הערות משפטיות - טופס הצטרפות דיגיטלי לקופת גמל להשקעה

מידע והשימוש בו, הגנה וסודיות

 

באתר האינטרנט של אלטשולר שחם נאסף באופן סטנדרטי מידע על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי המידע אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס אנונימי, דהיינו, באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך, ועל כן מידע זה אינו מוגדר כמידע אישי ורגיש. המידע האנונימי שנאסף מהמבקרים באתר מיועד לצורך עיבודים סטטיסטיים ולמטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו.

 

איסוף המידע מבוצע באמצעות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לרבות באמצעות טכנולוגיית "cookies" אשר משמעה קובץ מידע הנשלח למחשב האישי של המבקר אשר נשמר בו לאחר כניסתו לאתר האינטרנט של אלטשולר שחם (ככל שהגדרות הדפדפן של המבקר מאפשרות זאת). טכנולוגיה זו מאפשרת לאלטשולר שחם לבחון את השימוש הנעשה באתר האינטרנט, לרבות כניסות חוזרות ונשנות, על מנת להתאים ולהיטיב את השימוש באתר בהתאם להעדפות המבקר בו. יצוין, כי טכנולוגיית "cookies" אינה מהווה תוכנת מחשב ואין באפשרותה לקרוא או לבצע כל פעולה במחשבו האישי של המבקר. אלטשולר שחם רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להשתמש בטכנולוגיית "cookies". ככל שאין ברצונך שייעשה שימוש בטכנולוגיית "cookies", תוכל/י לעדכן את הגדרות הדפדפן שלך בהתאם, אולם במקרה כזה, ייתכן כי לא יהיה באפשרותך ליהנות או להשתמש בחלק או כלל השירותים או התכנים המוצגים באתר.

 

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי. הנני, מסכים ומאשר כי המידע אשר יימסר על ידי יישמר במאגרי המידע של אלטשולר שחם, יימסר לצדדים שלישיים וישמש, בין היתר, לצורכי עיבוד מידע, צריכים תפעוליים וסטטיסטיים, שיווק ופרסום של מוצרים ושירותים פנסיונים ו/או פיננסיים ו/או ביטוחיים, לרבות בדרך של דיוור ישיר ו/או שירותי דיוור ישיר, בכל אמצעי, לרבות באמצעות מסרונים, דוא"ל, פקסימיליה, מערכות חיוג אוטומטיות או אמצעי דיגיטלי אחר, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. ידוע לי כי אוכל לחזור מהסכמתי זו בכל עת ע"י פניה לאלטשולר שחם בטלפון 5054* או באמצעות מייל sherut@altshul.co.il

 

"אלטשולר שחם" משמעה, אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ לרבות אלטשולר שחם בע"מ, השותפויות שבהן הן שותפות וכל חברות הבנות, החברות המסונפות והחברות הקשורות כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי.

 

"אלטשולר שחם" משמעה, אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ לרבות אלטשולר שחם בע"מ, השותפויות שבהן הן שותפות וכל חברות הבנות, החברות המסונפות והחברות הקשורות כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

 

העולם המודרני והטכנולוגיה המתפתחת באופן מהיר מציבים, מעבר ליתרונות הגלומים בהתפתחות זו, גם לא מעט סכנות וסיכונים, בדגש על פרטיותו של האזרח והגנה על שלמות המידע אודותיו. אלטשולר שחם משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בשמירה והגנה על פרטיות לקוחותיה, וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות אולם, עם זאת, ייתכנו סיכונים שונים במסגרת השימוש באתר (כגון: וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים וכו'), ואלטשולר שחם ו/או מי מטעמה ו/או מי מנושאי המשרה בה לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם למשתמש ו/או ללקוח בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר.

 

ידוע למשתמש והמשתמש מסכים לכך שאלטשולר שחם כפופה לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ה-1981, ולהוראות כל דין – והיא תעביר מידע אודות המשתמש לכל צד שלישי שהוא, ככל שהדבר יידרש ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של אלטשולר שחם.