אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

פרטי הקופה

מידע ונתונים |

30.04.2017

אפיקי השקעה

 • 15.15%
  אגח ממשלתי צמוד מדד בארץ
 • 33.36%
  אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
 • 5.49%
  אגח קונצרני בארץ
 • 18.59%
  מניות בארץ
 • 0.24%
  קרנות נאמנות ותעודות סל בארץ
 • 3.45%
  הלוואות בארץ
 • 5.06%
  מזומנים ושווי מזומנים
 • 7.12%
  אגח קונצרני בחול
 • 2.10%
  מניות בחול
 • 1.14%
  הלוואות בחול
 • 8.30%
  אחר
*** חשיפה אפקטיבית למניות 40.49% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 22.32% 

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 30.04.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים (05.16-04.17)
9.18%
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש אפריל
3.95%
יתרת נכסים

1,583,247
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

*החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. 
*** חשיפה אפקטיבית למניות- כוללת השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות. 
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.