רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים - גמיש

מספר קופה: 1328 | מספר מסלול: 14303 | קוד קופה: 513173393-00000000001328-0000-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה-31.03.2024 | **דמי ניהול ועמלות

אופי מדיניות השקעה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור (העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 בפרק 4, חלק 2, שער 5, בחוזר המאוחד שכותרתו ניהול נכסי השקעה). יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים שיושקע לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יעקבו אחר מדדים שונים (העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 בפרק 4, חלק 2, שער 5, בחוזר המאוחד שכותרתו ניהול נכסי השקעה) בכפוף להוראות הדין. עקיבה אחר מדדים כאמור עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.


לתשומת לבכם, שיעור החשיפה כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות, וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות, לדוגמת חוזים עתידיים.
(לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה).
באפיקי ההשקעה המתוארים מטה ניתן לראות את אחוז אחזקת המניות בפועל.

 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  01 ינואר 2023
 • יתרת נכסים
  22742
  (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.03.2024

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה-31.03.2024
   • 27.00%
    לא סחיר
   • 73.00%
    סחיר
   • מזומנים ושווי מזומנים
    12.90%
   • אג"ח ממשלתיות מיועדות
    27.95%
   • אג"ח קונצרני בארץ
    7.38%
   • אג"ח קונצרני בחו"ל
    4.89%
   • אחר
    0.00%
   • מניות בארץ
    10.00%
   • מניות בחו"ל
    36.89%
   לתשומת לבכם, אפיקי ההשקעה המוצגים בתרשים זה מייצגים את שיעור אחזקת המניות בפועל ולא את החשיפה האפקטיבית למניות. חשיפה אפקטיבית למניות סחירות הכוללת השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה), הנה 51.15% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 41.16%
  • 5.42%

   תשואה מצטברת מינואר עד מרץ 2024

  • 0.00%

   תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2023

תפריט משנה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. ** הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה).  התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.  אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.  אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.