ההשפעה הכלכלית של נגיף הקורונה

שאלות ותשובות

1. האם יש מקום לבחון עכשיו שינוי בתמהיל החסכונות וההשקעות מצד המשקיעים?

בהיבט ההשקעות, מעבר לכלל האצבע לפיו שוק ההון נוטה לעלות לאורך זמן, הנחה ידועה היא, כי תנודתיות בשווקים שכוללת גם ירידות – אפילו משמעותיות – היא טבעית ולא בהכרח פוגעת במגמה ארוכת הטווח. כפי שאמרנו בעבר, אנו חוזרים ואומרים גם בנקודה הנוכחית: שינוי בתמהיל ההשקעות מתוך לחץ, עלול להסב, לגישתנו, יותר נזק מתועלת. הירידות החדות שחוו השווקים בעקבות גל התחלואה הקודם וההתאוששות המהירה שהגיעה לאחריהן, בדומה למגמה שנראתה במשברים אחרים בעבר - מחזקות את המסרים של התמדה, סבלנות ואורך רוח.

 

רצוי שההסתכלות תהיה ארוכת טווח על פני שנים, מתוך הבנה והפנמה שגם מגמה של ירידות בשווקים היא חלק בלתי נפרד מהמחזור הטבעי של שוק ההון. לעיתים קשה למצוא את הנקודות האופטימליות ליציאה מהשוק והחזרה אליו, ועל כן אנו מניחים ששינוי בתמהיל החסכונות וההשקעות במקרים מסוימים עלול לייצר הפסד. לגישתנו, פעולות דרסטיות הנעשות ללא התייעצות עם גורם מוסמך, עשויות להביא לנזק משמעותי בחלוף הזמן.

 

2. כיצד פועלים מנהלי ההשקעות בימים אלו?

לראייתנו, ולאור הקיטוב והפער המשמעותי שנוצר בין הסקטורים השונים - הקו המנחה בניהול ההשקעות בימים אלה הוא בחירת נכסים באופן סלקטיבי בדגש על האזור הגאוגרפי, הסקטור הרלוונטי והנייר הבודד. תקופה זו, להערכתנו, מביאה עמה לא מעט הזדמנויות השקעה, כאשר הסתכלות לטווח הארוך מעבר לאירועים הנקודתיים והתנודתיות שמלווה את השווקים, יכולה להביא ערך בעתיד. לכן, בתקופה זו יש חשיבות גדולה לאופן הניהול האקטיבי של מנהלי השקעות, שמאפשר לבצע שינוי בחשיפות ובתמהיל ההשקעה בהתאם למצבי שוק משתנים תוך ניצול הזדמנויות. הכלים שעומדים לרשות מנהלי ההשקעות וכן הניסיון העשיר שלהם בהתמודדות עם תנאי שוק שונים, מאפשרים להם לבצע מהלכים לטובת ניסיון להגדלת פוטנציאל התשואה, תוך שאיפה לצמצום רמת הסיכון ככל שניתן ובהתאם לנסיבות.

 

3. מהי ההשפעה הצפויה על שוק ההון ועל המשקיעים בתקופה הקרובה?

עושה רושם, כי שוקי ההון הפנימו את העובדה שבשנים הקרובות נהיה עדים לפגיעה כלכלית משמעותית, כך שניתן להניח כי קיימת ודאות לגבי נוכחות של פגיעה, אולם, בשלב הנוכחי, עוד לא ניתן לאמוד את היקפיה ועוצמתה באופן מוחלט. האווירה העכורה צפויה להמשיך ללוות אותנו קדימה, אולם עם זאת ניכר ששוקי ההון מביטים קדימה לטווח הארוך ונותנים חשיבות נמוכה יותר למה שמתרחש בטווח הקצר, תוך שהם נותנים חשיבות משמעותית לפוטנציאל העתידי של החברות ולערך שהן צפויות לתת. במקביל, השווקים נהנים מרוח גבית כתוצאה מסכומי הכסף הגדולים שמוזרמים על ידי הבנק המרכזי בארה"ב והבנק המרכזי האירופי, ובמקביל נתמכים גם מסביבת הריבית הנמוכה.

 

מיעוט אלטרנטיבות ההשקעה וכן סביבת הריבית הנמוכה ששוררת בעולם ועשויה להיוותר ברמה זו עוד זמן רב, ככל הנראה יעודדו פנייה של משקיעים לשוק ההון ויתמכו במגמה חיובית בטווח הארוך. יחד עם זאת, חשוב לזכור שאי ודאות מהווה חלק בלתי נפרד משוק ההון תמיד, ולא רק בזמני משבר, לכן, גם כאשר נוכל לומר שהמשבר מאחורינו, מרכיב אי הוודאות ימשיך להיות, כפי שתמיד היה, חלק אינטגרלי מהשווקים הפיננסיים.

 

לטעמנו, בתקופה זו כמו גם בכל תקופה אחרת, יש חשיבות להיוועץ בבעל רישיון פיננסי ו/או פנסיוני ובייחוד בטרם ביצוע שינויים בתמהיל ההשקעות, על מנת להתאים את ההשקעה לאופיו הייחודי ולמטרותיו של כל משקיע.

עוד דברים שכדאי לכם לדעת

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: מידע זה כולל תחזיות והערכות המהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר נשענות על נתונים הנמצאים בידי בית ההשקעות נכון למועד זה. התממשותן של תחזיות והערכות אלה אינה בשליטת בית ההשקעות ומטבע הדברים הן עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי שמתואר. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף ליעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. אין באמור התחייבות החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. לבית ההשקעות אלטשולר שחם עשוי להיות עניין אישי בנושא הסקירה. המידע המוצג הוא חומר מסייע בלבד, הנשען על אומדנים והערכות החברה שמטבע הדברים, אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים או הפנסיוניים המוזכרים בו.