חיסכון במתנה

פשוט להשקיע בעתיד

האחריות בנוגע לשובר המתנה עצמו (לרבות הליך רכישת שובר המתנה, סכום השובר, תוקפו, האופן בו הוא משתקף באתר BUYME וכד') חלה על BUYME באופן בלעדי. החברה לא תשא בכל אחריות שהיא בנוגע לשובר המתנה עצמו, לרבות בנוגע לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק בגין ו/או בקשר לשובר המתנה עצמו.

 

מימוש השובר בפועל כפוף להוראות הדין והרגולציה ונהלי החברה. אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ אחראית באופן בלעדי למילוי הוראות הדין החלות על גוף מוסדי בקשר עם מימוש שובר המתנה בפועל כלומר, הצטרפות הלקוח ו/או הפקדות הלקוח לקופות המנוהלות על ידי החברה, אשר יבוצעו ישירות ובאחריותה המלאה של החברה בלבד וללא מעורבות כלשהי מצד BUYME ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה.

 

לתשומת לבכם, בעמוד זה מוצגת הפניה לאתר BUYME. השימוש באתר כפוף לתקנון אתר BUYME ולמדיניות הפרטיות של BUYME.