שאלות ותשובות בנושא קרנות פנסיה

תפריט משנה

  • קרן פנסיה היא מכשיר חסכון לטווח ארוך, שמטרתו העיקרית היא לאפשר לעמית לצבור סכום כסף לקראת היציאה לפנסיה. את סכומי הכסף שהצטברו ניתן לקבל, בבוא העת, באמצעות קצבה חודשית ובמקרים מסוימים חלקו בסכום חד פעמי והכל בהתאם לקבוע בחוק. חשוב לבחור את הביטוח הפנסיוני הנכון עבורכם - מרבית העמיתים חוסכים כספים לגיל הפרישה באמצעות קרן פנסיה מקיפה הכוללת גם רכיבי ביטוח לאובדן כושר עבודה, נכות, ושארים.

  • קרן פנסיה שנבחרה על ידי רשות שוק ההון בהליך תחרותי המאפשרת למעסיק לצרף עובדים חדשים וקיימים לקרן הנבחרת בהליך קל ופשוט, ובכך לדאוג לרווחת העובדים לצד עמידה בהוראות הדין. בקרן הנבחרת דמי הניהול יעמדו על 1.49% מההפקדה ו- 0.1% מהצבירה. דמי ניהול אילו מובטחים לתקופה של 10 שנים לפחות.

  • בין אם הנך שכיר ובין אם הנך עצמאי - תוכל להצטרף לקרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם.

  • להצטרפות דיגיטלית קצרה ופשוטה לחץ כאן

   במידה והנך שכיר יש למלא את פרטי המעסיק לצורך הסדרת ההפקדות לקרן הפנסיה.

   במידה והנך עצמאי, אנא דאג לאחר ההצטרפות להסדרת ההפקדות השוטפות והעברת אסמכתאות בהתאם.

  • כן. בהמשך להליך ההצטרפות הדיגיטלי לקרן, קיימת אפשרות למלא בקשה להעברת קרן הפנסיה הקיימת שלך לקרן הנבחרת של אלטושלר שחם.

  • דמי ניהול מההפקדה: 1.49%
   דמי ניהול מהצבירה: 0.1%
  • מצטרפים חדשים יהנו מדמי ניהול מוזלים ומובטחים לתקופת של 10 שנים לפחות ממועד ההצטרפות לקרן הנבחרת.

  • לא. ההצטרפות לקרן כוללת הליך צירוף מהיר ופשוט במטרה להנגיש את הקרן הנבחרת לכלל האזרחים ללא צורך במילוי שאלון רפואי.

   1. העברה בנקאית
   2. מס"ב
   3. המחאה
   4. הרשאה לחיוב חשבון (באמצעות הוראת קבע)
  • באפשרות המעסיק לצרף עובדים חדשים לקרן נבחרת באמצעות קובץ וללא צורף בטופס הצטרפות.

   בנוסף, באפשרות העובד להצטרף באמצעות טופס הצטרפות ללא צורך בהצהרת בריאות.

  • החל מיום 31.3.2019 לא ניתן יהיה להפקיד לקרנות פנסיה לפי ההסכמי ברירת מחדל של המעסיק (אלא אם הם נחתמו בעקבות הליך תחרותי שערך המעסיק בהתאם להוראות הדין) . ממועד זה בפני המעסיק שתי אפשרויות במידה והעובד לא בחר קרן פנסיה:

   • צירוף העובדים לאחת מתוך הקרנות שנבחרו ע"י רשות שוק ההון.
   • קיום הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל לעובדיו. ההליך התחרותי ינוהל בהתאם לכללים שפרסמה רשות שוק ההון.
  • השקעות נכסי העמיתים בקרנות הפנסיה מתבצעות בהתאם למדיניות שקובעת וועדת ההשקעות ובכפוף לכללים שנקבעו בתקנות מס הכנסה (כללים לאשור ולניהול קופות גמל) תשכ"ד- 1964. מתוך סך הנכסים העומדים לרשות הקרן יושקעו 30% באג"ח מיועדות של ממשלת ישראל, הנושאות ריבית אפקטיבית שנתית של 4.86%.

