תיקון 190 - שאלות ותשובות

 • תיקון 190 הוא תיקון לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2012 ומתייחס למגוון נושאים וביניהם מתן הטבות בעת מיסוי קצבאות והיוונן. אחד מיתרונות התיקון הינו האפשרות להפקיד כספים לקופת גמל במעמד עצמאי ולמשוך את הכספים באחת משתי האפשרויות הבאות:

  משיכת קצבה חודשית – כאשר הקצבה תהא פטורה ממס לכל החיים.

  היוון קצבה מוכרת (משיכה חד פעמית) – בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים ובתשלום מס בשיעור של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, במקום שיעור של 25% מס ריאלי ממרכיב הרווח, כפי שנהוג בשוק*.

  *שימו לב, כי מיסוי בשיעור של 15% נומינלי כאמור לעיל יהיה הטבה בכפוף לשיעורי אינפלציה ותשואות מסוימים.

 • לחיסכון באמצעות קופת גמל יתרונות רבים על פני אלטרנטיבות השקעה אחרות בשוק. ניהול הכספים במסגרת קופת גמל מעניק יתרונות בולטים:

  • ניהול מקצועי המושתת על ניתוח רציף ומעמיק של שוק ההון ע"י מחלקת האנליזה וקבלת החלטות ע"י ועדת ההשקעות של החברה.

  • תמהיל השקעה מגוון אשר מעניק יציבות וביטחון – השקעה בנכסים סחירים בבורסה וכן בנכסים שאינם סחירים (עסקאות מחוץ לבורסה), השתתפות בהנפקות לגופים מוסדיים, חשיפה לניירות ערך גם בארץ וגם בחו"ל.

  • גמישות - אפשרות לביצוע שינוי מדיניות ההשקעה באמצעות העברת כספים בין מסלולים בכל עת ולפי הצרכים האישיים.
  • הלוואה - בכפוף לנהלי החברה, הלוואה לכל מטרה.

  • מינוי מוטבים – בקופת גמל ניתן למנות מוטבים ולקבוע מה יהיה חלקם ללא קשר לשארים החוקיים או היורשים לפי דין.

   

  יתרונות מיסוי:

  • פטור מתשלום מס רווחי הון במכירת נייר ערך, בקבלת דיבידנד או במקרה של קבלת ריבית מאיגרת חוב.

  • דחיית מס – יתרון משמעותי הינו התחשבנות מס על רווחי ההון רק בעת משיכת הכספים, כלומר הכסף כולו 'עובד' מרגע ההפקדה ועד לרגע משיכת הכספים. ניתן לבצע שינוי במדיניות ההשקעה ללא התחשבנות מס באמצעות העברת הכספים בין מסלולי ההשקעה ללא הגבלה.

  • מיסוי מופחת על הרווחים – גובה המס על הרווח עומד על 15% נומינלי במקום 25% מס ריאלי כפי שרווח בשוק**. בסביבת אינפלציה של 0% מדובר בהטבת מס משמעותית.

 • היוון קצבה מוכרת לפי תיקון 190, מתאים בעיקר לבעלי כספים פנויים הקרובים לגיל 60, המבקשים למצוא אלטרנטיבה מצויינת להשקעה. כמו כן, תיקון 190 פותח אפשרות לשכירים בעלי הכנסה גבוה (מפעמיים השכר הממוצע במשק) המעוניינים להפקיד לחיסכון פנסיוני ארוך טווח מעבר לתקרת ההפקדה המזכה בהטבות מס. תיקון 190, מאפשר למשוך את הכספים כסכום חד פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת) תוך ניצול הטבות מס לעמיתים אשר עומדים בתנאים מסוימים (המפורטים בשאלה האחרונה).

 • משיכת הכסף ניתנת בשתי דרכים: א. קצבה חודשית פטורה ממס - החל מגיל 60. ב. משיכה חד פעמית בדרך של היוון קצבה מוכרת בתשלום מס של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי** – החל מגיל 60 ובכפוף לעמידה בתנאים נוספים (המפורטים בשאלה האחרונה).

 • מדובר בפתיחת קופת גמל 'רגילה'. תיקון 190 מאפשר את משיכת הכספים כסכום חד פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת)לעמיתים העומדים בתנאים מסוימים (המפורטים בשאלה האחרונה).

 • כן, ניתן לפתוח קופת גמל ולהפקיד כספים לטובת משיכה לפי תיקון 190 בדרך של היוון קצבה מוכרת בכל גיל. יש לשים לב כי המשיכה בדרך של היוון קצבה מוכרת כפופה לתנאים מסוימים (המפורטים בשאלה האחרונה).

 • אין מגבלה על גובה ההפקדה לקופת הגמל. אולם, בהתאם להחלטת רשות המיסים, נקבעה תקרה לסכום ההפקדות לקצבה מוכרת (תשלומים פטורים) שחריגה ממנה דורשת מהעמית להציג אישור פקיד שומה לצורך משיכה כסכום חד פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת) במס רווח הון.

  הפקדות לקצבה מוכרת (לרבות סכומים שנמשכו בעבר) עד התקרה – אין צורך באישור פקיד שומה והקופה רשאית לנכות את המס רווח הון 15% על הרווח הנומינלי. לצורך המשיכה על העמית לחתום על הצהרה כי הוא לא הפקיד מעל התקרה. נוסח ההצהרה מופיע בטופס בקשת המשיכה.

  להלן טבלה מציגה את התקרות לפי גיל העמית במועד ההפקדה (לרבות סכומים שנמשכו בעבר)

   

   

  גיל העמית במועד ההפקדה

  התקרה להפקדת תשלומים פטורים

  גיל העמית במועד ההפקדה

  התקרה להפקדת תשלומים פטורים

  עד 60 כולל

          10,881,248

  76

               8,085,720

  61

          10,630,528

  77

               7,709,640

  62

          10,379,808

  78

               7,333,560

  63

          10,129,088

  79

               7,020,160

  64

            9,878,368

  80

               6,644,080

  65

            9,577,504

  81

               6,268,000

  66

            9,326,784

  82

               5,891,920

  67

          11,282,400

  83

               5,578,520

  68

          10,780,960

  84

               5,202,440

  69

          10,467,560

  85

               4,951,720

  70

          10,154,160

  86

               4,575,640

  71

            9,778,080

  87

               4,262,240

  72

            9,464,680

  88

               4,011,520

  73

            9,151,280

  89

               3,760,800

  74

            8,775,200

  90

               3,510,080

  75

            8,399,120

  91

               3,196,680

   

 • ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי בדרך של היוון קצבה מוכרת לפי תיקון 190 אם העמית עומד בתנאים הבאים במצטבר:

  • גיל העמית הינו 60 ומעלה.
  • העמית מקבל קצבה חודשים העולה על סכום הקצבה המזערית בהתאם להוראות הדין (5,012 ₪ נכון לשנת 2024).
  • הכספים הופקדו לחשבון לאחר שנת 2012.
  • חתימה על הצהרה ביחס לכספים שהופקדו על ידו בקופות גמל ועמידתו בתקרות הפקדה בהתאם להנחיות רשות המיסים.

תפריט משנה

הערות משפטיות: * משיכה בדרך של היוון קצבה מוכרת ובכפוף להתקיימות כל התנאים הקבועים בהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור כדי להחליף ייעוץ ו/ואו שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. אין באמור כדי למצות ו/או להחליף את הוראות פקודת מס הכנסה ו/או הוראות כל דין.