור לו בעתיד בגיל הפרישה מהעבודה או לפני כן, בהתאם להוראות החוק.

השנייה - הטבות מס שעמיתי הקופה זכאים להם. הטבות מס אלו ניתנות בעת ההפרשה לקופה (ניכויים וזיכויים ממס), ובמשיכה (הטבת מס בגין כספים שהופקדו עד ל-31.12.07) בגין רווחים ריאליים עד תקרת הפקדה מוטבת בכפוף לתנאי נזילות הקופה ובלבד שהעמית הגיע לגיל זכאות.
החל מיום 1.1.2008 כל ההפקדות לסעיף תגמולים מיועדות לקצבה בגיל פרישה.

סגור
מוטב הוא מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל בעת מותו של עמית בקופת הגמל.
המוטב נקבע ע"י העמית בהוראה בכתב שנותן העמית לחברה המנהלת את קופת הגמל. אין כל הגבלה על זהות המוטב – שנקבעת כאמור ע"י העמית.
העמית רשאי – בכל עת וללא כל הגבלה – להודיע לחברה המנהלת בכתב על שינוי המוטב.
לא נתן העמית הודעה בכתב לחברה המנהלת על מוטב, תשלם קופת הגמל את הכספים המגיעים לעמית ליורשיו על פי הדין. בהקשר זה יש לעיין גם בטופס ההצטרפות ובתקנון הקופה.

מוטב שכספי הקופה הועברו אליו רשאי למשוך את חלקו או להמשיך ולחסוך בקופה, אך במקרה כזה, הוותק בקופה ייחשב מיום פטירת העמית ולא מיום פתיחת הקופה.

סגור

ניתן לראות בדוגמה הבאה את ההבדל בין עמית שחוסך בקופת גמל לטווח ארוך בקופה שמניבה תשואה נמוכה לבין זו של קופה שהתשואה בה גבוהה ולו במעט. ההפרש יכול להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים.

בדוגמה שלפניכם מוצגת הצבירה לאורך תקופה של עד 25 שנה, לעמית שמפקיד הפקדה חודשית של  1,000 ₪ לקרן  השתלמות וקופת גמל.

בדוגמה זו הוצגו שתי תוצאות של צבירת כספים בתום תקופה:

האחת לפי תשואה של 4% לשנה, השניה לפי תשואה של 5% לשנה.

בתום 6 שנים היתרה הצבורה תהיה גבוהה ב-2,260 ₪ ותעמוד על 84,113 ש"ח.

בתום 25 שנה הצבירה במסלול של תשואה שנתית בשיעור 5% תהיה 597,991 ₪ וההפרש מול המסלול ובו תשואה של 4% יעמוד על  82,148 ש"ח, דהיינו הפרש של 15.9%.

אם הפער בתשואות יהיה 6% לשנה לעומת 4%, ההפרש בתום 25 שנה יהיה 180,616 ש"ח, דהיינו 35%.

סגור

עמית שכיר יכול להפקיד לקופה עד 5% משכרו בתנאי שהמעסיק מפקיד אחוז זהה לקופה.

עמית שכיר רשאי להפקיד עד 2% נוספים מהכנסתו באופן וולנטרי ללא תלות בהפקדות המעסיק מעל 5% והמעסיק רשאי להפקיד באופן וולנטרי עד 2.5% נוספים מהכנסתו של העובד ללא תלות בהפקדות העובד מעל 5%.

מעסיק המפקיד עבור עובדו בגין אובדן כושר עבודה – הפקדה זו נכללת בתקרה המקסימלית המותרת למעסיק – לאמור 7.5%.

תקרת הכנסה מזכה מעבודה בגינה ניתן להפקיד כספים לקופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים היא משכורתו של העובד עד תקרה של ארבע פעמים השכר הממוצע במשק, ועד 7.5% מעביד, 7% עובד. הפקדות מעל לתקרה לא ייהנו מהטבות המס במועד ההפקדה.

 * הסכומים האמורים עשויים להשתנות מעת לעת על פי החלטת משרד האוצר.

