BGF Euro-Markets Fund

נקודות עיקריות1,2

 

  • הקרן משקיעה לפחות 70% מסך נכסיה במניות של חברות הרשומות במדינות החברות באיחוד האירופי וחברות גם באיחוד הכלכלי והמוניטרי של האיחוד האירופי. כמו כן, הקרן עשויה לבחור בהשקעות במדינות החברות באיחוד האירופי אך לא באיחוד המוניטרי, אשר לדעת מנהלי הקרן צפויות להצטרף לאיחוד הכלכלי והמוניטרי בעתיד הנראה לעין, ובחברות המבוססות מחוץ לאיחוד האירופאי, שעיקר עסקיהן מתבצעים במדינות החברות באיחוד המוניטרי של האיחוד האירופי.
  • הקרן נוקטת בגישה של ניהול אקטיבי וגמיש להשקעה בכלכלה הצומחת בגוש האירו, באמצעות מגוון של חשיפות ענפיות הכוללות מימון, סחורות, תשתיות ובריאות.
  • למנהל ההשקעות של הקרן יש יותר מ-18 שנות ניסיון, ובשנת 2018 זכה בפרס מנהל השקעות של הקרן של השנה של Morningstar***.
    לקרן יותר מ-21 מומחים.
 

מדד הייחוס/
Benchmark

(MSCI EMU Index (EUR

תאריך השקת הקרן

4 בינואר, 1999

דמי ניהול3

A2 EUR share class: 1.82%

גודל הקרן4

כ - 1.9 מיליארד יורו

מספר מזהה/ISIN

LU0093502762

Bloomberg Ticker

MEREMAI
 

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: 
1. המידע המוצג מובא מתוך הנתונים המפורסמים על ידי חברת בלאקרוק בעמוד הקרן בכתובת: https://www.blackrock.com/il/individual/en/products/229611/, לרבות מתוך fact sheet, KIID ו- Prospectus המפורסמים בעמוד הקרן בלינק המצורף, ונכונים ליום 14.1.2020. 2. בכפוף למדיניות ההשקעות של הקרן, כמפורט בתשקיף. אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת יחידות בקרן היא בהסתמך על תשקיף הקרן ודיווחים מיידים שבתוקף. 3. באחוז מהשווי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. 4. נכון לתאריך 14.1.2020 לפירוט בדבר הרכב נכסי הקרן המלא יש לעיין בתשקיף הקרן בכתובת הבאה: https://www.blackrock.com/il (אתר בלאקרוק). | לקוחות המנויים בתוספת הראשונה לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולקוחות המנויים גם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 | אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע | הקרן אינה מתמחה בהשקעות בישראל | זכויות בעל יחידה של הקרן, הנובעות מהחזקתה, שיירכשו בישראל, זהות לזכויותיו של כל בעל יחידה בקרן | מנהל הקרן אינו בעל רישיון לפי חוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ואינו מבוטח כאמור בחוק זה | נציג הקרן בישראל הינו אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ | מנהל הקרן אינו בעל רישיון ניהול קרנות בישראל | הקרן ומנהל הקרן כפופים להוראות דין האיחוד האירופאי UCITS | אין לפרש מסמך זה או דרך הצגת הנתונים בו כהחלת דיני מדינת ישראל על הקרן או מנהל הקרן כפי שחלים על קרנות ומנהלי קרנות ישראלים | מחירי יחידות הקרן המוצעות ומידע נוסף על הקרן, מתפרסמים בדרך כלל על בסיס יומי בבלומברג, רויטרס ובכתובת: https://www.blackrock.com/il.
***  Morningstar Fund Manager of the year 2018