אלטשולר שחם גמל כספי - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם גמל כספי •

פרטי הקופה

מידע ונתונים |

31.05.2017

אפיקי השקעה

  • 92.15%
    אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
  • 7.85%
    מזומנים ושווי מזומנים
** חשיפה אפקטיבית למניות 0.00% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 0.00% 

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 31.05.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
סטיית תקן שנתית לחמש שנים אחרונות (06.12-05.17)
0.24
תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים אחרונות (06.12-05.17)
0.72%
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש מאי
0.04%
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים (06.16-05.17)
0.09%
תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות (06.14-05.17)
0.17%
יתרת נכסים

43,164
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

• עד ליום 1.1.2016 נקרא המסלול אלטשולר שחם גמל אג"ח כפסית ביום 1.1.2016, שונו שם המסלול ומדיניות ההשקעה התקנונית שלו.
* החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. 
** הנתון המוצג כולל חשיפה למניות באמצעות השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה)
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.