סגור
ההצטרפות כעמית לקופת הגמל של אלטשולר שחם היא מאוד פשוטה ויכולה להתבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:
 

* הכנס/י לקישור לטפסים דרך אתר זה, מלא/י את כל פרטיך האישיים וחתום/חתמי במקומות הרלוונטים. אנא הקפד/י למלא את פרטיך המלאים כולל פרטי מוטבים ופרטי קופה נעברת במידה ויש. לאחר שמילאת את הטפסים כראוי צרף/י אליהם צילום של שתי תעודות מזהות שונות (על אחת מהן להיות תעודת זהות) ושלח/י לכתובתנו המופיעה באתר. שים/י לב: ישנם טפסים שונים להצטרפות בהתאם לבנק בו מתנהל חשבון הקופה הרלבנטית. בחר כרצונך בבנק המשרת. נציג יצור איתך קשר בהמשך.

* במידה והנך מעוניין לפתוח קופה במעמד שכיר לטובת הפקדות ע"י המעסיק, יש לציין על גבי הטופס את שם המעסיק , ח.פ החברה ופרטי איש הקשר של המעסיק.
  לטופס ההצטרפות יש לצרף צילום תעודת זהות. במידה ומדובר בתעודת זהות ביומטרית יש לצלם את שני צידי התעודה.
  את הטפסים המלאים החתומים וצילום תעודת זהות יש להעביר אלינו למייל Sherut@altshul.co.il  או לפקס 073-2462700.

 
סגור

קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים מותרת למשיכה בהתאם לתקנות בגיל פרישה ולכן כאשר הכספים משוחררים על ידי המעסיק (בעת סיום העבודה אצל המעסיק) יכול העמית להסב את הקופה לקופה במעמד עצמאי ולהמשיך להפקיד אליה בתקרות ההפקדה הקבועות בחוק לצורך הטבות מס בעת ההפקדה ו/או בגין הרווחים, כל עוד לא נמשכו ממנה כספים.

אם העמית ממשיך להיות מועסק לאחר גיל הפרישה רשאי המעביד להמשיך ולהפקיד לקופה.

אם העמית החליף את מקום עבודתו רשאי המעביד החדש להמשיך ולהפקיד לקופה הישנה ולהנות מהותק של הקופה הישנה.

סגור

בהתאם לתיקון חוק קופות גמל, החל מינואר 2008 ובגין כל ההפקדות לסעיף תגמולים, הכספים ניתנים למשיכה רק בדרך של קצבה החל מגיל פרישה לפי החוק. ככל שנצברת קצבה מזערית בגובה 3850 ש"ח לחודש, המתעדכנת מידי שנה על פי המדד הידוע ב-1 למרץ(ביחס למדד במרץ 2008) ניתן לפעול באחת משתי 
החלופות:
א. הגדלת סכום הקצבה החודשית.
ב. היוון יתרת הקצבה ומשיכה בסכום חד-פעמי.
לגבי אופן המשיכה יבחר העמית במועד הזכאות.
הכללים לגבי צבירת הכספים ליום 31.12.07 נותרו כפי שהיו במתכונתם בטרם התיקון לחוק. להלן 3 מצבים המאפשרים משיכת כספים בהתאם לתקנות כפי שהיו עד 31.12.07:
1
. עמית שכיר שהגיע לגיל 60, ובלבד שעברו 5 שנים מהיום שהחל להפקיד כספים בקופה, זכאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו בקופה.

2. עמית - שכיר שפרש כליל מעבודתו עקב פיטורים או התפטרות או שהפך לעוסק עצמאי או שעבר למקום עבודה חדש בו אין הסדר גמל לעובדים - יוכל למשוך הכספים שהופקדו עד 31.12.2004 והרווחים בגינם, בתום 6 חודשים ממועד הפסקת העבודה.

3. עמית - שכיר שהחל לעבוד אצל מעסיק אחר במהלך חצי שנה מיום הפסקת עבודתו ובמקום החדש אין לו הסדר הפרשות לקופת גמל לתגמולים או קצבה זכאי למשוך הכספים שהופקדו עד 31.12.2004 בתום 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום החדש (לאחר המצאת אישור מתאים מהמעסיק).

