BGF Asian Dragon Fund

אודות הקרן1

 

  • הקרן משקיעה לפחות 70% מכלל נכסיה בחברות שמאוגדות או מקיימות את עיקר פעילותן הכלכלית באסיה למעט יפן.
 
 

תאריך השקת הקרן

2.1.1997

דמי ניהול2

1.83%  

מטבע מסחר

דולר

מספר מזהה/ISIN

LU0072462343

Bloomberg Ticker

MERDGAI

מדד הייחוס/
Benchmark

MSCI All Country Asia ex Japan Index

תפריט משנה

1. למדיניות השקעות המלאה ופירוט נוסף, ראה תשקיף הקרן ודיווחים מיידים בתוקף. 2. באחוז מהשווי השנתי הנקי הממוצע של נכסי הקרן. יובהר, כי דמי הניהול נכונים ליום 11/08/2020 וכפופים לשינויים מעת לעת. יש להתעדכן בדיווחים מיידיים בנושא. |  אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן; רכישת יחידות בקרן היא בהסתמך על תשקיף הקרן ודיווחים מיידים שבתוקף; אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע. לקוחות המנויים בתוספת הראשונה לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה, 1995 - ולקוחות המנויים גם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח, 1968 - הקרן אינה מתמחה בהשקעות בישראל | זכויות בעל יחידה של הקרן, הנובעות מהחזקתה, שיירכשו בישראל, זהות לזכויותיו של כל בעל יחידה בקרן; מנהל הקרן אינו בעל רישיון לפי חוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה- 1995, ואינו מבוטח כאמור בחוק זה; נציג הקרן בישראל הינו אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ; מנהל הקרן אינו בעל רישיון ניהול קרנות בישראל; הקרן ומנהל הקרן כפופים להוראות דין האיחוד האירופאי (UCITS); אין לפרש מסמך זה או דרך הצגת הנתונים בו כהחלת דיני מדינת ישראל על הקרן או מנהל הקרן כפי שחלים על קרנות ומנהלי קרנות ישראלים; מחירי יחידות הקרן המוצעות ומידע נוסף על הקרן, מתפרסמים בדרך כלל על בסיס יומי בבלומברג רויטרס ובכתובת https://www.blackrock.com/il
*אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות להשגת תוצאה ו/או תשואה חיובית ו/או תשואה כלשהי לאורך זמן.