חיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה – המסלולים שלנו

בדומה לקופות הגמל המסורתיות, גם ב- חיסכון פלוס - קופת הגמל להשקעה יש מגוון מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון שונות- מוטים לאפיק המנייתי, לאפיק האג"חי ושילוב שלהם, בהתאם לאופייכם ולצרכיכם. ניתן לעבור ממסלול למסלול בכל עת ללא תשלום מס. מדובר ביתרון משמעותי של קופות הגמל להשקעה על פני אלטרנטיבות אחרות.

להלן רשימת המסלולים בקופת הגמל להשקעה- "אלטשולר שחם חיסכון פלוס":

 

חיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה

שם קופה

אופי מדיניות השקעה*

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין,
ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, 
בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75%  מנכסי המסלול**.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול**.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75%  מנכסי המסלול**.
חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי

כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות

(נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.

אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע
על ידי ועדת ההשקעות, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.

אלטשולר שחם חיסכון פלוס פאסיבי - מדדי מניות

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על100% , יושקעו במדדי מניות [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

אלטשולר שחם חיסכון פלוס מחקה מדד  S&P 500

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P 500 [העונה על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.


 

הצטרפות לחיסכון פלוס קופת גמל להשקעה

תפריט משנה

הערות משפטיות: * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי  אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח  אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי. *מדיניות ההשקעה המלאה מפורטת בעמוד המסלול בלשונית "מדיניות ההשקעה של הקופה".  **ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.