שאלות ותשובות

קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בני"ע והפקת רווחים משותפת מהחזקתם. קרן נאמנות מנוהלת ע"י מנהל קרן, ופועלת עפ"י הסכם נאמנות ותשקיף שפרטיהם מפורסמים. השקעה בני"ע באמצעות קרן נאמנות מתבצעת בהתאם למדיניות השקעה הנקבעת מראש וניתנת לשינוי מעת לעת. כל קרן מורכבת מיחידות השתתפות אשר כל אחת מהן מקנה זכות שווה בנכסי הקרן. ישנם סוגים רבים ושונים של קרנות נאמנות למשל: קרנות מחקות, קרנות כספיות ועוד.
סגור
היחידות שרכשתם בקרנות הנאמנות נמצאות בפקדון ני"ע של הלקוח בבנק, או בגוף פיננסי אחר (שהוא חבר הבורסה) שבאמצעותו השקיע הלקוח בקרן הנאמנות.
סגור
לכל קרן יש "תשקיף" המפרט את מדיניות ההשקעות של הקרן ומספק פרטים אודות מנהל הקרן והקרן עצמה (מדיניות השקעה, נכס ייחוס ועוד). מנהל הקרן חייב להשקיע את נכסי הקרן על פי מדיניות ההשקעה המפורטת בתשקיף.
מדיניות ההשקעה ניתנת לשינוי על ידי פרסום דו"ח מיידי. דו"ח זה מתפרסם גם בעיתונות.

מדיניות ההשקעה של הקרנות מגוונת מאד. יש קרנות המתמחות בהשקעות שקליות, אחרות מתמחות באג"ח כללי וספציפי כמו – אג"ח חברות, אג"ח להמרה, יש המתמחות במניות כללי, ספציפי, לפי מדינות, לפי מגזרים וכן הלאה. המשקיע צריך לבחור את קרן הנאמנות המתאימה להשקעה שהוא מעוניין בה.

סגור
ראשית, יש לקבוע את סוג ההשקעה המבוקש, את רמת התנודתיות הפוטנציאלית ואת תקופת ההשקעה הצפויה.
לאחר קביעת סוג ההשקעה, יש לאתר את קרנות הנאמנות אשר מאפייניהן עונים לסוג השקעה זה. 
סגור
אין השקעה שבה הרווח הוא בטוח לחלוטין. קרן נאמנות – על אף הניהול המקצועיחשופה לתנודות ולמגמות שבשוק ההון – הן תנודות צפויות והן תנודות בלתי צפויות.
בדרך כלל קיים יחס ישיר בין מידת התנודתיות לבין התשואה הצפויה. באופן כללי, ככל שהמשקיע מוכן להשקיע באפיק תנודתי יותר, כך גם התשואה יכולה להיות גבוהה יותר (בתקופות מסוימות) , וככל שהמשקיע בוחר באפיק יציב יותר – כך גם התשואה מתונה יותר.
סגור
ניתן להזמין יחידות בקרנות נאמנות או לפדות יחידות אלה בכל יום בו מתקיים מסחר בקרנות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ישנן קרנות שבהן מדובר בד"כ בימים א'-ה', וישנן כאלה שבהן מדובר בד"כ בימים ב'-ה', כמפורט בתשקיף קרן הנאמנות או בדו"ח מיידי שפורסם לאחריו, ככל שפורסם. בקרנות נאמנות שעל פי מדיניות ההשקעות שלהן חשופות למזומנים במט"ח ולניירות ערך הנסחרים בחו"ל בשיעור הגבוה מ-10% לא ניתן להזמין יחידות או לפדות יחידות בימי א', ובימים נוספים בהם אין מסחר בחו"ל. על ימים נוספים אלה מפרסם מנהל הקרן מפעם לפעם דו"ח מיידי בסמוך למועדים.
השעות בהן ניתן להזמין יחידות או לפדות יחידות אינן אחידות בכל הקרנות והן מתפרסמות בתשקיף של כל קרן. על כל שינוי בשעות אלה מפרסם מנהל הקרן דו"ח מיידי.

בימי חול המועד (סוכות ופסח) מתקצרות השעות בהן ניתן להזמין יחידות או לפדות יחידות. שעות אלה מפורסמות בתשקיף הקרן או בדו"ח מיידי של מנהל הקרן.