  • 1. דיווח שנתי - ישלח לעמית עד תום הרבעון הראשון בשנה העוקבת ובו יפורטו התנועות, היתרות, התשואות והזכויות בכל קרן לשנת המס שנסתיימה. בדוח זה ידווחו גם סכומים לצורך מס הכנסה, אשור הפקדות שנתי ואשור להצהרת הון, ככל שהעמית נדרש לכך.

   2. דיווח רבעוני ישלח לעמית אחת לרבעון, תוך חודשיים מתום הרבעון, לעמיתים שביצעו הפקדות לקרנות הפנסיה במהלך הרבעון הרלוונטי.

   3. דרך אתר זה ניתן לראות על בסיס יומי את חשבונות העמית ע"י קבלת קוד סודי. הליך הרישום מתבצע באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט

  • אגף שוק ההון במשרד האוצר קבע כללים להעברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות. במקרה של העברה ימלא העמית בקשה להעברת כספים מקרן פנסיה אחרת, בנוסף לטופסי ההצטרפות הרגילים. החל מאוקטובר 2008 ניתן להעביר כספים לקרנות הפנסיה גם מקופות גמל והחל מינואר 2009 ניתן להעביר כספים גם מפוליסות ביטוחי מנהלים. הליך ההעברה הוא פשוט וקל והעמית לא נדרש לדאוג לכך בעצמו. הליך העברה יבוצע על ידי אלטשולר שחם ללא עלות לאחר שהעמית חתם על כל הטפסים הנדרשים ובכפוף לאשור הקרן.

  • מעבר בין מסלולים מתבצע באמצעות הודעה או טופס והעברתו לקרן הפנסיה. מעבר בין מסלולים יבחן על ידי הקרן בהתאם לתקנון.

  • קיימות 3 אפשרויות לקבלת פנסיה חודשית מהקרן:

   פנסיית זקנה: מדובר בכספים שיתקבלו לאחר שיגיע העמית לגיל פרישה כחוק (לגבר בגיל 67 ולאישה בגיל 64) בהתאם לטבלאות וגיל העמית. לחלופין ניתן לקבל את הכספים אם בחר העמית במסלול של פרישה בגיל 60. במועד היציאה לפנסיה בוחר העמית את מסלול תשלומי הפנסיה המתייחס למספר סוגיות כגון בן/בת זוג, ילדים עד גיל 21, תקופת הבטחת פנסיה וכד', בהתאם לבחירת העמית מתבצע חישוב הזכאות לפנסיה חודשית. החישוב ועקרונות היציאה לפנסיה יתבצעו בהתאם לתקנון שיהיה מעת לעת. מכל תשלום ינוכו תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי בהתאם למדרגות המס הרלבנטיות, ככל שנדרש.

   פנסיית נכות: במקרה של אירוע הגורם חלילה לנכות ואובדן כושר עבודה יגיש העמית בקשה לפנסיית נכות בהתאם לנדרש בתקנון קרן הפנסיה. הקרן תבחן את הבקשה על ידי רופא הקרן ותשיב בהתאם. במידה ויקבע כי העמית זכאי לקבל פנסיית נכות תשולם לו פנסיה חודשית בשיעור ובתנאים שיקבעו בהתאם לתקנון. במהלך תקופת הזכאות לפנסיית הנכות יזקפו לחשבון העמית על ידי הקרן דמי גמולים חודשיים אשר יגדילו את הצבירה העומדת לזכותו לגיל פרישה היציאה לפנסיה. הזכאות לנכות תבחן מעת לעת ותקבע בהתאם. גם כאן יחולו כל חוקי המס כקבוע בתקנות. פנסיית שארים: מדובר במקרה שהעמית רוצה להבטיח את המשך קיומם הכלכלי של התלויים בו. הפנסיה תחושב ותשולם כקבוע בתקנון הקרן בהתאם למסלול הפנסיה, מספר השארים ומספר הילדים מתחת לגיל 21.

