האינפלציה במדינות מרכזיות בעולם שוברת שיאים, והמילים ריאלי ונומינלי שוב בכותרות

האינפלציה במקומות רבים בעולם שוברת שיאים, ולאחרונה אנחנו שומעים לעיתים תכופות יותר את המילים ריאלי ונומינלי, בין היתר בהקשר של תשלום מס במכשירי החיסכון. אז מה בעצם ההבדל ביניהם ועד כמה הם מהותיים לבחירה שלנו במוצר החיסכון?

"האינפלציה במקומות רבים בעולם שוברת שיאים, ולאחרונה אנחנו שומעים לעיתים תכופות יותר את המילים ריאלי ונומינלי". דוחות מס
אילן גמליאל
|
04 יולי, 2022

להלן תמלול הסרטון:

אילו סוגי מס נפוצים קיימים היום בשוק ההון ומה המשמעות של כל אחד מהם?

שלום לאה, מכשירי החיסכון הפיננסיים, המאפשרים לנו לנהל חיסכון נזיל בשוק ההון, כוללים לפחות אחד משני סוגי תשלום מס על הרווחים: הראשון, מס בשיעור של 25% על הרווח הריאלי כלומר הרווח בניכוי העלייה במדד המחירים לצרכן שהיא למעשה האינפלציה, הסוג השני של מס רווח הון הוא בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי כלומר הרווח ללא השפעת השינוי במדד המחירים. סוג המס קבוע מראש בהתאם למוצר החיסכון והוא אינו נתון לבחירה. כך למשל, כשחוסכים בקופת גמל להשקעה או בפוליסת חיסכון, תשלום המס הינו 25% מהרווח הריאלי. לחילופין, בחיסכון במסגרת תיקון 190 הרווחים חייבים במס בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי. חשוב לדעת שלהבדל בין שני סוגי המס ישנה השפעה על הרווח שיישאר בידינו בסופו של דבר.

 

אילן, עד כמה האינפלציה היא פרמטר משמעותי כשאנחנו בוחרים מכשיר חיסכון?

כדי לבחון עד כמה האינפלציה משפיעה על גובה המס שנשלם, עלינו לקחת בחשבון את טווח החיסכון ולהניח מה תהיה התשואה ומה יהיה שיעור האינפלציה לאורך שנות החיסכון. מאחר וחסכונות אלה מיועדים לרוב לטווח הארוך, או לפחות לתקופה של מספר שנים, שינוי חד בשיעור האינפלציה בטווח הקצר אינו מהווה גורם משמעותי בבחירה. נקודת המוצא היא שלאורך השנים סביבת האינפלציה תתכנס לרמה נורמלית וסבירה, שכן הבנקים המרכזיים פועלים באופן מתמיד לשמירה על יעדי אינפלציה בטווח שהוגדר מראש. לכן, ההעדפה היא להתמקד במאפייני המוצר והתאמתו לצרכים שלנו.

 

לסיום, אילו פרמטרים מלבד שיקולי המס כדאי לקחת בחשבון כשמתחילים לחסוך במכשיר חיסכון פנסיוני כלשהו?

כשבוחרים מכשיר חיסכון פנסיוני פרמטר המס הוא אמנם חשוב, אך ישנם פרמטרים מרכזיים יותר, כדוגמת מידת הנזילות, כלומר האפשרות למשוך את הכסף בכל עת. כמו גם גמישות באופן ההפקדה, מבנה העלויות, תמהיל ההשקעות ואם ישנם יתרונות מס ייחודיים במכשיר החיסכון. בנוסף, חשיבות גבוהה קיימת ליכולת לנייד את החיסכון בין חברות מנהלות שונות בצורה חופשית והיכולת לעבור בין מסלולי השקעה שונים מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס. לחוסכים המייעדים את הכספים לדורות הבאים, כדאי לבדוק גם את האפשרויות להעברה בין דורית בצורה קלה ופשוטה. בכל מקרה, כדאי לפנות לאנשי מקצוע בתחום אשר ידעו לבחון את כלל השיקולים ולהתאים את המוצר לכל חוסך וחוסכת בצורה הטובה ביותר ובהתאם למאפיינים האישיים שלהם.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 04/07/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.