אלטשולר שחם אג"ח גלובלי ללא מניות - קרן נאמנות אג"ח בחו"ל - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם (0D)(!) אג"ח גלובלי ללא מניות - קרן נאמנות

פרטי הקרן

 • עיקרי מדיניות תשקיפית: מידת החשיפה של הקרן לאגרות חוב הנסחרות בבורסות ו/או בשווקים מוסדרים בחו"ל לא תפחת, בכל עת, מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תהיה חשופה למניות. מידת החשיפה של הקרן למט"ח לא תעלה, בכל עת, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ. הקרן עשוייה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה .

 • מספר נייר הערך: 5105911
 • דמי נאמן: 0.04% שנתי
 • סיווג קרן: אג"ח בחו"ל, אג"ח חשופת מט"ח.
 • סיווג מס#: פטורה
 • ימי מסחר: ב'-ה' עד 16:00
 • שיעור הוספה: ללא
 • דמי ניהול : 1.23% שנתי
 • תאריך תחילת הפעילות: 28.12.2005

מידע ונתונים נכון ליום 31.03.2016^

פיזור אפיקים
שיעור חשיפה למט"ח: 98.78%. שיעור חשיפה למניות: 0.00%פיזור אפיקים
 • 51.41%
  אג"ח דולר
 • 28.29%
  מק"מ
 • 13.28%
  נזילות
 • 7.02%
  אג"ח אירו
שיעור חשיפה למט"ח: 98.78%. שיעור חשיפה למניות: 0.00%
יתרת נכסים נכון לתאריך 31.03.2016*
928,036
(באלפי ש"ח)

בתאריך 1.3.10 נוסף לשמה של הקרן הסימן (!) שמשמעותו הינה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג - איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – -BBB) BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. # בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שבעל היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה. * הנתון מבוסס על מערכת ברשות הבנקים המתפעלים. ^ פיזור נכסי הקרן מוצג במונחי החזקה, ולא במונחי חשיפה הכוללים התייחסות לחשיפה הנוצרת מפעילות בנגזרים. • הקרן הינה פטורה • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. • אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. • רכישת יחידות בקרן היא בהסתמך על תשקיף הקרן שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידים בלבד. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות  המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. •לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף (חלק ב') בלינק המצ"ב: http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=911818, והדיווחים המידיים שבתוקף. שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה • ט.ל.ח