BGF Global Allocation Fund

נקודות עיקריות1,2

 
  • מדובר בקרן ותיקה וגמישה המשקיעה במניות ובאג"ח והמעניקה חשיפה למעל 40 מדינות במעל 30 מטבעות.
  • הקרן מנוהלת על ידי 50 אנשי צוות מנוסים ומקצועיים, ביניהם 4 מנהלי תיקים
  • ניהול ההשקעות בקרן מבוסס על גישה מאקרו כלכלית להשקעה, המשלבת בין בחירת נכסים בשיטת bottom-up ואלוקציה לסקטורים בשיטת top-down, בשילוב עם ניהול סיכונים.

מדד הייחוס/
Benchmark

36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US),
24% BofA ML Cur 5-yr US Treasury,
16% FTSE Non-USD WGBI (USD)

תאריך השקת הקרן

3 בינואר 1997

דמי ניהול3

1.78%

גודל הקרן4

כ - 14.5 מיליארד דולר

מספר מזהה/ISIN

LU0072462426

Bloomberg Ticker

MERGAAI
 

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: 
1. המידע המוצג מובא מתוך הנתונים המפורסמים על ידי חברת בלאקרוק בעמוד הקרן בכתובת: https://www.blackrock.com/il/individual/en/products/228333/blackrock-global-allocation-a2-usd-fund, לרבות מתוך fact sheet, KIID ו- Prospectus המפורסמים בעמוד הקרן בלינק המצורף, ונכונים ליום 14.1.2020. 2. בכפוף למדיניות ההשקעות של הקרן, כמפורט בתשקיף. אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת יחידות בקרן היא בהסתמך על תשקיף הקרן ודיווחים מיידים שבתוקף. 3. באחוז מהשווי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. 4. נכון לתאריך 14.1.2020 לפירוט בדבר הרכב נכסי הקרן המלא יש לעיין בתשקיף הקרן בכתובת הבאה: https://www.blackrock.com/il (אתר בלאקרוק). | לקוחות המנויים בתוספת הראשונה לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולקוחות המנויים גם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 | אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע | הקרן אינה מתמחה בהשקעות בישראל | זכויות בעל יחידה של הקרן, הנובעות מהחזקתה, שיירכשו בישראל, זהות לזכויותיו של כל בעל יחידה בקרן | מנהל הקרן אינו בעל רישיון לפי חוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ואינו מבוטח כאמור בחוק זה | נציג הקרן בישראל הינו אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ | מנהל הקרן אינו בעל רישיון ניהול קרנות בישראל | הקרן ומנהל הקרן כפופים להוראות דין האיחוד האירופאי UCITS | אין לפרש מסמך זה או דרך הצגת הנתונים בו כהחלת דיני מדינת ישראל על הקרן או מנהל הקרן כפי שחלים על קרנות ומנהלי קרנות ישראלים | מחירי יחידות הקרן המוצעות ומידע נוסף על הקרן, מתפרסמים בדרך כלל על בסיס יומי בבלומברג, רויטרס ובכתובת: https://www.blackrock.com/il.