תביעת שאירים / משיכת כספי נפטר מקרן פנסיה

בעמוד הבא ריכזנו עבורכם את עיקרי המידע הנדרש בנושא קבלת כספים מקרן הפנסיה במקרה פטירה של החוסך: מה חשוב לדעת, מי זכאי לקבלת קצבת שאירים ו/או משיכה של כספי הנפטר, אלו מסמכים נדרשים וזמני הטיפול בבקשה.

 

מה חשוב לדעת?

  • קבלת קצבה ו/או כספים מקרן הפנסיה תבוצע בהתאם למעמד הביטוחי בקרן בעת פטירת העמית, וכתלות בשאלה האם קיימים לנפטר שאירים זכאים.
  • במדריך זה נרחיב ונפרט באילו מקרים ניתן להגיש בקשה לתביעת שאירים, ובאילו מקרים ניתן לבצע משיכה מהקרן.

 

מי זכאי ואיך ניתן לממש?

הזכאות לקבלת קצבה חודשית מקרן הפנסיה תוענק לשאירים ,כהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה: בן/בת הזוג וילדים עד גיל 21, או להורים וילדים נתמכים, והכל בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנון הקרן (להלן: "שארים זכאים").

בהעדר שארים זכאים, הקרן תשלם את הכספים הצבורים בקרן הפנסיה בסכום חד פעמי (ולא כקצבה) למוטבים שמינה הנפטר לפני פטירתו ובהיעדר מוטבים, ליורשים החוקיים. [1]

 

כאשר העמית היה מבוטח בקרן במועד פטירתו:

הכיסוי הביטוחי בקרן פנסיה במקרה של פטירה מקנה קצבה חודשית לשאירים הזכאים. השאירים הזכאים יקבלו במסגרת תביעת שאירים פנסיה חודשית, כאשר אלמנ/ה יהיו זכאים לקבלת קצבה למשך כל חייהם, ואילו ילדיו של העמית הנפטר, יהיו זכאים לקצבה עד הגיעם לגיל 21. הקצבה תחושב כמכפלת השכר הקובע בקרן בשיעור הכיסוי לשארים במסלול הביטוח. חלוקת הקצבה בין השארים תתבצע בהתאם לקבוע בתקנון.

 

כאשר העמית לא היה מבוטח במועד פטירתו:

במקרה בו עמית אשר לא היה מבוטח בקרן פנסיה נפטר ומותיר אחריו אלמנה בלבד (ללא יתומים), תשלם הקרן קצבת שארים לאלמנה לכל ימי חייה. סכום הקצבה לאלמנה יחושב כחלוקת היתרה הצבורה בקרן במקדם ההמרה המתאים לגילה ולשנת הלידה של האלמנה.

ככל והעמית הותיר אחריו אלמנה ויתומים, תשלם הקרן קצבה לאלמנה לכל ימי חייה וליתומים עד לגיל 21. הקרן תחשב את סכום הקצבה לשארים בהתאם לחלקם היחסי ביתרה הצבורה בקרן, על פי מקדמי ההמרה המתאימים לכל שאיר, לפי מינו, גילו ושנת לידתו.

חשוב לדעת! בקצבת שאירי עמית שאינו מבוטח בקרן, היה וסכום כלל קצבאות השאירים נמוך מקצבת המינימום (593 ₪, נכון לשנת 2023) יהיה רשאי כל שאיר למשוך את חלקו היחסי ביתרה הצבורה, או לקבל קצבה זו בניכוי דמי ניהול בהתאם לתקנון קרן הפנסיה

 

כאשר העמית הנפטר לא הותיר אחריו שאירים זכאים:

אם לעמית הנפטר לא היו שאירים זכאים, היתרה הצבורה בקרן ניתנת למשיכה כסכום חד פעמי למוטבים שמינה העמית. בהיעדר מוטבים, היתרה תועבר ליורשים החוקיים. על אף האמור, ככל שהעמית נפטר במהלך יחסי עובד מעסיק, ישולמו כספי הפיצויים בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963.

