איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות

 מכיוון שבשוק העבודה המודרני קיימים לא מעט מעברים של עובדים בין מקומות עבודה, עלול להיווצר מצב שכספי הפנסיה שלך מפוזרים בין מספר חברות מנהלות של קרנות פנסיה שונות (היות ובדרך כלל במעבר למקום עבודה חדש- נפתח חשבון בקרן פנסיה). כך בעצם יכול להיווצר מצב שבו יש לך, לכל הפחות, שתי קרנות פנסיה:

1. קרן פנסיה בה הנך עמית פעיל - אליה מופקדים כספים באופן שוטף.

2. קרן פנסיה בה הנך עמית לא פעיל- אליה הופקדו כספים בעבר ולא מופקדים כספים חדשים, אך נגבים דמי ניהול בעבור תפעולה.

 

על מנת לאפשר לך לרכז את כל הכספים שרשומים על שמך בקרנות הפנסיה תחת קורת גג אחת, דבר שיפשט עבורך את תמונת המצב לגבי היקף החיסכון שלך ויגדיל את כוח המיקוח לשיפור תנאי החיסכון הפנסיוני שלך, החל אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (להלן: "משרד האוצר") במהלך לריכוז קרנות הפנסיה החדשות* והלא פעילות המנוהלות בגופים שונים, במקום אחד (להלן: "הליך איחוד קרנות הפנסיה"). כך, כל כספי הפנסיה שנצברו בקרנות פנסיה לא פעילות, יועברו לקרן הפנסיה הפעילה והנוכחית שלך. התהליך הינו מהלך רוחבי לאיחוד חשבונות לא פעילים של חוסכים:

הקרנות שיאוחדו הן קרנות בהן עמיתים אינם פעילים- ללא כיסוי ביטוחי ושלא בוצעו אליהן הפקדות מאז מחודש ספטמבר 2015.

הקרנות הקולטות הן קרנות בהן העמיתים פעילים – כלומר שהיו בהן הפקדות בגין החודשים יולי או אוגוסט 2016.

 

*קרן פנסיה חדשה הינה קרן פנסיה צוברת תשואה שהחברים בה יקבלו קצבת פנסיה בהתאם לסכום שחסכו במהלך שנות עבודתם. קרנות מסוג זה החלו לפעול משנת 1995.

 

מה היתרון בהליך איחוד החשבונות?

1. שיפור יכולת המיקוח על גובה דמי הניהול: איחוד הקרנות לקורת גג אחת יגדיל את סך כספי החיסכון בקרן הפעילה שלך. ככל שיהיה לך יותר כסף בחיסכון, כך תוכל לדרוש דמי ניהול נמוכים יותר עבור ניהול החיסכון.

2. הפסקת תשלום דמי ניהול מקסימליים בקרנות הלא פעילות: לרוב, בקרנות פנסיה לא פעילות דמי הניהול הנגבים ממך הם מקסימליים ולכן יתרת הכספים שהצלחת לחסוך ו"שכחת" בקרנות הלא פעילות, "נאכלת" על ידי דמי ניהול גבוהים.

3. איחוד שאריות של חסכונות: איחוד קרנות הפנסיה לגוף מנהל אחד יגבירו את השליטה שלך בחסכונותיך, יאפשרו לך לקבל תמונת מצב מלאה על החיסכון הפנסיוני שלך ועל הקצבה הצפויה לך בעת הפרישה. בנוסף, יופחת מספר הדוחות רבעוניים או השנתיים וכל המידע ירוכז בדוח אחד מהגוף בו מנוהלת קרן הפנסיה הפעילה.

4. הקלה בשינוי ועדכון פרטים אישיים: כל שינוי שתרצה לעשות, כמו למשל שינוי מסלול השקעות בו מושקע כספך, יעשה מול חברה אחת.

5. קבלת פנסיה ממקור אחד: חישוב הפנסיה היום נעשה על ידי חלוקת סך הסכום שנחסך בקרן במקדם המרה אקטוארי. כך שככל שהסכום אותו צברת יהיה גבוה יותר כך הפנסיה שתקבל תהיה גדולה יותר. סכומים עבור שנה של עבודה או אפילו עבור שלוש שנים לא יובילו לחיסכון פנסיוני משמעותי ולכן כדאי לרכז אותם בידי גוף אחד שישלם את הפנסיה. קבלת פנסיות קטנות ממספר גופים תטריח אותך בביצוע תיאום מס מול רשות המסים בניסיון להקטין את חבות המס.

6. הקטנת עלות הכיסוי הביטוחי: עלות הכיסוי הביטוחי למקרה מוות בקרן הפנסיה מושפעת מגובה החיסכון בקרן הפנסיה. לכן, במקרים רבים ריכוז החיסכון בידי גוף אחד יוביל להקטנת עלות הכיסוי הביטוחי למקרה מוות.