חלק הפיצויים

ניתן לשחרר באישור המעסיק והמצאת טופס 161 שימולא ע"י המעסיק. יש לשלוח לחברה בקשת משיכה. משיכת הכספים תתבצע עד ארבעה ימי עסקים מיום אישור הבקשה.

סגור
עובד הפורש ממקום עבודתו ואשר מעסיקו הפקיד עבורו כספי תגמולים ו/או פיצויים בחשבון שכיר בקופת גמל, וזכאי למשיכת כספים (ראה לעיל) או להעביר הכספים לכל קופת גמל שיבחר ולשנות מעמד לעמית עצמאי וליהנות מאחת האפשרויות דלהלן:

1. לגבי כספי תגמולים שהופקדו עד 31.12.07 אפשרות משיכת הכסף בכל עת, תוך הודעה מוקדמת בכתב, כמקובל ובהתאם לתקנות.
2. לגבי כספים שהופקדו מינואר 2008 ניתן למשוך כקיצבה רק בגיל פרישה, בהתאם לתקרות שבתקנות.
3. לגבי כספי פיצויים ניתן לבצע משיכה בהתאם לתקנות ו/אולהעביר לקופה מעמד עצמאי. במצב זה תתבצע ההתחשבנות לצורכי מס
    והכספים יופקדו בקופה חדשה כשיעודם קיצבה בגיל פרישה.
4. בחר העמית להפקיד הפקדות נוספות, ייהנה מהוותק הנצבר מיום פתיחת הקופה.

 משיכה שלא כדין

משיכה מקופת גמל לפני תום תקופת החסכון או שלא עומדת בתנאי החוק לזכאות למשיכה, תחוייב במס בגובה 35% מסך היתרה בקופה.
משיכה מקרן השתלמות לפני תום תקופת החסכון או שלא עומדת בתנאי החוק לזכאות למשיכה, תחויב במס בגובה 48% מסך היתרה בקופה.

סגור

1. דיווח שנתי - יגיע לבית העמית בשליש הראשון של כל שנת מס ובו יפורטו התנועות, היתרות, התשואות והזכויות של כל קופה לשנת המס שנסתיימה.

2. דיווח רבעוני יעשה אחת לרבעון, תוך חודשיים מתום הרבעון, באמצעות הדואר, לעמיתים שביצעו הפקדות לקופותיהם במהלך הרבעון הרלוונטי.

3. דרך אתר זה ניתן לראות על בסיס יומי את חשבונות העמית ע"י קבלת קוד סודי.

סגור
החל מינואר 2008 כל אחד יכול לפתוח קופת גמל במעמד עצמאי.
א. אם הכנסת העמית נובעת בחלקה מעבודה כשכיר ובחלקה הכנסה נוספת כעצמאי, וכשכיר העמית מבוטח בפנסיה – באפשרות העמית ליהנות מהטבת מס נוספת על החלק של המשכורת שבגינו לא מבוצעת הפרשה פנסיונית, בתנאי שאין היא עולה על גובה התקרה המזכה. על הכנסה כעצמאי, יקבל העמית הטבות רק על החלק המשלים את ההכנסה כשכיר ועד לגובה התקרה המזכה.
ב. ניתן לפתוח קופת גמל לקטין כחסכון לטווח ארוך, אך כיום לאור השינויים מומלץ להתייעץ לפני פתיחת אפיק זה. בכל מקרה, ניתן להעביר לאלטשולר שחם קופות קיימות של קטינים וליהנות מהתשואות הגבוהות של אלטשולר שחם.
ג. עמית שכספי התגמולים והפיצויים שלו כשכיר משוחררים ע"י המעסיק, ובהגיעו לגיל 60, יוכל להמשיך ולהפקיד כעמית במעמד עצמאי לקופה לאחר גיל פרישה וליהנות מהזכויות הקודמות בקופה.
מדוע לבחור באפיק חסכון זה?
שתי סיבות עיקריות לבחור באפיק חסכון זה:
האחת - למטרת חסכון של העמית – אשר עשויה לעזור לו בעתיד, לאחר 15 שנים בגין כספים שהופקדו עד ה-31/12/2005, או בגיל הפרישה (כמשיכה חד פעמית הפקדות שנעשו משנת 2006 ואילך ניתן לפדיון רק בגיל פרישה או לאחר 5 שנים לעמית מעל גיל 60 או כמשיכה בדרך של קצבה ככל שמדובר בהפקדות משנת 2008 ואילך).
השניה - הטבות מס שעמיתי הקופה זכאים להם. הטבות מס אלו ניתנות בעת ההפרשה לקופה (ניכויים וזיכויים ממס), ובמשיכה (הטבות במס) על הרווחים, או בגין תקרת פנסיה פטורה בהתאם לתקנות.
סגור
קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאיים היא קופה שבה העמית מפקיד לקופה כספים (ללא תשלום מקביל של מעבידו – אם יש כזה).
סגור
לקופת גמל לתגמולים שכירים וכן לקרן השתלמות לשכירים – זכאי להצטרף עמית שכיר.
לקופת גמל לתגמולים לעצמאיים זכאי להצטרף הן עובד שכיר והן עצמאי שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד.
לקרן השתלמות לעצמאיים זכאי להצטרף רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד.
לקופה מרכזית לפיצויים לא ניתן להצטרף החל מינואר 2008 אלא רק להעביר קופה קיימת.
סגור