 

כאשר העמית המנוח היה פנסיונר:

אם נבחרה תקופת הבטחה ע"י הפנסיונר הנפטר וקיימים בן/בת זוג זכאים, כהגדרתם בתקנון הקרן, הם יקבלו קצבה זהה לזו שקיבל הנפטר עד לתום תקופת התשלומים המבוטחים. לאחר מכן, יהיו זכאים לקצבה בהתאם לאחוז שיעור הפנסיה שבחר הנפטר לפני יציאתו לפנסיה (30%-100%).

אם האלמנ/ה נפטר במהלך תקופת ההבטחה, המוטבים או יורשיו של האלמנ/ה יקבלו כסכום חד פעמי את הערך המהוון של יתרת התשלומים שנותרו עד לתום תקופת ההבטחה.

במקרה שאין בן/בת זוג זכאים, המוטבים או יורשי הנפטר יקבלו

כסכום חד פעמי את הערך המהוון של יתרת התשלומים שנותרו עד לתום תקופת ההבטחה.

 

אם לא נבחרה תקופת הבטחה ע"י הפנסיונר הנפטר ויש בן/בת זוג זכאים, הם יקבלו קצבה בהתאם לאחוז שיעור הפנסיה שבחר הנפטר לפני יציאתו לפנסיה (30%-100%).

לאחר פטירת האלמנ/ה, יופסקו התשלומים. במקרה שאין בן/בת זוג זכאים, הכספים נותרים בקרן ומחולקים כתשואה אקטוארית לשאר העמיתים בקרן.

 

תוך כמה זמן תטופל הבקשה שלי?

תביעת שאירים:

טיפול בתביעת שאירים מתבצע בהתאם למועד קבלת המסמכים הדרושים.  הקרן תשיב לפונים תוך 5 ימי עסקים ממועד הפנייה אם בקשתם תקינה או נדרשים השלמה של מידע ומסמכים נוספים

תשלום קצבה/מקדמה יבוצע עד יום העסקים השלישי בתחילת כל חודש או תוך 30 ימים קלנדריים מיום קבלת כל המסמכים המלאים והתקינים - המוקדם מביניהם.

במקרה של חוסרים או אי תקינות במילוי הטפסים, אנו ניצור אתכם קשר.

 

בקשת משיכה:

בקשת משיכה תטופל תוך ארבעה ימי עסקים מהגשת הטפסים באופן תקין.

ספירת הימים תחל ביום העסקים העוקב לזה שבו התקבלה הבקשה והטפסים.

אם היום האחרון בספירה הוא אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, המשיכה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש.

במקרה של חוסרים או אי תקינות במילוי הטפסים, אנו ניצור אתכם קשר.

 

כדאי לדעת:

קצבת שאירי עמית מבוטח תשולם רק כאשר ומתקיימים כל תנאי הזכאות:

  • המנוח היה מבוטח בקרן
  • הסתיימה תקופת אכשרה במקרים המפורטים בתקנון
  • פטירת המנוח לא נגרמה מאירוע או מחלה שהוחרגו בקרן
  • העמית המנוח טרם הגיע לגיל תום תקופת ביטוח
  • המנוח לא נמצא בתקופת ויתור על כיסוי ביטוח לשאירים
  • לא חלפו 7 שנים מיום פטירתו של העמית (תקופת התיישנות)

 

מדריכים נוספים

משיכת כספי נפטר מקרן השתלמות

משיכת כספים מתכנית 'חיסכון לכל ילד' של ילד.ה שנפטר.ה

 

זקוקים למידע נוסף? פנו אלינו:

במייל: sherut@altshul.co.il

בטלפון: 5054* / 073-2331500

קבלת קהל: הברזל 21, קומת כניסה, לובי ,B ת"א. בין השעות: 09:00-16:00

 

[1] על אף האמור, ככל שהעמית נפטר במהלך יחסי עובד מעסיק, ישולמו כספי הפיצויים בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963.

:הערות משפטיות

המידע נכון ליום 24.10.2023. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע ותמציתי בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי לכסות את כל המקרים והנסיבות שייתכנו ו/או כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי ו/או נהלי החברה המנהלת לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי ו/או נהלי החברה המנהלת, לפי העניין. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. ט.ל.ח