הלוואה לכל מטרה

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מציעה לכם הלוואה בתנאי החזר ושיעורי ריבית אטרקטיביים.

לבקשת הלוואה אונליין דרך האזור האישי>>

 

חשוב לדעת!

 1. הלוואה ניתנת כנגד כספי קופה נזילים בלבד,
  או כנגד כספים המיועדים להיוון קצבה מוכרת ולמשיכה בסכום חד פעמי (תיקון 190).
 2. ללא עמלת פתיחת תיק.
 3. ההלוואה לתקופה של 3 או 7 שנים.
 4. במסגרת תהליך הגשת הבקשה להלוואה, יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • צילום תעודת זהות.
 • אישור ניהול חשבון או צילום המחאה והצהרה על חשבונות בנק אשר ברשותו ו/או על שמו של העמית.
 • הרשאה לחיוב חשבון חתומה או מאושרת על ידי הבנק.

ההלוואה:

 1. לא תפחת מ-20 אלף ₪ ולא תעלה על סכום הגבוה ממיליון ₪ במצטבר. בקשת הלוואה אשר חורגת מהסכום המצוין נתונה לשיקול דעתה של החברה ובכפוף לאישורה.
 2. מיועדת לעמיתי קופות הגמל במסלולים: אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה, אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60, אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה, ולעמיתי קרנות ההשתלמות במסלולים: אלטשולר שחם השתלמות כללי, אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות.
 3. תינתן בהתאם לנהלי החברה ובכפוף לעמידה בתהליך חיתום אשר עשוי לכלול, בין היתר, מילוי שאלון, הצגת אסמכתאות תומכות ובדיקת אשראי צרכני.

מילון מושגים:

 1. P : ריבית פריים.
 2. הלוואת בלון: ללא החזר חודשי לאורך תקופת ההלוואה. תשלום הקרן והריבית שנצברה לאורך תקופת ההלוואה ישולם בתום תקופת ההלוואה.
 3. הלוואת גרייס: תשלום חודשי של הריבית במהלך תקופת ההלוואה ותשלום הקרן בתום תקופת ההלוואה.
 4. הלוואת שפיצר: תשלום חודשי של הקרן והריבית במהלך תקופת ההלוואה.


לפרטים ומידע נוסף חייגו 5054*

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי:

הרינו להודיעך כי בכוונת החברה לקבל חיווי אשראי לגביך מלשכת אשראי, לשם בחינת בקשתך לקבלת הלוואה מקרן ההשתלמות/קופת הגמל המנוהלת על ידי החברה.

לצורך קבלת חיווי האשראי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי לגביך הכלולים במאגר נתוני אשראי של בנק ישראל.

بلاغ في شأن إبداء رأي اعتماد:

نعلمك بأنّه في نيّة الشركة الحصول على إبداء رأي اعتماد بالنسبة إليك من دائرة الاعتماد، من أجل فحص طلبك الحصول على قرض من صندوق الاستكمال\صندوق التقاعد الذي تديره الشركة. لغرض الحصول على إبداء رأي الاعتماد ستقدّم دائرة الاعتماد إلى بنك إسرائيل طلبًا للحصول على معطيات الاعتماد الخاصّة بك، المشمولة في مخزن معطيات الاعتماد التابع إلى بنك إسرائيل.

תפריט משנה

הערות משפטיות: 1. לא תינתן הלוואה כנגד כספים הצבורים בקופת גמל להשקעה 2. ההלוואה תינתן אך ורק כנגד קופת גמל שיתרתה מעל 200,000 ₪ 3. הלוואה כנגד כספים המיועדים להיוון קצבה מוכרת ולמשיכה בסכום חד פעמי בהתאם להוראות הדין ובכפוף להוראות החברה 4. מסך כספי הקצבה הניתנים להיוון בהתאם להוראות הדין | שיעור ההלוואה יחושב מתוך יתרת החיסכון הצבורה של העמית בניכוי כספים בגין מרכיב הפיצויים, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי | מתן הלוואה נתון להחלטת החברה וכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, בהתאם למדיניות החברה והוראות הדין  |  החברה רשאית לשנות את תנאי ההלוואות שיינתנו על ידה מעת לעת | אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או יעוץ מס אישי המותאם לצורכי הלקוח  |  אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל