שאלות ותשובות בנושא חיסכון לכל ילד

כל מה שמעניין אתכם אודות חיסכון לכל ילד:

 • החל מינואר 2017, המוסד לביטוח לאומי פותח חיסכון לכל ילד המשולמת עבורו קצבת ילדים. הביטוח הלאומי יפקיד עבור כל ילד עד גיל 18 50 ₪ בחודש בנוסף לקצבת הילדים, אשר יועברו לחיסכון ייעודי על שמו של הילד, בקופת גמל להשקעה או בבנק, לפי בחירתם של ההורים. בנוסף, ההורים יוכלו להוסיף לחיסכון עוד 50 ₪ בלבד מתוך קצבת הילדים ובכך להכפיל את החיסכון.

 • הורה לילד שנולד החל מה01.01.2017 ואילך זכאי לבחור במשך 6 חודשים ממועד הלידה היכן ברצונו לנהל את כספי החיסכון. ניתן לבחור באמצעות אתר חסכון לכל ילד. לא בחר ההורה מוסד פיננסי במשך 6 חודשים יופקד סכום החיסכון החודשי בקופה שתיבחר מבין קופות הגמל שמופיעות ברשימה, בדרך של סבב קבוע ושוויוני בין כל קופות הגמל האמורות (להלן – קופת ברירת מחדל).

 • עבור ילדים שנולדו לפני ה- 1.1.17, יש באפשרותכם לבחור היכן ברצונכם לנהל את כספי החיסכון עד ליום 1.6.2017. ניתן לבחור באמצעות אתר חיסכון לכל ילד.

 • במידה ובחרתם לחסוך את הכספים בקופת גמל להשקעה, תוכלו לנייד את הכספים בין קופות גמל להשקעה שונות אך לא בין קופות גמל לבין בנקים. במידה ובחרתם לחסוך את הכספים בבנק – לא תוכלו להעביר את כספי החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל. בנוסף, שימו לב כי לא ניתן לפצל את כספי החיסכון בין הגופים השונים.

 • בקופת הגמל "אלטשולר שחם חיסכון לילד" ניתן לבחור לנהל את הכספים באחד מ- 4 מסלולי השקעה על פי רמת הסיכון המתאימה לכם. ניתן לשנות את בחירת המסלול בכל עת, אולם לא ניתן לפצל את הכספים בין המסלולים השונים. העברה שכזו אינה כרוכה בתשלום מס. מסלולי ההשקעה העומדים לבחירתכם: אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

  אלטשולר שחם חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

  אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

  אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה

 • ניתן להעביר את הכספים בין מסלולי ההשקעה השונים בכל עת והעברה שכזו אינה כרוכה בתשלום מס. יחד עם זאת, לא ניתן לפצל את הכספים בין מסלולי השקעה.

 • דמי הניהול ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד הגיעו של הילד לגיל 21. במידה והילד ימשיך לחסוך לאחר גיל 21, יגבו דמי ניהול בגובה 0.23% מהיתרה בחשבונו בלבד.

 • בנוסף, ילדים אשר נולדו עד ליום 31.12.2016 , בהגיעם לגיל 18 שנים, הביטוח הלאומי יפקיד לחיסכון המתנהל על שם הילד מענק ע"ס 500 ₪ וההפקדות החודשיות לחיסכון יופסקו( לילדים אשר נולדו החל מיום 01.01.2017 המענק ניתן בשתי פעימות בגיל 3 ובגיל 12 לבנות וגיל 13 – לבנים ). מרגע זה הילד יוכל למשוך את הכספים באמצעות פנייה לגוף המנהל ובאישור ההורים. במקרים מסוימים ניתן למשוך את הכספים גם לפני גיל 18 בכפוף לתנאים מסוימים הקבועים בדין. בעת משיכת הכסף בכל שלב ינוכה מס בגובה 25% על הרווחים.

 • אם לא תמשכו את כל הכספים עד גיל 21 – יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף של 500 ₪. מגיל 21 ניתן למשוך את הכספים בכל עת, ללא צורך באישור ההורים.

 • כן, החיסכון נפתח לכל הילדים המשולמת בגינם קצבת ילדים וטרם מלאו להם 18 שנה ביום 1 במאי 2015. בחיסכון יופקדו 50 ₪ עבור כל חודש ששולמה עבורם קצבת ילדים ועד החודש בו מלאו להם 18 שנה. במצב זה ההורים לא יוכלו להגדיל את החיסכון בסכום נוסף.

 • מדי שנה, לא יאוחר מה- 1 במרס, ישלח לביתך דיווח על מצב החיסכון בחשבון המתנהל על שם הילד. בנוסף, באזור האישי באתר האינטרנט של אלטשולר שחם תוכלו לעקוב אחר מצב החיסכון .

 • אם מדובר בילד ראשון – תיפתח קופת גמל בדרך של סבב קבוע ושוויוני בין כל קופות הגמל האמורות (להלן – קופת ברירת מחדל).

  אם מדובר בשני ילדים ויותר – תיפתח קופת גמל / בנק בהם מנוהלים כספי הילד הקודם (הצעיר ביותר לפני הילד הזכאי), אלא אם מדובר בבנק שנבחר לפני מנגנון ברירת מחדל לילדים בני 15 ויותר.

אפשר לעזור?

הערות משפטיות: *אין במידע המפורט לעיל כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי בעניין אופן בחירת קופת גמל להשקעה או בנק במידה וההורה לא בחר גוף מנהל. גובה סכום החיסכון בסך 50 ₪ והחיסכון הנוסף שההורים יכולים לבחור להוסיף בסך 50 ₪, הינו נכון לשנת 2016. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הוראות התקנון הרלוונטי והנחיות החברה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד; אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד.