פשוט לבחור: מהי הרפורמה החדשה במסלולי ההשקעה בגמל ובפנסיה?

עם פתיחת 2023 נכנסה לתוקף רפורמה חדשה בגמל ובפנסיה, שמוסיפה מסלולי השקעה קבועים לכל מוצר ותקל על החוסכים להבין ולהשוות ביניהם. בואו נשמע על מה ולמה הרפורמה, ואיך היא יכולה לעזור לנו

עם פתיחת 2023 נכנסה לתוקף רפורמה חדשה בגמל ובפנסיה, שמוסיפה מסלולי השקעה קבועים לכל מוצר. חצים לכיוונים שונים
אילן גמליאל
|
02 ינואר, 2023
|
הסקירה היא מיום 02/01/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

להלן תמלול הסרטון:

מהי בעצם הרפורמה במסלולי ההשקעה, מה השתנה ב-1 לינואר 2023?

שלום זוהר, הרעיון שעומד מאחורי הרפורמה שמובילה רשות שוק ההון במסלולי הפנסיה והגמל, הוא לגוון את אפשרויות הבחירה העומדות בפני ציבור החוסכים ולסייע בקבלת החלטות מושכלות. מה שהשתנה עם פתיחת שנת 2023, הוא שכל גופי ההשקעה פותחים עוד שני מסלולי השקעה בכל מוצר גמל או פנסיה, בנוסף לקיימים. מסלול אחד הוא משולב סחיר בלבד, והשני מסלול השקעה עוקב מדדים גמיש. יש לרפורמה הזו חלקים נוספים, כמו למשל פתיחת מסלולים מבוססי ביצועים, אבל אלה ייכנסו לתוקף רק בשנה הבאה.

 

אילן, אז מה בעצם מייחד את מסלולי ההשקעה החדשים? בוא נעשה רגע סדר.

המסלול המשולב-סחיר מאפשר השקעה בנכסים סחירים בלבד, וללא נכסים לא סחירים, כגון: קרנות גידור, נדל"ן והשקעות אלטרנטיביות. מי שעשויים לבחור במסלול זה הם חוסכים המאמינים שלנכסים הלא סחירים אין תרומה מוצדקת לתשואה, ואינם מעוניינים בהוצאות הכרוכות בניהולם - הוצאות הנקראות "הוצאות ניהול חיצוני". המסלול השני מכונה פאסיבי כיוון שהוא עוקב אחר מדדים – לדוגמה S&P 500 בארה"ב ותל אביב  125 – וליתר דיוק אחר שילוב בין שלושה מדדים לפחות. מסלול זה עשוי להתאים לחוסכים המאמינים כי ניהול השקעות באמצעות בחירה ישירה של ניירות ערך לא תניב תשואה עודפת על פני המדדים לאורך זמן, ולכן הם אינם מעוניינים בשילוב נכסים לא סחירים בתמהיל ההשקעות. על כן בשני המסלולים החדשים לא תיגבה עמלת הוצאות ניהול חיצוני. החברות מחויבות לפרסם באתר את שיעור העמלות הניהול החיצוני הצפוי לכל מסלול, במטרה לייצר שקיפות לחוסכים, וזאת על מנת לאפשר בחירה מושכלת במסלול ההשקעה.

 

ולסיום, יש מגוון רחב של מסלולי השקעה, מה בעצם השורה התחתונה במסלולי ההשקעה החדשים?

יש לנו כאן בעצם הרחבה של אפשרויות הבחירה, שקיפות ונגישות של מידע לציבור החוסכים. ניתן לבחור בין מגוון רחב יותר של מסלולי השקעה, ולהתאים את מסלול ההשקעה להעדפות ולצרכי החוסך. אפשר גם לפצל את הכסף בין המסלולים – למשל בין עוקב המדדים למסלול השקעה רגיל, או כל שילוב אחר. בכל מקרה צריך לקחת בחשבון שמסלולי ההשקעה ברפורמה הם חדשים לחלוטין ולא ניתן לבחון את ביצועי העבר שלהם, בניגוד למסלולים הותיקים שאותם ניתן כבר לבחון ואפשר להתרשם מביצועיהם הקודמים. בכל שאלה ניתן ואף רצוי להתייעץ עם בעל רישיון פנסיוני, על מנת לבחון את האפשרויות בצורה הטובה ביותר.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 02/01/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.