החלטות מיסוי

שנת 2018

אופציות למניות בכורה
ביטול אופציות שהבשלתן תלוית אירוע אקזיט והקצאתן במסלול רווח הון באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה
החלפת מסלול המס הנותן שירותים-החלטת מיסוי שאינה בהסכם
הסכם אופציה לרכישה של כל הון מניות החברה
הקצאת זכויות בשותפות נפט סחירה במסגרת 102 לפקודה
תמחור מחדש כלפי מעלה וכלפי מטה גם יחד, של תוספת המימוש באופציות במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה

שנת 2017
התאמות במחיר המימוש - מעבר לחישוב מדד דולרי
שינוי תנאי האופציות במסגרת סיום יחסי עובד מעביד

שנת 2016

אופציות למניות בכורה - עדכון להחלטה 2541/12 - החלטת מיסוי בהסכם 6938/16

מעבר לחישוב מדד דולרי - החלטת מיסוי בהסכם 2267/16

אופציית רכש ומכר בחברה פרטית - החלטת מיסוי בהסכם 3269/16

 

שנת 2015

מכירת אופציות במסגרת עסקת רכישת החברה 9567/15

מיסוי אופציות שמומשו על ידי יורשו של עובד 3375/15

מימוש אופציות במנגנון מימוש נטו במסלול הכנסת עבודה - החלטת מיסוי בהסכם 5359/15

חישוב שווי ההטבה במנגנון בתאמה לחלוקת דיבדנד במסלול הכנסת עבודה - החלטת מיסוי בהסכם 3385/15

 

שנת 2014

ניכוי מס במקור בחלוקת דיבידנד למניות נסחרות בבורסה מחוץ לישראל 3697/14

שינוי זכות קדימות של אופציות 6687/14

הקצאה לעובד לשעבר 5236/14

מימוש אופציות במנגנון מימוש נטו בחברה פרטית 8736/14

רצף באיחוד מניות 8321/14

הקצאה שאינה באמצעות נאמן - עמידה בהוראות כלל 9(ב) 7967/14

מנגנון רכישה עצמית 5874/14

האצת מועדי הבשלה לאופציות במסלול רווח הון 2975/14

הארכת מועד הפקיעה של אופציות לבעלי שליטה 1593/14

 

שנת 2013

חישוב שווי ההטבה במנגנון התאמה לחלות דיבידנד 9350/13

הסדר הפקדת אופציות בידי נאמן 5943/13

מנגנון התאמת תוספת המימוש 5286/13

אופציות למניות בכורה מסוגים שונים 2983/13

אישור הקצאה אלקטרונית 2584/13

 

שנת 2012

ביטול אופציות ורכישה עצמית 6353/12

חלוקת דיבידנד במסלול רווח הון 5821/12

מועד הפקיעה 4936/12

הקצאת אופציות למניות בכורה- הבהרה 2541/12

הארכת מועד פקיעת האופציות 2515/12

 

שנת 2011

מימוש אופציה לפני תום תקופה- הבהרה 9345/11

פטור מניכוי במקור כסעד זמני במכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל בסעיף 102(ח) לפקודה 8324/11

מועד ההקצאה 7687/11 השפעת שינוי מועד ההבשלה 6599/11

מכירה שלא מרצון כאשר חלק מהתמורה הינה ביחידות CVR החלטה מס 6369/11

אישור חברת חוץ כחברה מעבידה 5080/11 אופן חישוב רווח ההון בידי העובד 3007/11

חזרה מבחירת קיבוע לפי תקנה 6(ב) 2902/11 אופציות בהסכם 2578/11 הארכת מועד הפקיעה 1987/11

קביעת הסדרי נאמנות ללא החזקה פיזית 1905/11

  

שנת 2009

הקצאת אופציות בLLC לפי הוראות סעיף 102 לפקודה 1267/09

הקצאת אופציות למניות בכורה תחת הוראות סעיף 102 לפקודה- הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון 1941/09

 

שנת 2008

החלפת מסלולי אופציות ללא ביטול והקצאה בפועל-החלטת מיסוי בהסכם 58/08

שינוי תוספת המימוש בגין מגנוני התאמה ייחודיים שנקבעו בתוכנית- החלטת מיסוי בהסכם 59/08

 

שנת 2007

הקצאת אופציות לעובדים 53/07

הקצאת יחידות מניה תלויות ביצוע במתווה סעיף 102 לפקודה-החלטת מיסוי בהסכם 51/07

התאמת אופציות בתוכנית לפי סעיף 102 לפקודה בגין איחוד או פיצול הון מניות-החלטת מיסוי בהסכם52/07

תושבות ומיסוי אופציות 27/07

דחיית תשלום המס במימוש אופציות למניות, שהוקצו לפי סעיף 3(ט) לפקודה וקביעת דרך חישוב ההכנסה

 

שנת 2006

הקצאת אופציות לעובדים בעסקת החלפת מניות ואופציות 30/6

הקצאת אופציות לפי סעיף 102 לפקודה בטרם חלוף 30 ימים ממועד הגשת התוכנית 32/06

התאמת תוספות המימוש באופציות שהוקצו לפי סעיף 102 לפקודה עקב חלוקת דיבידנד 33/06

תמחור מחדש אופציות לעובדים שהוקצו לפי סעיף 102 לפקודה

מיסוי אופציות עקב שינוי תושבות

החלפת מסלולי אופציות 78/06

מכירה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 104ח לפקודה

הקצאת יחידות RSU לעובדים 139/06

תוכנית ESPP ללא נאמן 141/06

 

השירותים ניתנים באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ

לפרטים נוספים:

073-2099999

Benefits@altshul.co.il

תפריט משנה