רכישת קרנות נאמנות און ליין

 

הנני מאשר ומתחייב בזאת כי קבוצת אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל פעולה שאבחר לבצע בענין ניירות הערך שפרטים לגביהם מוצגים באתר האינטרנט של הקבוצה וכי לקבוצה אין כל קשר עם כל פעולה שאבחר לבצע לגבי ניירות ערך אלה באתרי הבנקים / המסחר, ולרבות מכירה, קניה וכל עסקה מכל סוג שהוא שאבחר לבצע, ואני מוותר על כל טענה נגד הקבוצה  ו/או עובדיה ו/או מורשיה ו/או הפועלים מכוחה.
אני מצהיר ומאשר כי קבוצת אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה אינה אחראית לתוכן המידע המופיע באתרי הבנקים/ המסחר ו/או לנכונות מידע זה (להלן: "המידע") ולכל פעולה מכל סוג המתבצעת באתרים אלו וכי לא אטען בכל שלב כל טענה בגין האמור לעיל כנגד קבוצת אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה. בשים לב לאמור לעיל, אני פוטר בזה את את קבוצת אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה ו/או בשמה מכל אחריות לכל פעולה שאבחר לבצע באתרי הבנקים, ולכל אובדן הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, אם יגרם לי, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע ו/או מהשימוש באתרי הבנקים / מסחר וזאת מכוח כל דין לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים.
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי קבוצת אלטשולר שחם, מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה לא יהיו אחראיים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים הנעשים באתרי המסחר/ הבנקים.

קראתי והסכמתי לכתב ההצהרה והויתור

הנני מאשר ומתחייב בזאת כי קבוצת אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל פעולה שאבחר לבצע בענין ניירות הערך שפרטים לגביהם מוצגים באתר האינטרנט של הקבוצה וכי לקבוצה אין כל קשר עם כל פעולה שאבחר לבצע לגבי ניירות ערך אלה באתרי הבנקים / המסחר, ולרבות מכירה, קניה וכל עסקה מכל סוג שהוא שאבחר לבצע, ואני מוותר על כל טענה נגד הקבוצה  ו/או עובדיה ו/או מורשיה ו/או הפועלים מכוחה.
אני מצהיר ומאשר כי קבוצת אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה אינה אחראית לתוכן המידע המופיע באתרי הבנקים/ המסחר ו/או לנכונות מידע זה (להלן: "המידע") ולכל פעולה מכל סוג המתבצעת באתרים אלו וכי לא אטען בכל שלב כל טענה בגין האמור לעיל כנגד קבוצת אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה. בשים לב לאמור לעיל, אני פוטר בזה את את קבוצת אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה ו/או בשמה מכל אחריות לכל פעולה שאבחר לבצע באתרי הבנקים, ולכל אובדן הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, אם יגרם לי, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע ו/או מהשימוש באתרי הבנקים / מסחר וזאת מכוח כל דין לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים.
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי קבוצת אלטשולר שחם, מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה לא יהיו אחראיים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים הנעשים באתרי המסחר/ הבנקים.