חוזר מסלולי השקעה 1.7.24

הודעה על שינוי שמות מסלולים ו/או שינויים במדיניות ההשקעה התקנונית בקופות שבניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה ועל הקמה של מספר מסלולי השקעה חדשים

עמיתים יקרים, ברצוננו לעדכן כי בכוונת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") לבצע שינוי שמות מסלולים ו/או שינוים במדיניות ההשקעה התקנונית של מספר מסלולי השקעה שבניהול החברה, וזאת לצורך התאמתם להוראות חוזר מסלולי השקעה¹ שפרסמה הרשות הקובעות את מסלולי ההשקעה, אותם רשאיות חברות מנהלות לנהל בכל מוצר פנסיוני, וכן את שמות מסלולי ההשקעה השונים ומדיניות ההשקעה התקנונית שלהם.

 

כמו כן, בכוונת החברה להקים 3 מסלולי השקעה חדשים, כמפורט להלן-

1. אלטשולר שחם חסכון פלוס עוקב מדדים- גמיש

2. מסלול הלכה למקבלי קצבה באלטשולר שחם פנסיה כללית

3. מסלול הלכה למקבלי קצבה באלטשולר שחם פנסיה מקיפה

 

בכפוף לקבלת אישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, המועד המשוער לביצוע השינויים והקמת המסלולים כאמור הוא 1 ביולי 2024.

 

לפירוט אודות השינויים הצפויים, השוואה בין מדיניות ההשקעה התקנונית של מסלולי ההשקעה לפני ואחרי השינויים, משמעות השינויים לעניין גמישות ניהול ההשקעות בהם וכן מסלולי ההשקעה החדשים לחץ כאן >>

 

נדגיש, כי אין בביצוע השינויים האמורים כדי לפגוע בזכויותיך בקופת הגמל ו/או ברציפותן והן יוותרו ללא שינוי. באפשרותכם להעביר בכל עת, את כספיכם, כולם או חלקם, מכל קופת גמל לכל קופת גמל אחרת לאותה מטרה שתבחרו ו/או מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שתבחרו, והכל בכפוף להוראות הדין.

 

לתרשים המציג את השינויים הצפויים בקופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה לחץ כאן >>

 

נשמח לעמוד לשירותך בכל שאלה באחד מאמצעי הקשר הבאים:

בדואר אלקטרוני: sherut@altshul.co.il

בטלפון: 5054*

בכתובת: הברזל 19א' רמת החייל, תל אביב - יפו 6971026

הערות משפטיות: 1. חוזר גופים מוסדיים 2022-9-30 בעניין "מסלולי השקעה בקופות גמל" (מיום 20.12.2022) ושה. 2024-1471 "רשימת מסלולי השקעה- תיקון" (מיום 17.4.2024).