BGF Global Allocation Fund

אודות הקרן1

 
  • הקרן משקיעה במניות ואג"ח של חברות וממשלות בכל רחבי העולם.
  • בתנאי שוק רגילים הקרן תשקיע לפחות 70% מנכסיה באג"ח של ממשלות וחברות.
  • חשיפה מטבעית גמישה.

תאריך השקת הקרן

3.1.1997

דמי ניהול2

1.79%

מטבע מסחר

דולר

מספר מזהה/ISIN

LU0072462426

Bloomberg Ticker

MERGAAI

מדד הייחוס/

Benchmark

S&P 500 (36%) ; FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
 

תפריט משנה

1. למדיניות השקעות המלאה ופירוט נוסף, ראה תשקיף הקרן ודיווחים מיידים בתוקף. 2. באחוז מהשווי השנתי הנקי הממוצע של נכסי הקרן. יובהר, כי דמי הניהול נכונים ליום 11/08/2020 וכפופים לשינויים מעת לעת. יש להתעדכן בדיווחים מיידיים בנושא. |  אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן; רכישת יחידות בקרן היא בהסתמך על תשקיף הקרן ודיווחים מיידים שבתוקף; אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע. לקוחות המנויים בתוספת הראשונה לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה, 1995 - ולקוחות המנויים גם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח, 1968 - הקרן אינה מתמחה בהשקעות בישראל | זכויות בעל יחידה של הקרן, הנובעות מהחזקתה, שיירכשו בישראל, זהות לזכויותיו של כל בעל יחידה בקרן; מנהל הקרן אינו בעל רישיון לפי חוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה- 1995, ואינו מבוטח כאמור בחוק זה; נציג הקרן בישראל הינו אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ; מנהל הקרן אינו בעל רישיון ניהול קרנות בישראל; הקרן ומנהל הקרן כפופים להוראות דין האיחוד האירופאי (UCITS); אין לפרש מסמך זה או דרך הצגת הנתונים בו כהחלת דיני מדינת ישראל על הקרן או מנהל הקרן כפי שחלים על קרנות ומנהלי קרנות ישראלים; מחירי יחידות הקרן המוצעות ומידע נוסף על הקרן, מתפרסמים בדרך כלל על בסיס יומי בבלומברג רויטרס ובכתובת https://www.blackrock.com/il
*אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות להשגת תוצאה ו/או תשואה חיובית ו/או תשואה כלשהי לאורך זמן.