  • ההפקדות לקרן פנסיה ניתנות למשיכה בגיל הפרישה כקצבה חודשית בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון הקרן (ישנם מקרים שניתן למשוך את יתרת החשבון כסכום חד פעמי). אלטשולר שחם מציעה כלי לחישוב פנסיה עתידית לנוחיותכם. במהלך תקופת החברות בקרן רשאי העמית למשוך את כספי הפיצויים בעת הפסקת עבודה בהתאם לתקנות מס הכנסה בכל הנוגע להטבות מס. במידה והעמית זקוק לכספים לפני היציאה לפנסיה ומעוניין למשוך את מלוא הסכום, תחשב המשיכה כמשיכה שלא כדין (שלא בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות ותקנון הקרן), שתחייב את העמית בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%. מומלץ להתייעץ עם משווק/יועץ פנסיוני בטרם ביצוע פעולה כאמור.

  • במקרה שבו ההפקדות נפסקות לתקופה העולה על חמישה חודשים מופסק הכיסוי לנכות ושארים. מומלץ לכן, בכל מקרה של סיום עבודה או הפסקת תשלומים לפנות לקרן או למשווק הפנסיוני ולבדוק את החלופות להמשכת הכיסוי באופן עצמאי על ידי העמית.

  • בנושא ההפקדות יש להבחין בין עמית שכיר לעמית במעמד עצמאי: עמית במעמד עצמאי: ההפקדות יבוצעו אחת לחודש ולפחות פעם בתשעים יום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, המחאה, או העברה כספית (במקרה זה יש להעביר לחברה המנהלת אסמכתה על ביצוע העברה). עמית במעמד שכיר: ההפקדות יבוצעו אחת לחודש על ידי המעסיק, תוך 7 ימי עסקים מהיום ששולמה לעובד משכורתו ולא יאוחר מה-15 לחודש העוקב לחודש השכר. העדר הפקדות במועד או בכלל עלול לפגוע בזכויות העמית ובכיסוי הביטוחי בהתאם למסלול שנבחר על יד העמית.

    

    

  • תקופת האכשרה היא פרק הזמן העובר מהצטרפות העמית לקרן במשך חמש השנים הראשונות. תקופה זו נדרשת בהתאם לתקנון הקרן. במידה ובמהלך התקופה נגרם לעמית אירוע נכות או שארים כתוצאה ממחלה, מום או תאונה שעליהם לא דווח, שמקורם בתקופה שלפני ההצטרפות לקרן לא יינתן על ידי הקרן כיסוי. קיימים עוד סוגים נוספים של תקופת אכשרה המוגדרים בתקנון הקרן. 

  • תקנון של קרן פנסיה מגדיר את מערכת היחסים המתקיימת בין העמית לקרן ואת החובות והזכויות של שני הצדדים. התקנון קובע את כללי ההתנהלות משלב ההצטרפות עד שלב העזיבה, או היציאה לסוג מסוים של קצבה. זכויות העמית נקבעות בהתאם לתקנון שיהיה בתוקף באותה עת. חשוב לדעת, כי התקנון משתנה מדי פעם ויש לבדוק את התקנון העדכני ולעקוב אחר שינויים ככל שיהיו. התקנון מאושר על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.

  • חברה מנהלת הינה חברה הרשומה כחברה עפ"י חוק החברות, שעיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה ואושרה כחברה מנהלת ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בהתאם להוראות הדין. בטרם נותן הממונה אישור לחברה לשמש כחברה מנהלת בודק הממונה – בין השאר – את האנשים והגופים השולטים בחברה המנהלת ואת נושאי המשרה בחברה המנהלת – כישוריהם, השכלתם ויושרם. חברה מנהלת נדרשת להון עצמי מינימאלי כנדרש בהוראות הדין החלות על קופות גמל וקרנות פנסיה, ובהנחיות הממונה. אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ הינה חברה שאושרה כחברה מנהלת והיא פועלת בהתאם להוראות הדין החלות על קופות גמל וקרנות פנסיה וכפופה לפיקוח הממונה.

