פרטים אודות חשבונות שאותרו באמצעות ממשק אינטרנטי - הליך בדיקת הזכאות המלא

 

ככל שהנך מנהל כספים בקופות החברה או בקרן הפנסיה, נא צור קשר עם שירות הלקוחות לשם קבלת פרטים נוספים בטלפון 5054*.

 

ככל שהנך מוטב או יורש, אנא פעל באחת הדרכים הבאות:

 

מה נדרש לשם משיכת כספי קופת גמל או קרן השתלמות של נפטר:

  • ככל שמונו מוטבים על ידי העמית הנפטר (בטפסי ההצטרפות או במערכת הבנקאית), המוטבים ימציאו את המסמכים הבאים:

1. "טופס משיכה" מכספי נפטר של החברה (ניתן להוריד באתר, תחת "מאגר טפסים", יש למלא טופס נפרד עבור כל מוטב)

2. תעודת פטירה מקורית

3. צילום ת.ז של המוטב

4. צילום צ'ק של המוטב או אסמכתא לניהול חשבון בנק

 

  • ככל שלא מונו מוטבים על ידי העמית הנפטר והיורשים הם הזכאים לכספי הנפטר, היורשים ימציאו את המסמכים הבאים:

1. "טופס משיכה" מכספי נפטר של החברה (ניתן להוריד באתר, תחת "טפסים" , יש למלא טופס נפרד עבור כל יורש)

2. יש להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה מקוריים

3. תעודת פטירה מקורית

4. צילום ת.ז של היורש

5. צילום צ'ק של היורש או אסמכתא לניהול חשבון בנק

 

מה נדרש לשם משיכת קרן פנסיה של נפטר:

1. ככל שיש זכאות לקצבה - ניתן לראות בתקנון הפנסיה את המסמכים הדרושים

2. ככל שאין זכאות לקצבה – המסמכים הנדרשים זהים למסמכים אשר נדרשים למשיכת כספי קופת גמל/קרן השתלמות של נפטר (כפי שנמנו לעיל).

 

מסמכים הנדרשים למשיכת כספי פיצויים ככל שהעמית נפטר במהלך עבודתו:

1. "טופס משיכה" מכספי נפטר של החברה (ניתן להוריד באתר, תחת "טפסים", יש למלא טופס נפרד עבור כל מוטב/יורש )

2. צילום ת.ז של השאר

3. צילום צ'ק של השאר

4. תעודת פטירה מקורית

5. כתב התחייבות שארים חתום ע"י עו"ד מקורי

6. אישור חבות מס מפקיד שומה (טופס 160 או טופס 161)

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות 5054*

בקשה להסרת מידע מהממשק האינטרנטי

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים. האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. אין לראות באמור התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.