ביטול האג"ח המיועדות בקרנות הפנסיה: מה זה אומר באמת ומי צפוי ליהנות מזה?

באוקטובר 2022 צפוי להיכנס לתוקף מנגנון חדש להבטחת תשואה בקרנות הפנסיה, אשר יחליף את האג"ח המיועדות שמנפיקה המדינה. מה צפוי לכלול המתווה החדש ואיך הוא יתבצע? הנה כל התשובות

"באוקטובר 2022 צפוי להיכנס לתוקף מנגנון חדש להבטחת תשואה בקרנות הפנסיה". אינפוגרפיקה של חישובים
אילן גמליאל
|
31 ינואר, 2022

להלן תמלול הסרטון:

מהן בעצם אג"ח מיועדות ומה משמעותן במתווה שאנחנו מכירים?

שלום זוהר, אג"ח מיועדות הן אגרות חוב המונפקות על-ידי הממשלה תוך מתן התחייבות לריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.86% צמוד למדד בעבור 30% מנכסי קרן הפנסיה, את האג"ח המיועדות לא ניתן לרכוש באופן עצמאי והן לא נסחרות בבורסה. האג"ח המיועדות מבטיחות תשואה ובכך מקנות יציבות ובטחון לחוסכים וכן למקבלי הקצבאות בקרנות הפנסיה. בנובמבר 2021, במסגרת חוק ההסדרים האחרון, הוחלט על רפורמה בתחום קרנות הפנסיה הנוגעת ספציפית לאג"ח המיועדות: מנגנון רשת הביטחון של הבטחת התשואה באמצעות אג"ח מיועדות בקרנות הפנסיה בוטל. כלומר, המדינה תפסיק להנפיק אג"ח חדשות לקרנות, ובמקומו ייכנס לתוקף מתווה חדש באוקטובר 2022, שיחול על כל ההפקדות החדשות בקרנות הפנסיה.

 

אילן, תוכל לפרט על המתווה החדש? כיצד הוא יעבוד?

בהחלט זוהר. החל מאוקטובר 2022, המדינה לא תבטיח את התשואה בקרנות הפנסיה באמצעות האג"ח המיועדות, אלא החברות המנהלות ישקיעו את אותם 30% בשוק ההון בחשבון מיוחד, בהתאם למדיניות במסלול ההשקעה הגדול ביותר שלהן. חשוב לומר שהשקעה זו תיעשה אך ורק בעבור כספים חדשים שמופקדים בקרנות הפנסיה, בעוד שהכספים הוותיקים ימשיכו לקבל את תשואת האג"ח המיועדות עד לפירעונן. כמו כן, המדינה הציבה יעד תשואה שנתי חדש וגבוה יותר של הבטחת תשואה בשיעור של 5.15%, וכך יעבוד המתווה: במידה והתשואה של קרן הפנסיה בחשבון המיוחד עבור אותם 30% תהיה גבוהה מ-5.15%, קרנות הפנסיה יעבירו את ההפרש לקרן ייעודית שתוקם ע"י המדינה. אם התשואה שתושג תהיה נמוכה מ-5.15%, המדינה תשלים לקרנות הפנסיה את ההפרש מהעודפים שיצטברו באותה קרן, כאשר גם המדינה תעביר כספים לאותה קרן מיוחדת. בסופו של דבר, עודף של קרן אחת יסבסד את החוסר בקרן האחרת. העברת העודפים והחוסרים בפועל תתבצע אחת לחמש שנים. המטרה הסופית היא לצמצם את עלות המדינה בסבסוד האג"ח המיועדות.

 

ולסיום, אילו יתרונות עבור החוסכים יש למתווה החדש?

אחד היתרונות המשמעותיים של המתווה הוא, הגדלת התשואה המובטחת עבור כלל החוסכים. אם האג"ח המיועדות העניקו תשואה מובטחת של 4.86%, אז לפי המתווה החדש יוכלו החוסכים ליהנות מתשואה שנתית מובטחת של 5.15%, בעבור 30% מנכסי הקרן – וזוהי כמובן בשורה של ממש. בנוסף, גמלאים המקבלים קצבה מקרן הפנסיה ייהנו מקצבה פחות תנודתית, שכן שינוי זה צפוי להגדיל את יכולתם של מנהלי ההשקעות לעמוד ביעד התשואה בקלות רבה יותר. כך לדוגמה, היום במסלול הייעודי למקבלי קצבאות, הקרן מניחה שהכספים יניבו בכל שנה תשואה של 4.26% צמוד מדד. תשואה זו משמשת כיעד המטרה שלה ומוכרת גם בשם "ריבית תעריפית". עבור מקבלי קצבאות חדשים מינואר 2018, הקצבה צמודה לתשואה אחת לשנה ומושפעת מיכולת הקרן לעמוד ביעד התשואה השנתי. לכן, תשואה גבוהה יותר של 5.15% אשר ניתנת במסלול מקבלי הקצבאות על 60% מהכספים, תעזור להשגת היעד בקלות רבה יותר. חשוב לציין כי לפי פרסומי רשות שוק ההון באוקטובר 2022 צפויה לגדול גם הריבית התעריפית, כך שהקצבאות צפויות לגדול ב-1.2%. הגדלת הריבית התעריפית מתאפשרת בשל העלייה בתשואה המובטחת.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 31/01/2022 הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.