האם קרן הפנסיה שלך שומרת על איזון אקטוארי?

עקרון ההדדיות עליו מתבססות קרנות הפנסיה מחייב אותן להיות עם "האצבע על הדופק" בניהול הנכסים מול ההתחייבויות. כיצד הקרנות שומרות על האיזון האקטוארי הזה והאם לקרנות הגדולות יתרון על הקטנות באספקט הזה?

ערן כהן
|
31 יולי, 2016
1. איך עובד מנגנון ההדדיות בקרן פנסיה?

בדומה לחברות הביטוח, גם קרנות הפנסיה המקיפות נותנות כיסוי ביטוחי, למקרה של חס וחלילה, מוות או אובדן כושר עבודה. בניגוד לחברות ביטוח שמשלמות למבוטח את כספי התביעה מכיסן ומעוניינות ביצירת רווח בתהליך, בכל קרנות הפנסיה יש ערבות הדדית בין העמיתים, כלומר עמיתי הקרן הם אלו שנושאים בנטל של תשלום התביעות השונות, כולל יציאה לגמלאות. כל עמית משלם לקרן מידי חודש פרמיה לטובת הכיסוי הביטוחי שבחר בהתאם לנתונים האישיים שלו, התשלומים הללו נצברים בקופה נפרדת ובמקרה של אירוע ביטוחי הכסף משולם לעמית מהקופה הזו. מנגנון זה הוא האחראי ליצירת העודף או הגרעון האקטוארי. היות ולא קיים היבט של רווח בגין הכיסוי הביטוחי בקרן פנסיה, עלויות הביטוח בה זולות יותר בהשוואה לכיסויים מקבילים הניתנים בצורה ישירה מחברת ביטוח.

 

2. אז איך נוצר הגרעון או העודף האקטוארי?

מצב של יציאה לגמלאות, כפי שתיארנו, הוא אחת מהסיבות לעודף או גרעון שנוצר, בין היתר, כתוצאה מפער בין הריביות הקיימות בשוק בפועל, לפיהן מחושבות ההתחייבויות לפורש לבין הנחות התשואה על נכסי קרן הפנסיה שמחושבות בריבית הקבועה בתקנון. היתרה הצבורה של עמית ביום יציאתו לפנסיה שונה מסה"כ הנכסים שקרן הפנסיה צריכה להעמיד עבור אותו עמית במאזן האקטוארי שלה. לכן ביום הפרישה עמית שפורש לגמלאות יוצר גרעון בריביות הקיימות בשוק או עודף בתנאי שוק אחרים. פער זה שנוצר מחולק לכלל עמיתי הקרן והוא זה שיוצר את הערבות ההדדית בקרן הפנסיה. אם הריבית התקנונית הייתה נמוכה יותר היינו מקבלים עודף. לדוגמה פורש בעל חיסכון צבור בקרן של מיליון שקלים היוצא לפנסיה יקבל, על פי מקדם של 200, 5,000 שקלים בחודש. אך מכיוון שהריבית שאיתה חושב המקדם 200 שונה וגבוהה יותר מהריבית איתה מחושבת ההתחייבות בגין העמית צריכה הקרן בעצם להעמיד מיליון מאתיים אלף שקלים על מנת לכסות את תשלומי הזקנה שלו בסך של 5000 שקלים. את ה- 200 אלף שקלים החסרים משלמים שאר העמיתים בקרן.

 

3. כיצד שומרות הקרנות על איזון אקטוארי?

הערבות ההדדית שתיארנו בין העמיתים בקרן מחייבת את מנהלי הקרן לשמור על איזון בין תשלומי הביטוח שנגבים לבין התגמולים שמשולמים בגין אירועי ביטוח או יציאה לגמלאות. כאשר התגמולים לעמיתים גבוהים מסך הגביה, הקרן תהיה בגירעון אקטוארי ומנגד, אם הגביה גבוהה מהתגמולים הקרן תהיה בעודף אקטוארי. קרן מאוזנת אקטוארית משמעותה כי עודפים או גירעונות שנוצרו בקרן עקב סטייה ממספר מקרי הביטוח או היציאה לגמלאות שנצפו לא ייצברו לאורך זמן. לכן, הקרן מחויבת לחלק עודפים שנוצרו במצב של עודף אקטוארי או לגבות יותר כדי לכסות גירעון שנוצר במצב של גירעון אקטוארי. רק חלק קטן מהקרנות החדשות המקיפות וביניהן גם הקרן שלנו, נמצאות בעודף אקטוארי. בקרנות אלה, וכאשר יש עודף אקטוארי, מחולקים העודפים שנצברים בקרן בין כל העמיתים. לסיכום, האיזון האקטוארי משפיע על כל החוסכים בקרן פנסיה: עמיתים פעילים, עמיתים לא פעילים, פנסיונרים ומקבלי קצבאות. חלקו של הגרעון או עודף אקטוארי בקרן נגרם על ידי מקרי נכות, מוות וזקנה. במשרד האוצר מגבשים מספר הצעות לפתרון גירעונות אקטואריים.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה מהווה הערכה מקצועית בלבד. לחברה ו/או לחברות הקשורות אליה עשוי להיות עניין אישי בנושא והיא/הן עשויות להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך המצוינים במידע באתר. אין לראות באמור כהמלצה ו/או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכי הלקוח, או הזמנה לייעוץ כאמור ו/או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים. הסקירה מתבססת על מידע פומבי וגלוי , וכן על הערכות ואומדנים שעשויים להיות חסרים ו/או בלתי מדוייקים או בלתי מעודכנים. הסקירה אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הצופה. הדעות המובאות בסקירה נכונות ליום הסקירה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה כלשהי. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים את הסקירה ללא אישור מראש.* אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. * האמור כפוף להוראות תקנון קרן הפנסיה הרלוונטי ולנהלי החברה.