7. הגדלת תקופת האכשרה וגיל הכניסה לקרן: עמית שהחיסכון הקודם שלו יעבור אל קרן הפנסיה בה הוא עמית פעיל ובתנאי שיש לו רצף הפקדות, ייהנה מכך שהותק ותקופת האכשרה אותם צבר יעברו אף הם יחד עם החיסכון. כלומר, גיל הכניסה לקרן יוקדם והיקף הכיסוי הביטוחי יוגדל. בנוסף, בקרן הפנסיה קיימת תקופת אכשרה עבור מחלות קודמות שארכה שישים חודשים. בשל העברת הותק מקרן פנסיה אחרת ובתנאי שיש רצף הפקדות, תתקצר תקופת האכשרה הנותרת שהעמית יצטרך לצבור בקרן הפנסיה.

 

איך יתבצע איחוד קרנות הפנסיה?

בהתאם להוראות הדין, הליך איחוד קרנות הפנסיה ייעשה בצורה אוטומטית, ללא מעורבות פעילה שלך. ההליך יתבצע בשני שלבים פשוטים:

 

 

שלב ראשון - איתור קרנות פנסיה לא פעילות

תחילה נדרש לאתר את הכספים הרשומים על שמך בקרנות פנסיה בהן אתה לא פעיל. תהליך האיתור יתבצע על ידי העברת הפרטים שלך (ת.ז, תאריך לידה ותאריך פתיחת החשבון בקרן הפנסיה) מקרנות הפנסיה השונות למערכת אוטומטית לאיחוד קרנות במשרד האוצר.

 

חשוב לדעת! הפרטים שהעברת, יימחקו מהמערכת בתום הליך איחוד קרנות הפנסיה וישמשו אך ורק לאיתור קרנות פנסיה ולא לצרכים אחרים.

 

בימים הקרובים אתה צפוי לקבל הודעה על כוונה להעביר את הפרטים שלך מקרן הפנסיה לצרכי איתור קרנות לא פעילות. אם אינך מעוניין שיבצעו עבורך איתור של הקרנות הלא פעילות, עליך להודיע על כך לקרן הפנסיה בתוך 45 ימים ממועד שליחת ההודעה.

 

שים לב!

אם לא תעביר הודעה על כך שאת/ה לא מעוניין/ת להעביר את פרטיך האישיים לשם ביצוע איחוד קרנות הפנסיה עד ליום 07/09/2016 נעביר את פרטיך למשרד האוצר לצרכי איתור קרנות הפנסיה הלא פעילות שרשומות על שמך.

 

לתשומת לבך, ללא איתור של הקרנות הלא פעילות לא יתבצע עבורך איחוד קרנות פנסיה באופן אוטומטי! בכל מקרה, אם יאותרו קרנות פנסיה לא פעילות, יישלח אליך מכתב נוסף שבו תוכל לסרב לביצוע איחוד הקרנות.

 

שלב שני - איחוד קרנות פנסיה לא פעילות

במסגרת השלב השני, קרן הפנסיה הנוכחית שבה אתה עמית פעיל, תשלח אליך הודעה על כוונתה לאחד את הכספים מקרנות הפנסיה בהן אתה עמית לא פעיל לקרן הפנסיה בה אתה עמית פעיל. ההודעות ישלחו במועדים שונים, לפי חלוקה של משרד האוצר ובהתאם לתאריך בו הפכת להיות עמית לא פעיל בקרן הפנסיה ממנה יועברו הכספים, החל מאמצע חודש אוקטובר 2016 ועד לאמצע חודש יולי 2017. אם אינך מעוניין באיחוד הכספים כאמור באופן אוטומטי, עליך להודיע על כך לקרן הפנסיה בה הנך עמית פעיל בתוך 45 ימים ממועד שליחת ההודעה.

 

במידה ולא הודעת תוך 45 ימים, כי אתה מבקש שלא לאחד את הכספים כאמור, הכספים הצבורים על שמך בקרנות הפנסיה בהן אתה עמית לא פעיל יועברו אוטומטית לקרן הפנסיה בה הנך עמית פעיל בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בהוראות הדין.

 

שים לב, אם הנך עמית פעיל ביותר מקרן פנסיה אחת, תישלח אליך במהלך חודש אוקטובר 2016 הודעה על אפשרותך לבחור, תוך 90 ימים ממועד משלוח ההודעה, לאיזו קרן פנסיה בה הנך עמית פעיל יאוחדו כספים ומאילו קרנות פנסיה בהן הנך עמית לא פעיל.

 

מה קורה אם בעתיד יהיו לך שוב קרנות פנסיה לא פעילות?

החל משנת 2017, בכל הצטרפות שלך לקרן פנסיה חדשה, הקרן אליה הצטרפת תפעל לאתר ולאחד עבורך את קרנות הפנסיה בהן אתה עמית לא פעיל אליה, אלא אם תודיע כי אינך מעוניין באיתור או באיחוד כאמור.

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: אין באמור כדי להחליף ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. אין באמור התחייבות להשגת תשואות עודפות או כדי להעיד על תשואות/ דירוגים שיושגו בעתיד. האמור לעיל כפוף להוראות תקנוני קרנות הפנסיה ולנהלי החברה. אין באמור לעיל כדי למצות ו/או להחליף את הוראות חוזר פנסיה 2016-3-3 "איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות- הוראת שעה" ו/או הוראות כל דין.