הפקדת כספים לקופה יכולה להיעשות באחת מן הדרכים הבאות:

1. הוראה לחיוב חשבון - יש למלא את טופס ההרשאה לבנק הרלוונטי ולגשת להחתים את סניף הבנק שבו נמצא החשבון שממנו יגבה הכסף. לאחר מכן יש לשלוח אלינו את הטופס החתום על מנת שנוכל להפעיל את ההרשאה.
2. להפקיד באמצעות צ'ק או העברה בנקאית דרך סניף הבנק. יש לציין שם, ת"ז ומספר עמית בקופה ולהעביר העתק מאסמכתא בגין ההפקדה למשרדנו.
3. לשלוח אלינו בדואר המחאה בגין כל קופה ואנחנו נפקידה בחשבונך. יש לציין שם, ת"ז ומספר עמית בקופה.
4. מומלץ לפנות למשרדי החברה או לסניף הבנק הרלוונטי להכוונה בנושא הפקדות.
 לתשומת ליבך:

ביום ביצוע העברה הבנקאית יש להעביר למשרדנו למחלקת תפעול גמל אישור בגין אותה הפקדה וכן מסמך המפרט את: שם העמית, ת.ז, מס' הקופה ומספר טלפון לבירורים, ככל שידרשו.

במידה ומדובר בצ'ק יש לרושמו לפקודת אלטשולר שחם.

סגור

עמית עצמאי יכול להפקיד במהלך השנה בתשלומים או בסכום אחד, כל עוד ההפקדות מתבצעות באותה שנת מס.

סגור
כן. פתיחת קופת הגמל תיעשה ע"י האפוטרופוס על הקטין – בדרך כלל ההורים וחתימת שניהם על גבי טופס ההצטרפות. לתשומת לבכם, החל משנת 2008, הפקדה לקופת תגמולים במעמד עצמאי מיועדת לקצבה בגיל פרישה, ובנוסף הכספים שנצברו עד ליום 31.12.07 ניתנים למשיכה בגיל 60 ועל כן יש לשקול זאת בטרם הפקדה לקטין באפיק השקעה זה.
סגור

כספים שהופקדו עד 31.12.2005  זכאי העמית למשוך את קופת הגמל שלו אחרי 15 שנים מיום פתיחת הקופה, אלא אם כן העמית הגיע לגיל 60 ואז נדרשות 5 שנות ותק ממועד פתיחת הקופה.

אחרי ה-1.1.2006 - כל הפקדה שבוצעה מתאריך זה ועד ל-31.12.07, ניתן לפדות לאחר גיל 60 או אחרי 5 שנים לעמית מעל גיל 60.

משיכת הכספים תיעשה באמצעות המצאת המסמכים המתאימים לחברה המנהלת. משיכת הכספים צריכה להתבצע עד ארבעה ימי עסקים מיום אישור הבקשה. כספים שהופקדו החל מינואר 2008 ואילך ניתנים למשיכה בגיל פרישה בדרך של קצבה חודשית בהתאם להוראות הדין.

סגור

עמית שכיר המעוניין למשוך את כספי התגמולים שלו העומדים בתנאי הנזילות, נדרש להציג אסמכתא בגין פרטי חשבון הבנק שלו, צילום תעודת זהות בפני פקיד בנק על מנת למשוך את הכסף, ולמלא טופס בקשת משיכת כספים.

במידה ויש מרכיב פיצויים בקופה, על העמית להציג טופס 161 שקיבל ממעסיקו המפרט את זכאותו לפיצויים, לרבות אישור מס הכנסה, המפרט את סכום המענק הפטור וסכום המענק החייב ושיעורי המס שייקבעו בגין הסכום החייב.
ככל שמדובר במשיכת כספים שנצברו בגין הפקדות החל מינואר 2008 ואילך, משיכת הכספים תותר רק בדרך של קצבה מקופת גמל משלמת לקצבה. הקצבה המינימלית הינה 3850 ש"ח לחודש. כספים עודפים ניתנים למשיכה בהתאם לתקנות.

סגור
קרן השתלמות היא קופת גמל המיועדת לתשלום דמי השתלמות לעובדים, לעצמאיים, לחברי קיבוץ, לחברי מושב שיתופי או למוטבים שלהם.
קרן השתלמות לשכירים – קרן השתלמות בה העובד והמעביד מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד. הפקדת המעביד היא ביחס של 1:3 או 1:2 להפקדתו של העובד.
קרן השתלמות לעצמאיים – קרן השתלמות ליחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד.
סגור
קרן השתלמות במעמד עצמאי יכול לפתוח רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד. על מנת להתקבל כעמית בקרנות ההשתלמות של אלטשולר שחם יש להציג בעת פתיחת הקרן אישור עוסק מורשה, או הכנסות מעסק או משלח יד.
סגור
הפקדת כספים לקרן השתלמות לעצמאיים יכולה להיעשות באחת מן הדרכים הבאות:
א. הוראה לחיוב חשבון. יש למלא את טופס ההרשאה לבנק הרלוונטי ולהחתים את הסניף שבו נמצא החשבון שממנו יגבה הכסף. לאחר מכן יש לשלוח אלינו את הטופס החתום על מנת שנוכל להפעיל את ההרשאה.
ב. להפקיד באמצעות שיק או העברה בנקאית דרך סניף הבנק המשרת. יש לציין שם, ת"ז ומספר עמית בקרן, ולהעביר אלינו אסמכתא בגין ההפקדה.
ג. לשלוח אלינו בדואר שיק ואנחנו נפקיד אותו עבורך. יש לציין שם, ת"ז ומספר עמית בקרן.
סגור

העברת קרן השתלמות לאלטשולר שחם אינה כרוכה בתשלום ובעת ההעברה נשמרים זכויותיך כפי שהיו בקרן הקודמת. הותק נשאר זהה ואילו השתתפות ברווחי הקרן מתחילה מהיום שבו הכסף עובר אלינו.

יש למלא את טופס בקשת ההעברה ולשלוח אלינו בצירוף לטופס בקשה להצטרף כעמית, צילום ת"ז וצילום תדפיס מהקרן הנעברת. יש להקפיד למלא את הטפסים ולבחור בקרן הרלבנטית אליה אתם מעוניינים להצטרף במסגרת התפעול בבנק לאומי. לחילופין ניתן לפנות לנציג במשרדנו ולבצע דרכו את הבקשה.

סגור
ניתן לשנות את ההפקדה החודשית או להפסיקה ע"י מתן הוראה לאלטשולר שחם. יש לזכור כי סכומי הפקדה שיעלו על תקרות ההפקדה הקבועות בחוק יחויבו במס על רווחי הון בעת המשיכה ולא ייהנו מהטבות בעת ההפקדה (לעניין התרת הוצאה למעסיק או לעמית עצמאי).
סגור

ניתן להמשיך ולהפקיד לקרן ההשתלמות גם לאחר הגיעה לתום תקופת החסכון, כל עוד לא התבצעו משיכות מהקרן. מרגע משיכת הכספים הראשונה, הפקדות נוספות יקבלו את הותק של ההפקדה הראשונה שלאחר המשיכה, יופקדו בקופה חדשה.

