Market Neutral

א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת Market Neutral מנוטרלת מט"ח חודשי.
מספר הקרן: 5129671

לראשונה בישראל*!
קרן מחקה הפועלת באסטרטגיית "Market Neutral",
אשר מקובלת בקרב מנהלי נכסים "מתוחכמים" כגון: קרנות גידור**.

 SmartBeta
Market Neutral

מהי אסטרטגיית Market Neutral? Market Neutral הינה אסטרטגיית השקעה מקובלת בקרב משקיעים ומנהלי השקעות מתוחכמים המעוניינים להשיג תשואה חיובית הן בשוק עולה והן בשוק יורד, תוך הפחתה משמעותית של סיכון השוק (בשונה ממכשירי ההשקעה הפופולאריים שהינם בעלי קורלציה גבוהה לשווקים). אסטרטגיית Market Neutral מושגת לרוב על ידי השקעה בפוזיציות לונג ושורט, במטרה להגדיל מחד את התשואה על ידי בחירת המניות הטובות ביותר, ולהקטין מאידך את התשואה המושפעת מתנודות השווקים.
האם ישנה דרך אחת המקובלת לסוג השקעה Market Neutral? בעולם קיימות מספר דרכים לבצע השקעה מסוג Market Neutral, אך המהות של כולן דומה - השגת תשואה חיובית תוך הקטנת סיכון השוק בצורה משמעותית. השוני בין אסטרטגיית ה - Market Neutral הינו בשיטת בחירת המניות להשקעה (לדוגמה, באמצעות ניתוח פנדמנטלי או באמצעות סינון המבוצע באמצעות "פקטורים").
חברת Morningstar העולמית מסווגת קרן בקטגוריית Market Neutral במידה והבטא (B) שלה הינו בטווח הערכים של 0.3 עד מינוס 0.3.
מי משקיע באמצעות אסטרטגיית Market Neutral? אסטרטגיית ההשקעה מסוג Market Neutral מקובלת בקרב משקיעים מתוחכמים, ביניהם קרנות גידור, שסף הכניסה הכספי אליהן גבוה והנזילות (היכולת להפקיד או למשוך את כספי ההשקעה) הינה בדרך כלל חודשית או יותר מכך. בשנים האחרונות התפתחו והונפקו בארה"ב גם קרנות נאמנות הפועלות באסטרטגיית Market Neutral, כאשר ביחס למכשירי השקעה אחרים, רף הכניסה אליהן נמוך מאוד והנזילות הינה יומית.
מהם היתרונות בהשקעה באמצעות אסטרטגיית Market Neutral******? היתרון המשמעותי הינו הפחתת סיכון השוק בצורה משמעותית. בדרך השקעה זו, בה הקורלציה לשווקים הינה נמוכה, קיימת אפשרות להרוויח הן בשוק יורד והן בשוק עולה, וזאת בהנחה שהמניות שנבחרו להשקעה ב"לונג" ישיגו תשואות עודפות על מניות שנבחרו להשקעה ב"שורט". 
בנוסף, הקורלציה הנמוכה, מספקת גיוון לתיקי ההשקעות המסורתיים הבנויים בדרך כלל מנכסים או מכשירי השקעה שהינם בקורלציה גבוהה לשווקים. השקעה מסוג Market Neutral מאופיינת בסטיית תקן נמוכה משמעותית מזו של שוק המניות, ולכן יכולה במקרים מסויימים לספק "עוגן" בתיק ההשקעות. כמו כן, בתקופה של ירידות בשווקים האסטרטגיה צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק (Drawdown נמוך).
כיצד נמדדת הצלחה של השקעה באמצעות אסטרטגיית Market Neutral******? אסטרטגיית Market Neutral מוצלחת הינה כזו המשיגה תשואה חיובית לאורך זמן, תוך שמירה על קורלציה נמוכה לשווקים (ערכי בטא נמוכים) ו- Drawdown נמוך. נהוג לכנות השקעה מסוג זאת כ- Absolute Return, כלומר שהתשואה המושגת ממנה אינה ברת השוואה למדדים או לנכסים אחרים, אשר בדרך כלל הינם בקורלציה גבוהה לשווקים.

סינון של חמישה פקטורים מעולם SmartBeta:

פקטור ה - CBGPR
משמש אינדיקטור לרווחיות החברה
פקטור ה - VaR
משמש אינדיקטור להערכת סיכון המניה
פקטור ה - Low Vol
משמש אינדיקטור לתנודתיות המניה
פקטור המומנטום + פקטור ה -MAD
משמש אינדיקטור למגמת תשואות המניה


נכסי המעקב של הקרן:*****

משקל המדד מדדי SmartBeta
33.33% AlphaBeta USA Multi Factor Top 20
33.33% AlphaBeta Europe Multi Factor Top 20
33.33% AlphaBeta Israel Multi Factor Top 20


משקל המדד (מכירה בחסר) מדדי שווי שוק
23.33%- S&P 500 – NTR
23.33%- EUROSTOXX 600 – NTR
23.33%- ת"א 35


דמי ניהול: 1.35%****


דסק קשרי יועצים
| 073-2331719 

תפריט משנה

• מנהל הקרן: אלטשולר שחם - ניהול קרנות נאמנות בע"מ. • יועץ השקעות לקרן: סמארט בטא בע"מ. *נכון ליום עריכת העמוד ולמיטב ידיעתו של מנהל הקרן. **למדיניות השקעות מלאה ופירוט נוסף, ראה תשקיף הקרן, תשקיף עיקרי, ודיווחים מידיים שבתוקף. ***להערכת מנהל הקרן. ****דמי הניהול מחושבים כאחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. *****לפירוט נוסף אודות המדדים ולצפייה במחירי המדדים, המתפרסמים על בסיס יומי, יש לעיין באתר עורך המדד אלפא ביתא: http://indices.alpha-beta.co.il/About.aspx
******אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תוצאות ו/או תשואה כלשהי בעתיד. • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • ALPHABETA • ט.ל.ח. • 
למדיניות השקעות מלאה ראה דו"ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. • המידע המוצג לעיל מהווה הערכה בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע ו/או להוות התחייבות להשגת תוצאה ו/או תשואה עודפת ו/או תשואה כלשהי לאורך זמן. • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין לראות באמור לעיל כדי להוות התחייבות להשגת תשואה עודפת.