קרנות ההשתלמות שלנו

שם הקרן

אופי מדיניות ההשקעה*

אלטשולר שחם השתלמות כללי בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.
אלטשולר שחם השתלמות מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול**.

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול**.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול**

חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול**.

אלטשולר שחם השתלמות כספי כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א' לתקנות השקעות משותפות בנאמנות
(נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה - 1994.
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' 

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.
(המסלול סגור למצטרפים חדשים החל מיום 1.1.2016).

אלטשולר שחם השתלמות הלכה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בהתאם למדיניות ההשקעה

שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: *מדיניות ההשקעה המלאה מפורטת בעמוד המסלול בלשונית "מדיניות ההשקעה של הקופה". **ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.