סגור
עצמאי יכול להפקיד במהלך השנה בתשלומים או בסכום אחד, כל עוד ההפקדות מתבצעות באותה שנת מס.
סגור

לאחר 6 שנות וותק רשאי העמית למשוך את הכספים שנצברו בחשבונו כשהם פטורים ממס רווחי ההון (עד תקרה מוטבת). כספים שהופקדו החל מ-30.11.2002 מעבר לתקרה המוטבת יחוייבו במס על רווחי הון. יש לציין, כי ניתן להמשיך ולחסוך בחשבון הנזיל, וכן שכל הכספים, כולל ההפקדות החדשות, נזילים בכל עת. עמיתים שהגיעו לגיל פרישה (לפי חוק גיל פרישה) זכאים למשוך כספים בתום שלוש שנות וותק.

סגור
1. השתלמות בארץ - משיכת כספים מותרת בכל עת לאחר 3 שנות וותק. אם הסכום הנמשך אינו עולה על שליש הצבירה בעת המשיכה ותדירות המשיכה אינה עולה על פעם בשנה, ניתן יהיה להמשיך ולהפקיד כספים באותו חשבון לאחר המשיכה, אחרת יחסם החשבון להפקדות חדשות.
2. השתלמות בחו"ל - מותרת רק אחת לשלוש שנים. לאחר המשיכה נחסם החשבון להפקדות חדשות.
3. יש להתייעץ לפני משיכה לצורך השתלמות עם רואה חשבון כדי לודא שההשתלמות תוכר ע"י מס הכנסה.
סגור

פירוט סכומים בהתאם לרפורמה במיסוי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שתחילתה החל מיום 1.1.2003:
לעמיתי קופות הגמל: במסגרת תיקון פקודת מס הכנסה שבוצע במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-2010), התשס"ט-2009, שנכנס לתוקף ביום 1.7.2009, בוטל מס רווח הון על כספי תגמולים ופיצויים.
לעמיתי קרנות ההשתלמות (לעמיתים עצמאיים- תחולת הרפורמה החל מיום 1.12.2002): יחיד יחויב במס רווח הון בגין סכומים שמשך מחשבונו בקרן השתלמות בלבד, על הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים שמעל תקרת ההפקדה המוטבת. מס רווח הון כאמור, יהא בשיעור של 15% לגבי הפקדות שבוצעו החל מיום 1.1.2003 ועד ליום 31.12.2005, בשיעור של 20% לגבי הפקדות שבוצעו החל מיום 1.1.2006 ובשיעור של 25% לגבי הפקדות החל מיום 1.1.2012. "תקרת ההפקדה המוטבת בקרן השתלמות"- סכומים שנתיים שנקבעו בפקודת מס הכנסה לגבי סך כל ההפקדות בכל שנה, בכל חשבונות העמית בקרנות ההשתלמות לסוגיהן השונים, אשר קיים לגביהם פטור ממס רווח הון.
פיצויים – חל פטור מס על רווחים שנוצרו מהפקדה לקופת גמל למטרת פיצויים.
קרן פנסיה – חל פטור מס על רווחים שנוצרו מהפקדה לקרן פנסיה מאחר ותקבול החיסכון הוא קצבה חודשית  החייבת במס הכנסה, כמו כל הכנסה חייבת חודשית.

סגור

קופה מרכזית לפיצויים היא קופת גמל בה העמית הוא המעביד, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין;זוהי קופת גמל  למעסיקים לשם צבירת פיצויי פיטורין. מטרת החיסכון הינה לאפשר למעסיק לשלם ,בעת פיטורין או התפטרות המזכה בפיצויים, את הסכום לו זכאי העובד. לסכומים המופקדים בקופה הטבת מס בדרך של "הוצאה מוכרת" בהתאם לתקנות עבור המעביד כבר בעת הפקדתם.
החל משנת 2008 מעביד אינו יכול לפתוח חשבון חדש בקופה מרכזית לפיצויים.
החל משנת 2011 לא מותרת הפקדה לקופת גמל מרכזית לפיצויים.

סגור