הקופות שלנו

 

 

קופת גמל היא מכשיר חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאיים, המאפשר להפקיד חלק מההכנסה החודשית שלכם לתוך הקופה כדי ליהנות בגיל הפרישה מקצבה חודשית או תשלום הוני, בהתאם לסוג הקופה שבחרתם ובכפוף להסדר התחיקתי. כל חוסך רשאי לבחור מסלול השקעה של קופת גמל בהתאם לשיקוליו ולעבור בין המסלולים באופן חופשי.

קופות הגמל של אלטשולר שחם מציעות חסכון ארוך טווח המנוהל מתוך אחריות ושמרנות, ובאפשרותכם לבחור מתוך מגוון רחב של קופות במסלולים ייחודיים –המאפשרים פיזור
וגיוון של תיק הגמל.

 

 

 


קופות גמל
  שם קופה אופי מדיניות השקעה
 

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות,
בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול

 

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות,
בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

 

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות,
בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

 

אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.

 

אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.

 

אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות, בשיעור חשיפה
שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול.

 

אלטשולר שחם גמל כספי

כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א
לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה - 1994.

 

אלטשולר שחם גמל מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול.

 

אלטשולר שחם גמל כללי

אופי מדיניות ההשקעה אינו מפורט שכן המסלול אינו פעיל.
עמיתי המסלול הועברו למסלול לאלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 החל מ-01.01.2016

 

אלטשולר שחם גמל גולד

אופי מדיניות ההשקעה אינו מפורט שכן המסלול אינו פעיל.
עמיתי המסלול הועברו למסלול לאלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה החל מ-01.01.2016

 

אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי (לשעבר להיט מסלול אג"ח)

אופי מדיניות ההשקעה אינו מפורט שכן המסלול אינו פעיל.
עמיתי המסלול הועברו למסלול לאלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה החל מ-01.01.2016

 

 

קרנות השתלמות
  שם הקרן אופי מדיניות השקעה
 

אלטשולר שחם השתלמות כללי

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.

 

אלטשולר שחם השתלמות כספי

כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א
לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות 
ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה - 1994

 

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות,
בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול.

 

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול. 
חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.

 

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.
(המסלול סגור למצטרפים חדשים החל מיום 1.1.2016) 

 

אלטשולר שחם השתלמות מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה 
שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול.   

 

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול.
 חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.

 
 

 

קופות מרכזיות פיצויים
  שם קופה אופי מדיניות השקעה
 

אלטשולר שחם פיצויים כללי

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע מעת לעת.

 

אלטשולר שחם פיצויים כספי

כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות
בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה- 1994.

 

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות 

חשיפה לנכסי אג״ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.

 

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.

 
 
close

* החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי.
* אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
* האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים.
* אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.