אלטשולר שחם (0D)(!) ♦ אג"ח גלובלי ללא מניות - קרן נאמנות

סיווג קרן: אג"ח בחו"ל, אג"ח חשופת מט"ח | מספר נייר הערך: 5105911 | סיווג מס: פטורה# | שיעור הוספה: ללא
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.07.2017
ימי מסחר: ב'-ה' עד 16:00

עיקרי מדיניות תשקיפית:

מידת החשיפה של הקרן לאגרות חוב הנסחרות בבורסות ו/או בשווקים מוסדרים בחו"ל לא תפחת, בכל עת, מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תהיה חשופה למניות. מידת החשיפה של הקרן למט"ח לא תעלה, בכל עת, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ. הקרן עשוייה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה 
הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי  הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי; להלן: "קבוצת סיכון האשראי הראשונה").

 • דמי נאמן
  0.04% שנתי
 • דמי ניהול
  1.23% שנתי
 • תאריך תחילת הפעילות:
  28 דצמבר 2005
 • יתרת נכסים
  965541
  (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.07.2017*
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.07.2017 ^^

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

אפשר לעזור?

הערות משפטיות:   סימן הקריאה "(!)" בשם הקרן משמעו כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן עשויה הקרן ליצור חשיפה לסיכון אשראי, הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה [איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – -BBB) BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו] בתוספת חשיפה למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי)."
 
 מקום בו תאגיד בנקאי אשר אצלו מופקדים מזומנים ופקדונות אינו נמנה עוד על קבוצת סיכון האשראי הראשונה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום 10 ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. # בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שבעל היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה. ♦ שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה * הנתון מבוסס על מערכת ברשות הבנקים המתפעלים. ^^ פיזור נכסי הקרן מוצג במונחי חשיפה. ~ יובהר, כי בהתאם להוראת רשות ני"ע, היום הראשון לצורך קביעת תחילת התקופה לחישוב תשואה, הוא היום לאחר היום שבגינו נרשמו לראשונה יצירות בקרן. • הקרן הינה פטורה • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. • אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות  המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. •לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק המצ"ב: http://maya.tase.co.il/reports/details/1112599/2/0, והדיווחים המידיים שבתוקף. • ט.ל.ח