  • לקרן פנסיה מקיפה יש שלושה מרכיבים שנועדו לתת פתרון לצרכים שונים של העמית בעת היציאה לפנסיה. זקנה – מרכיב הזקנה נועד לאפשר לעמית לקבל מרגע היציאה לפנסיה ולכל חייו קצבה חודשית. שארים – מרכיב השארים הוא ביטוח המבטיח לבני משפחתו של העמית קצבה חודשית או סכום חד פעמי, בהתאם לצבירה בקרן ולתקנון, במקרה בו העמית הלך לעולמו לפני או אחרי היציאה לפנסיה. כשארים יחשבו אלמן, אלמנה, בני זוג ידועים בציבור או ילדים עד גיל 21. נכות – מרכיב הנכות הוא ביטוח המבטיח לעמית קבלת קצבת נכות חודשית במקרה של נכות הפוגעת באפשרותו להמשיך ולקבל שכר עד גיל הפרישה.

  • כאשר באים לבחור קרן פנסיה צריך קודם כל לבחור בין קרן מקיפה לקרן כללית ואחר כך לבחור את המסלול הרלבנטי בקרן. ההחלטה באיזה סוג קרן לבחור תושפע מהתשובה לשאלה, איזה כיסוי ביטוחי כבר קיים ו/או נדרש? הכל בכדי להבטיח את המסלול שיעניק את הפתרון האופטימאלי.ההחלטה באיזה מסלול פנסיה בקרן לבחור מושפעת מהעדפות אישיות של הלקוח, מצבו המשפחתי, גיל, רמת השכר וכדומה. בכל מקרה, מומלץ להיעזר במשווק / יועץ פנסיוני כדי להבטיח שהמסלול שתבחרו בו יתאים לצרכיכם ומצבכם האישי. אם ברצונכם במידע נוסף תוכלו להשתמש במחשבון הפנסיה/סימולאטור שלנו, דפי הקרנות ומדריך הפנסיה.

  • לציבור העמיתים מוצעות שתי קרנות פנסיה:

   1) קרן פנסיה מקיפה

   2) קרן פנסיה כללית

    

   הקרן המקיפה - הינה קרן פנסיה מסוג תשואה, שניתן להצטרף אליה החל מתאריך 01.01.1995 . הקרן כוללת בתוכה מרכיב לחיסכון לגיל פרישה ומרכיב ביטוחי, המעניק כיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה ופטירה. בקרן זו קיימת תקרה הפקדה של 20.5% מפעמים שכר ממוצע במשק. 30% מסך נכסי הקרן מושקעים באגרות חוב ממשלתיות מעניקות תשואה מבוטחת ו- 70% מהנכסים בהשקעות שונות. אגרות חוב ממשלתיות מוקצות באופן שאינו שווה בין מקבלי הקצבות בקרן לבין שאר עמיתי הקרן.

   קרן הפנסיה הכללית היא קרן תשואה, שניתן להצטרף אליה החל מתאריך 01.01.1995 . הקרן הינה מכשיר חיסכון לקצבת זקנה בלבד ואין לה כל מרכיב ביטוחי ולכן היא מיועדת בעיקר לבעלי שכר גבוה, או לעמיתים שעד היום לא הייתה להם קרן פנסיה והם מעוניינים להפקיד סכום חד פעמי ולהתחיל לחסוך לפנסיה. אין בה תקרת הפקדה או אג"ח ממשלתי.

  • על פי חוק גיל הפרישה, הגיל שבו זכאי העובד לפרוש מעבודתו בשל גילו הוא גיל 67 לגבר ו-62 לאישה. עמית בקרן הפנסיה יכול להקדים את מועד תחילת קבלת הפנסיה מקרן הפנסיה לגיל 60.

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. האמור כפוף להוראות התקנונים הרלוונטיים ולהוראות ההסדר התחיקתי.