אלטשולר שחם השתלמות כספי - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם השתלמות כספי •

פרטי הקופה

 • אופי מדיניות השקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה - 1994.*
 • מספר קופה: 1398
 • קוד קופה: 513173393-00000000001093-1398-000
 • הקופה מתופעלת בבנק: לאומי
 • מועד תחילת פעילות: 12-2008
 • הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים
 • מדיניות השקעה של הקופה

מידע ונתונים |

31.05.2017

אפיקי השקעה

 • 94.04%
  אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
 • 5.96%
  מזומנים ושווי מזומנים
** חשיפה אפקטיבית למניות 0.00% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 0.00% 

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 31.05.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים אחרונות (06.12-05.17)
0.72%
סטיית תקן שנתית לחמש שנים אחרונות (06.12-05.17)
0.24
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש מאי
0.04%
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים (06.16-05.17)
0.10%
תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות (06.14-05.17)
0.16%
יתרת נכסים

40,724
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

• עד ליום 1.1.2016 נקרא המסלול אלטשולר שחם השתלמות כספית ביום 1.1.2016, שונו שם המסלול ומדיניות ההשקעה התקנונית שלו.
* החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
** הנתון המוצג כולל חשיפה למניות באמצעות השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה)
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.