אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

פרטי הקופה

מידע ונתונים |

28.02.2017

אפיקי השקעה

 • 22.52%
  אגח ממשלתי צמוד מדד בארץ
 • 38.77%
  אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
 • 11.89%
  אגח קונצרני בארץ
 • 4.29%
  מניות בארץ
 • 1.09%
  קרנות נאמנות ותעודות סל בארץ
 • 7.47%
  מזומנים ושווי מזומנים
 • 0.59%
  מניות בחול
 • 2%
  אחר
 • 11.05%
  אג"ח קונצרני בחו"ל
 • 0.33%
  הלוואות בחול
**** חשיפה אפקטיבית למניות 10.18% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 5.82% 

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 28.02.2017


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים (03.16-02.17)
1.55%
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש פברואר
0.13%-
יתרת נכסים

289,889
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

 

 

 


* נכסי אג"ח כוללים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות
**חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה כפי שייקבע על ידי ועדת ההשקעות. החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. החברה תשקיע את יתרת נכסי הקופה כפי שייקבע מעת לעת.
****חשיפה אפקטיבית למניות - כוללת ההשקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.