קרן השתלמות - אלטשולר שחם השתלמות טופז - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות •

פרטי הקופה

מידע ונתונים |

31.05.2017

אפיקי השקעה

  • 40.08%
    אגח ממשלתי צמוד מדד בארץ
  • 56.96%
    אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
  • 2.96%
    מזומנים ושווי מזומנים
** חשיפה אפקטיבית למניות 0.00% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 0.00% 

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 31.05.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים אחרונות (06.12-05.17)
3.57%
סטיית תקן שנתית לחמש שנים אחרונות (06.12-05.17)
2.86
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש מאי
1.24%
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים (06.12-05.17)
0.61%
תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות (06.14-05.17)
1.53%
יתרת נכסים

122,364
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

• עד ליום 1.1.2016 נקרא המסלול אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלתי ביום 1.1.2016, שונו שם המסלול ומדיניות ההשקעה התקנונית שלו.
* חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. 
** החברה תשקיע את יתרת נכסי הקופה כפי שייקבע על ידי ועדת ההשקעות.  החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. הנתון המוצג כולל חשיפה למניות באמצעות השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.