מדיניות השקעה

בדלקים פוסיליים

החל מיום 11/07/2021 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") לא תשקיע במסגרת השקעות חדשות של קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולה, בתאגידים שרוב עיסוקם כולל חיפוש, הפקה וייצור דלקים פוסיליים (מאובנים), כהגדרתם להלן.

מדיניות זו לא תחול על תאגידים שעוסקים בהובלה והפצה של דלקים פוסיליים.

לעניין זה-

1. דלקים פוסיליים- הינם פחם, נפט, גז טבעי ודלקים אחרים שמקורם באלו.

2. תאגידים שרוב עיסוקם כולל חיפוש הפקה וייצור דלקים פוסיליים הינם:

   2.1. תאגידים אשר לפחות 25% מהכנסותיהם ע"פ דוח כספי, בארבעת הרבעונים שקדמו להשקעה, מקורם בחיפוש, בהפקה ובייצור של דלקים פוסיליים.

   או

   2.2. מכשירי השקעה (הכוללים בין היתר, קרנות השקעה, קרנת נאמנות, מדדים, ETF ומחקי מדדים) שמדיניות ההשקעות המוצהרת שלהם בעת ביצוע ההשקעה בהם,
        היא שלפחות 25% מאחזקותיהם יהיו בתחום של חיפוש, הפקה וייצור דלקים פוסיליים.


החברה רשאית לשנות את המדיניות המפורטת לעיל, ובכלל זה ביחס להובלה ולהפצה של דלקים פוסיליים בהתאם לשיקול דעתה.

החברה רשאית לסטות מהמדיניות המפורטת לעיל, ככל שפורסם מידע לציבור ע"י מי מהתאגידים האמורים בסעיף 2 לעיל, אשר צפוי לשנות את תמהיל ההכנסות העתידי / מדיניות ההשקעות של התאגיד, כך שצפוי לחדול להיות "תאגיד שרוב עיסוקו כולל חיפוש, הפקה וייצור דלקים פוסיליים" כאמור בסעיף 2 לעיל.

יצוין כי נכסים של קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהול פסגות גמל בע"מ, אשר תמוזגנה לקופות הגמל ולקרנות הפנסיה שבניהול החברה, בעקבות מיזוג החברות והמוצרים, לא יחשבו להשקעות חדשות של החברה כמפורט לעיל.