BGF Fixed Income Global Opportunities (FIGO) Fund

נקודות עיקריות1,2

 

  • הקרן משקיעה לפחות 70% מסך נכסיה בניירות ערך סחירים בעלי תזרים קבוע, הנקובים במטבעות שונים ושהונפקו ע"י ממשלות, רשויות וחברות ברחבי העולם.
  • בתנאי האינפלציה הנוכחיים, על מנת לייצר צמיחה כלכלית, המדיניות המוניטרית דורשת גישה גלובלית לחיזוי הזדמנויות המסייעות להתמודד עם התנודתיות הנוכחית בשוק, לצמצום הירידות וליצירת תשואות המותאמות לסיכון.
  • קרן זו משלבת את השקפתה של בלאקרוק על פיה יש לגוון תיקי השקעות באמצעות נכסי ליבה באגרות חוב מגוונות המספקות הכנסה קבועה לאורך זמן. לקרן אין מדד ייחוס על מנת לאפשר לה למקסם הזדמנויות בשוקי האג"ח.
  • לקרן שלושה מנהלי תיקי ההשקעות, הנתמכים על ידי צוות מומחים מענף האג"חים, עם נוכחות מקומית ב -30 מדינות. פריסה זו מסייעת בבחינה איכותית של שווקים גלובאליים, במטרה למצוא דרכים חדשות להתמודד עם האתגרים של היום.
 

מדד הייחוס/
Benchmark

ללא תלות במדד הייחוס

תאריך השקת הקרן

31 בינואר 2007

דמי ניהול3

A2 USD share class: 1.22%

גודל הקרן4

כ - 10 מיליארד דולר

מספר מזהה/ISIN

LU0278466700

Bloomberg Ticker

MLFIUA2
 

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: 
1. המידע המוצג מובא מתוך הנתונים המפורסמים על ידי חברת בלאקרוק בעמוד הקרן בכתובת: https://www.blackrock.com/il/individual/en/products/228362/, לרבות מתוך fact sheet, KIID ו- Prospectus המפורסמים בעמוד הקרן בלינק המצורף, ונכונים ליום 14.1.2020. 2. בכפוף למדיניות ההשקעות של הקרן, כמפורט בתשקיף. אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת יחידות בקרן היא בהסתמך על תשקיף הקרן ודיווחים מיידים שבתוקף. 3. באחוז מהשווי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. 4. נכון לתאריך 14.1.2020 לפירוט בדבר הרכב נכסי הקרן המלא יש לעיין בתשקיף הקרן בכתובת הבאה: https://www.blackrock.com/il (אתר בלאקרוק). | לקוחות המנויים בתוספת הראשונה לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולקוחות המנויים גם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 | אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע | הקרן אינה מתמחה בהשקעות בישראל | זכויות בעל יחידה של הקרן, הנובעות מהחזקתה, שיירכשו בישראל, זהות לזכויותיו של כל בעל יחידה בקרן | מנהל הקרן אינו בעל רישיון לפי חוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ואינו מבוטח כאמור בחוק זה | נציג הקרן בישראל הינו אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ | מנהל הקרן אינו בעל רישיון ניהול קרנות בישראל | הקרן ומנהל הקרן כפופים להוראות דין האיחוד האירופאי UCITS | אין לפרש מסמך זה או דרך הצגת הנתונים בו כהחלת דיני מדינת ישראל על הקרן או מנהל הקרן כפי שחלים על קרנות ומנהלי קרנות ישראלים | מחירי יחידות הקרן המוצעות ומידע נוסף על הקרן, מתפרסמים בדרך כלל על בסיס יומי בבלומברג, רויטרס ובכתובת: https://www.blackrock.com/il.