משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

(בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2017-9-8 (להלן: "החוזר"))

 

1. כללי זכאות מצטברים למשיכה ע"פ החוזר

   (יש לעמוד בכל התנאים):

 • בחשבון העמית שנפטר לא מונו מוטבים.
 • יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון. הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה (לעניין יום העדכון הראשון לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של החוזר).
 • עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.
 • המבקשים למשוך את הכספים חתמו על הצהרה וכתב ההתחייבות לשיפוי למשיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה (רצ"ב בתחתית העמוד - סעיף 3 להלן). 
 • המבקשים למשוך את הכספים נמנים על אחד מבין אלו: בן זוגו, הורהו או ילדו של העמית.
 • החברה המנהלת בדקה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

 

2. אופן המשיכה 

 • על כל יורש להגיש טפסים בנפרד.
 • על היורש לעמוד בכל כללי הזכאות למשיכה (ע"פ סעיף 1 לעיל) ולהגיש את המסמכים הבאים:
 • טופס "בקשה למשיכת כספים מקופת נפטר" (רצ"ב בתחתית העמוד - סעיף 3 להלן).
 • הצהרה וכתב התחייבות ושיפוי חתום על ידי היורש  – (רצ"ב בתחתית העמוד - סעיף 3 להלן).
 • צילום ת.ז של היורש.
 • מסמך זיהוי חשבון של היורש – המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון מהבנק.
 • במקרה של משיכת כספי פיצויים נדרש אישור לחבות מס - טופס 161 / אישור פקיד שומה. 

  שימו לב – ככל שהעמית נפטר בזמן עבודה – לא ניתן למשוך כספי פיצויים בהתאם לנוהל זה ויש לפנות לחברה המנהלת.

 • יש לשלוח את הטפסים למייל sherut@altshul.co.il או בדואר לכתובת: הברזל 19 א' רמת החייל ת"א 6971026.

 

3. טפסים:

 

טופס בקשה למשיכת כספים מקופת נפטר

 

הצהרה וכתב התחייבות ושיפוי