משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר

עם יתרה נמוכה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 8-9-2017

 

 1. להלן כללי זכאות מצטברים  למשיכה ע"פ חוזר משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה מ- 8000 ₪:

 

 • בחשבון העמית שנפטר לא מונו מוטבים, ואין לעמית שארים המוגדרים לפי תקנון הקרן. 

 

 • יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון. (הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה, לעניין יום העדכון הראשון לעומת המדד שהיה  ידוע ביום תחילתו של חוזר זה – 03/05/2017).

 

 • עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.

 

 • המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב השיפוי למשיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה. המבקשים למשוך את הכספים נמנים על אחד מבין אלו בן זוגו, הורה  או ילדו של העמית.

 

 • החברה המנהלת בדקה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.

 

2. אופן המשיכה

 

 • על כל יורש להגיש טפסים בנפרד

 

3. על היורש לעמוד בכל כללי הזכאות למשיכה, בהתאם לסעיף 1 לעיל ולהגיש את המסמכים הבאים:

 

 • טופס משיכה "בקשה למשיכת כספי נפטר מקרן פנסיה".
 • הצהרה וכתב התחייבות ושיפוי חתום ע"י היורש מקורי.
 • צילום ת.ז של היורש.
 • מסמך זיהוי חשבון של היורש – שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון מהבנק.
 • במקרה של משיכת פיצויים נדרש אישור לחבות מס (טופס 161 / אישור פקיד שומה). שימו לב:  ככל שהעמית נפטר בזמן עבודה – לא ניתן למשוך כספי  פיצויים בהתאם לנוהל זה ויש לפנות לחברה המנהלת.

 

את הטפסים יש לשלוח בדואר לכתובת: הברזל 19 א' רמת החייל ת"א 6971026

  תפריט משנה