סגור
על פי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 ניתן להזמין יחידות רק באמצעות מפיץ. מפיץ מוגדר בחוק האמור כחבר בורסה.
לכן, כל הזמנת יחידות יכולה להיעשות רק באמצעות חבר בורסה.
הזמנת יחידות באמצעות בנקים שאינם חברי בורסה (ויש כאלה) מותנית בכך שלאותו בנק יש הסכם עם חבר בורסה והוא מבצע את ההזמנה עבור הלקוח על ידי אותו חבר בורסה. (לכל הבנקים שאינם חברי בורסה יש הסכם עם חבר בורסה).
הוראה לפדיון יחידות יש ליתן באמצעות אותו בנק או חבר בורסה שאצלו רשומות היחידות לזכות המשקיע.
סגור
ניתן לרכוש יחידות השתתפות בקרנות נאמנות אצל כל חברי הבורסה, בכלל זה בנקים. כל מה שצריך לעשות הוא להעביר הוראה לבנק או לחבר הבורסה שירכשו עבורך את קרנות הנאמנות, שיזקפו לזכות פיקדון ניירות הערך שלך.
ניתן לרכוש יחידות בקרן הנאמנות באמצעות מתן הוראת קניה לבנק בו מתנהל חשבון העו"ש של הלקוח. בשל העובדה שלקרנות רבות יש שמות ארוכים ולעתים דומים, מומלץ לציין את מספר הנייר בעת נתינת הוראת הקניה לפקיד הבנק. 
דרך קלה ובדרך כלל גם זולה יותר לרכישת יחידות בקרן הנאמנות היא באמצעות מתן ההוראה לבנק באמצעות האינטרנט. גם במקרה זה הזיהוי המומלץ של הקרן הוא באמצעות מספר הנייר.

הוראות הקניה או המכירה יתבצעו באותו היום בדרך כלל. לכל קרן נאמנות יש שעה קבועה לביצוע הפעולות ("השעה היעודה") – הוראות שיתקבלו עד לשעה זו יבוצעו באותו יום מסחר.  

סגור

ניתן בהחלט לרכוש קרנות נאמנות בהוראת קבע. לשם כך יש לפנות אל יועץ ההשקעות בסניף הבנק, ולהחליט מראש על סכום קבוע או על מספר קבוע של יחידות שתרכשו מדי חודש בקרן הנאמנות שבחרתם. 

סגור

קרן חייבת - היא קרן נאמנות החייבת במס הכנסה. הקרן משלמת מס הכנסה על רווחיה. בעת פדיון יחידות הקרן או קבלת דיבידנד – המשקיע פטור ממס. קרן נאמנות פטורה- היא קרן שאינה חייבת במס על הרווחים בגין הנכסים בהם היא משקיעה בישראל (מס רווח הון או מס על ריביות ודיבידנד) וכן עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בחו"ל בגין הכנסות ורווחים מני"ע הנסחרים בחו"ל, זאת, בין היתר, בהתאם לדין החל במדינה בה נסחרים ני"ע, אמנות מס במידה שקיימות וכיו"ב. חבות המס תחול על מחזיק היחידות בקרן במועד פדיון היחידות וזאת בגין הרווח הריאלי שנצבר על היחידות שפדה. נכון להיום, שיעור המס למשקיע יחיד בגין רווחי הון עומד על 25%.

סגור
ביצועי קרנות הנאמנות מתפרסמים מדי יום על ידי הבורסה לניירות ערך.  
ניתן לבדוק ביצועים אלה לאורך זמן (יום אחרון, חודש אחרון, מתחילת השנה, שנים עשר חודשים אחרונים ועוד)  על ידי גלישה באתרים כלכליים המשווים ביצועי קרנות נאמנות.
סגור

כל דיווחי מנהל הקרן בכל הקשור לקרן הנאמנות ולמנהל הקרן מבוצעים בדיווח אלקטרוני לרשות ניירות ערך ומפורסמים באתר מאיה

 וכן באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך. חלק מהדיווחים מפורסמים במקביל גם בעיתונות הכללית.

סגור
מנהלי קרנות (החפצים בכך) חותמים על הסכמי הפצה עם מפיצים של קרנות נאמנות. עמלת ההפצה משולמת למפיצים על ידי מנהלי הקרנות בתמורה להפצת הקרנות.

יצוין, כי על פי הוראות התקנות לא משולמת עמלת הפצה עבור יחידות בקרנות נאמנות שנרכשו לפני 1.4.2006 ועבור יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקי השקעות לתיקים המנוהלים על ידו.

סגור

ישנם מספר הבדלים בין שתי אפשרויות ההשקעה:

גיוון ופיזור - קרן נאמנות מורכבת מסכום כסף גדול יותר ממרבית תיקי ההשקעות. היקף זה מאפשר גיוון ופיזור רחבים יותר.

גמישות - בקרן נאמנות, הודות להיקף ההשקעות של הקרן, עמלות הקניה והמכירה עשויות להיות מופחתות, לכן באפן עקרוני מנהל קרן חופשי יותר ליזום תנועות בהשקעות הקרן על מנת להתאים אותה למצבים המשתנים של השוק.
מס רווחי הון - בניהול תיק השקעות, כל פעולה של מכירה היא אירוע מס. כאשר ההשקעה מנוהלת באמצעות קרן נאמנות פטורה, המשקיע משלם מס רק בעת מכירת יחידות הקרן. הרווח הוא כפול: גם הדחייה בתשלום המס, וגם אפשרות התשואה הנוספת על סכום המס שטרם נוכה.

סגור