החלטות מיסוי

שנת 2016

אופציות למניות בכורה - עדכון להחלטה 2541/12 - החלטת מיסוי בהסכם 6938/16

מעבר לחישוב מדד דולרי - החלטת מיסוי בהסכם 2267/16

אופציית רכש ומכר בחברה פרטית - החלטת מיסוי בהסכם 3269/16

 

שנת 2015

מכירת אופציות במסגרת עסקת רכישת החברה 9567/15

מיסוי אופציות שמומשו על ידי יורשו של עובד 3375/15

מימוש אופציות במנגנון מימוש נטו במסלול הכנסת עבודה - החלטת מיסוי בהסכם 5359/15

חישוב שווי ההטבה במנגנון בתאמה לחלוקת דיבדנד במסלול הכנסת עבודה - החלטת מיסוי בהסכם 3385/15

 

שנת 2014

ניכוי מס במקור בחלוקת דיבידנד למניות נסחרות בבורסה מחוץ לישראל 3697/14

שינוי זכות קדימות של אופציות 6687/14

הקצאה לעובד לשעבר 5236/14

מימוש אופציות במנגנון מימוש נטו בחברה פרטית 8736/14

רצף באיחוד מניות 8321/14

הקצאה שאינה באמצעות נאמן - עמידה בהוראות כלל 9(ב) 7967/14

מנגנון רכישה עצמית 5874/14

האצת מועדי הבשלה לאופציות במסלול רווח הון 2975/14

הארכת מועד הפקיעה של אופציות לבעלי שליטה 1593/14

 

שנת 2013

חישוב שווי ההטבה במנגנון התאמה לחלות דיבידנד 9350/13

הסדר הפקדת אופציות בידי נאמן 5943/13

מנגנון התאמת תוספת המימוש 5286/13

אופציות למניות בכורה מסוגים שונים 2983/13

אישור הקצאה אלקטרונית 2584/13

 

שנת 2012

ביטול אופציות ורכישה עצמית 6353/12

חלוקת דיבידנד במסלול רווח הון 5821/12

מועד הפקיעה 4936/12

הקצאת אופציות למניות בכורה- הבהרה 2541/12

הארכת מועד פקיעת האופציות 2515/12

 

שנת 2011

מימוש אופציה לפני תום תקופה- הבהרה 9345/11

פטור מניכוי במקור כסעד זמני במכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל בסעיף 102(ח) לפקודה 8324/11

מועד ההקצאה 7687/11 השפעת שינוי מועד ההבשלה 6599/11

מכירה שלא מרצון כאשר חלק מהתמורה הינה ביחידות CVR החלטה מס 6369/11

אישור חברת חוץ כחברה מעבידה 5080/11 אופן חישוב רווח ההון בידי העובד 3007/11

חזרה מבחירת קיבוע לפי תקנה 6(ב) 2902/11 אופציות בהסכם 2578/11 הארכת מועד הפקיעה 1987/11

קביעת הסדרי נאמנות ללא החזקה פיזית 1905/11

  

שנת 2009

הקצאת אופציות בLLC לפי הוראות סעיף 102 לפקודה 1267/09

הקצאת אופציות למניות בכורה תחת הוראות סעיף 102 לפקודה- הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון 1941/09

 

שנת 2008

החלפת מסלולי אופציות ללא ביטול והקצאה בפועל-החלטת מיסוי בהסכם 58/08

שינוי תוספת המימוש בגין מגנוני התאמה ייחודיים שנקבעו בתוכנית- החלטת מיסוי בהסכם 59/08

 

שנת 2007

הקצאת אופציות לעובדים 53/07

הקצאת יחידות מניה תלויות ביצוע במתווה סעיף 102 לפקודה-החלטת מיסוי בהסכם 51/07

התאמת אופציות בתוכנית לפי סעיף 102 לפקודה בגין איחוד או פיצול הון מניות-החלטת מיסוי בהסכם52/07

תושבות ומיסוי אופציות 27/07

דחיית תשלום המס במימוש אופציות למניות, שהוקצו לפי סעיף 3(ט) לפקודה וקביעת דרך חישוב ההכנסה

 

שנת 2006

הקצאת אופציות לעובדים בעסקת החלפת מניות ואופציות 30/6

הקצאת אופציות לפי סעיף 102 לפקודה בטרם חלוף 30 ימים ממועד הגשת התוכנית 32/06

התאמת תוספות המימוש באופציות שהוקצו לפי סעיף 102 לפקודה עקב חלוקת דיבידנד 33/06

תמחור מחדש אופציות לעובדים שהוקצו לפי סעיף 102 לפקודה

מיסוי אופציות עקב שינוי תושבות

החלפת מסלולי אופציות 78/06

מכירה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 104ח לפקודה

הקצאת יחידות RSU לעובדים 139/06

תוכנית ESPP ללא נאמן 141/06

 

השירותים ניתנים באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ

לפרטים נוספים:

073-2099999

Benefits@altshul.co.il

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר