קרנות ההשתלמות שלנו

קרן השתלמות מאפשרת לחסוך לטווח הבינוני והארוך, ונחשבת לאחד מאפיקי החיסכון האטרקטיביים ביותר בישראל. האטרקטיביות של קרן ההשתלמות נובעת מהטבות המס הייחודיות שהיא מציעה, לצד ניהול השקעות מקצועי בשוק ההון ומגוון מסלולי השקעה לבחירה. הכספים בקרן ההשתלמות ניתנים למשיכה לאחר 6 שנים מההפקדה* הראשונה, אך אין חובה למשוך אותם לאחר שהם הופכים נזילים. ניתן להמשיך לחסוך ולהפקיד לקרן ההשתלמות, תוך שמירה על כלל הזכויות והוותק. הכספים ימשיכו להיות נזילים עבורכם ותוכלו למשוך אותם בכל זמן שתבחרו.

 

הטבות מס ייחודיות

הטבות המס שמציעה קרן ההשתלמות יכולות להצטבר לאורך השנים לסכומים של אלפי שקלים. עבור שכירים, קרן השתלמות הינה הטבה הניתנת מהמעסיק, במסגרתה המעסיק מפקיד סכום של עד 7.5% משכר העובד בכל חודש. במקביל, העובד מחויב להפקיד לקרן ההשתלמות לפחות שליש משיעור הפקדות המעסיק (2.5% ברוב המקרים). הכספים שנצברים בקרן ההשתלמות ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי ופטורים מתשלום מס רווח הון עד לתקרת שכר של 15,712 ₪ לחודש (נכון לשנת 2020).

 

עצמאים** יכולים לפתוח קרן השתלמות בעצמם, להפקיד כספים וליהנות מהטבות מס שונות. הפקדות עד 4.5% מההכנסה השנתית הקובעת*** ועד לגובה הכנסה קובעת של 265,000 ₪ לשנה (נכון לשנת 2020), ייחשבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס. כמו כן, הפקדות עצמאים** לקרן ההשתלמות עד לתקרה של 18,600 ₪ (נכון לשנת 2020) בשנה יהיו פטורות מתשלום מס רווח הון בעת משיכה כדין.

 

איך בוחרים את מסלול ההשקעה המתאים?

אנו מציעים מגוון מסלולי השקעה, כך שתוכלו לבחור את המסלול המתאים ביותר למטרותיכם ולתקופת החיסכון שלכם: מסלולים עם חשיפה גבוהה למניות, מסלולים כלליים, מסלולי אג"ח המבוססים על מק"מ ופיקדונות ועוד. ניהול הכספים בקרן ההשתלמות מתבצע על ידי צוות מנהלי השקעות מומחים ומנוסים, שפועל כדי להניב את התשואה הגבוהה ביותר במצבי שוק משתנים****. ניתן לעבור בין מסלול השקעה אחד לאחר באופן חופשי בכל זמן, ללא קנס וללא עלות. המעבר בין המסלולים לא פוגע בוותק ובזכויות שצברתם בקרן ההשתלמות.

 

שם הקרן

אופי מדיניות ההשקעה^

אלטשולר שחם השתלמות כללי בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.
אלטשולר שחם השתלמות מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול^^.

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול^^.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול^^. 

חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול^^.

אלטשולר שחם השתלמות כספי כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א' לתקנות השקעות משותפות בנאמנות
(נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה - 1994.
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' 

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.
(המסלול סגור למצטרפים חדשים החל מיום 1.1.2016).

אלטשולר שחם השתלמות הלכה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בהתאם למדיניות ההשקעה

שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: המידע המפורט לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, מעודכן לשנת 2020, והוא כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנון הרלוונטי ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המידע האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. ^מדיניות ההשקעה המלאה מפורטת בעמוד המסלול בלשונית "מדיניות ההשקעה של הקופה". ^^ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. *במקרים מסוימים שהוגדרו בהוראות הדין ניתן למשוך את הכספים לפני תום 6 שנים, למשל לאחר 3 שנים לצורך השתלמות או בהגיעו של החוסך לגיל פרישה. **עצמאים - יחיד בעל הכנסה מעסק או משלח יד, הזכאי להטבות מס בהתאם להוראות הדין ופקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה"). ***"ההכנסה השנתית הקובעת" כהגדרת מונח זה בפקודת מס הכנסה. ****החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או את הרכב הנכסים בקופות, כפי שיוחלט מעת לעת, בכפוף לתקנוני הקופות / הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואות.