משיכת כספים מקופת גמל – סכומים נמוכים

 

משרד האוצר פרסם את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל ) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים) התשע"ו -2016 (להלן: "התקנות").

 

מטרת התקנות:
v לאפשר לעמיתים למשוך כספים בקופות בהן יש להם יתרה שאינה עולה על 8000 ₪, 
        ללא תשלום מס (במקום שייגבה מהם מס בגובה 35%) בכפוף לקריטריונים שנקבעו בתקנות.

המוצרים הרלוונטיים לצורך משיכה בפטור ממס בהתאם לתקנות הם:
v קופת גמל לתגמולים (כספים שהופקדו עד 2008)
v קופת גמל לחיסכון (כספים שהופקדו אחרי 2008, לשעבר קופה לא משלמת לקצבה)

 

הזכאות למשיכה בהתאם לתקנות אינה רלוונטית לגבי המוצרים הבאים: קרן פנסיה, קרן השתלמות.

 

הזכאות למשיכת הכספים מותנית בהתקיים כל התנאים הבאים:

 

  1. היתרה הצבורה הכוללת בכל חשבונות העמית בקופת הגמל אינה עולה על סך של 8,000 ₪ (כולל כספי פיצויים) נכון ליום הקובע.
    בכל תחילת שנה יבוצע עדכון לסכום ביחס למדד שעודכן בשנה שקדמה לו.
  2. לא הופקדו ולא בוצעו העברות פנימה ו/או החוצה מחשבון העמית בקופה מיום 1.1.2014 ואילך. איחוד חשבונות והעברה בין חשבונות באותה קופה  - אינן מונעות זכאות למשיכת הכספים בהתאם לתקנות.

      לידיעתך , משיכת כספי פיצויים – תתבצע בכפוף להוראות הדין ולתקנון הקופה ומותנית
      בקבלת אישור מעסיק וטופס 161 או אישור פקיד שומה.לאחר 31.3.2017
                                            המועד הקובע ייגזר על פי הכללים הבאים:
  מועד הגשת בקשות משיכה בין התאריכים היום הקובע דוגמא
 

מיום 1 באפריל עד ליום 31 בדצמבר

 31.12 בשנה הקודמת

יתרת הכספים בחשבונותיו של עמית שהגיש בקשה
ביום 1.5.2017, תבחן נכון ליום 31.12.16.

 

מיום 1 לינואר עד ליום 31 במרץ

31.12  בשנה שקדמה לשנה הקודמת

יתרת הכספים בחשבונותיו של עמית שהגיש בקשה
ביום 20.2.2018, תבחן נכון ליום 31.12.16.

 

 

להלן מספר דרכים למשיכת הכספים:
1. מילוי טופס בקשת משיכה מקוון באמצעות האתר של החברה.
2. מילוי טופס בקשת משיכה באמצעות הטלפון הנייד (לשם כך יש ליצור קשר עם שרות הלקוחות של החברה
    בטלפון 5054* לקבלת לינק למילוי טופס משיכה)
3. הגשת בקשת משיכה באמצעות פניה טלפונית למוקד השירות של החברה המנהלת.
4. שליחת טופס בקשת משיכה באמצעות הדואר האלקטרוני sherut@altshul.co.il או לפקס
    073-2462700
5. שליחת טופס בקשת משיכה באמצעות הדואר לכתובת הבאה: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ , 
    הברזל 19 א' רמת החייל, ת"א 6971026.
6. מילוי טופס בקשת משיכה  באחד מסניפי בנק לאומי הפזורים ברחבי הארץ.

 

      

 

בכל אחת מהאפשרויות כאמור לעיל, יש לצרף צילום תעודת זהות (למעט בעת הגשת בקשת משיכה באמצעות הטלפון) + אסמכתא מהבנק או העתק המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק של העמית אליו יועברו הכספים.
*עבור עמית שאינו מנהל חשבון בנק – תשלח המחאה.

 

 

close

כל האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות תקנון הקופה. 
אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק או ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי הלקוח.