עמוד מידע מרכז בעניין קרן הפנסיה

מספר
נושא        
פירוט
כותרת
1
מבטח משנה     
שיעור, היקף וסוג הכיסוי הביטוחי שנרכש לעמיתים בקרן אצל מבטח משנה.
מבטח משנה
2
מעבר בין מסלולי השקעה
טופס בקשה למעבר בין מסלולי השקעה, מסמך הנחיות לעמית ומידע הנדרש ממנו לצורך טיפול בהעברת כספים בין מסלולי השקעה.
  1. טופס בקשה להעברה בין מסלולי השקעה
  2. דף הנחיות לביצוע מעבר בין מסלולים                                                                                              
3
הודעה בדבר זכאות לקבלת קצבה            
טפסים הנוגעים להליך הפרישה ופירוט בדבר האפשרויות העומדות בפני העמית לקראת פרישה, כמפורט בסעיף זה.
  1. חוברת תביעת זקנה
  2. הליך הנחיות טפסים תביעת זקנה
4 מידע כללי לתביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר פירוט הליך הטיפול בתביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר לרבות התייחסות ללוחות זמנים לטיפול בתביעה ממועד הגשתה ועד להשלמתה;    מסמך הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מהשאיר לרבות פירוט המידע ורשימת המסמכים הנדרשים לצורך הטיפול בתביעה; טופס תביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר מהקרן לקבות הוראות לענייין אופן מילוי הטופס.
  1. חוברת שארים
  2. טופס תביעה לשאירי פנסיונר
5 מידע כללי לתביעה לקבלת קצבת נכות פירוט הליך הטיפול בתביעה לקבלת קצבת נכות לרבות התייחסות ללוחות זמנים לטיפול בתביעה ממועד הגשתה ועד להשלמתה; מסמך הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מהעמית לרבות פירוט המידע ורשימת המסמכים הנדרשים לטובת הטיפול בתביעה וכן התייחסות לזכאות העמית למנות רופא בוועדה הרפואית; טופס תביעה לקבלת קצבת נכות מהקרן לרבות הוראות לעניין אופן מילוי הטופס.
  1. חוברת תביעת נכות
  2. הליך הנחיות טפסים תביעת נכות
6 מידע כללי לתביעת קצבת שארים פירוט הליך הטיפול בתביעה לרבות התייחסות ללוחות זמנים לטיפול בתביעה ממועד הגשתה ועד להשלמתה; מסמך הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מהשאיר לרבות פירוט המידע ורשימת המסמכים הנדרשים לטובת הטיפול בתביעה; טופס לקבלת קצבת שאירים מהקרן לרבות הוראות לעניין אופן מילוי הטופס.
  1. חוברת שארים
  2. הליך הנחיות טפסים תביעת שארים
7 מידע כללי למשיכת כספים הוראות לעניין אופן מילוי הבקשה למשיכת כספים ומסמכים שיש לצרף לבקשה. 1. דף הנחיות לביצוע משיכת כספים מקרן הפנסיה

2. טופס בקשת משיכה מקרן פנסיה
8 מעקב אחר מקבלי קצבת נכות מסמך הנחיות בדבר הפעולות הנדרשות מהעמית לצורך מעקב החברה המנהלת אחר מקבלי קצבת נכות. במסמך זה יצוין כי עמית שלא ישלח את המסמכים הנדרשים למעקב בתוך המועדים כאמור בהתראה השנייה, יעוכב תשלום קצבת הנכות שלו, עד לקבלת המסמכים כנדרש. טופס למילוי על ידי מקבל קצבת נכות אגב מעקב החברה המנהלת אחר מקבל קצבת נכות. מידע בנוגע למעקב אחר נכים

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר