שאלות ותשובות

לפי הוראות הדין בנוגע לפנסיית חובה, כל עובד שכיר החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה ועד גיל הפרישה (גיל הפרישה החוקי הינו 67 לגבר ו-64 לאשה, אך על פי תקנוני קרנות הפנסיה היום ניתן לפרוש החל מגיל 60 לרוב) או מועד אחר שיקבע בהוראות ההסדר התחיקתי, זכאי לפנסיית חובה. אם לעובד אין עדיין ביטוח פנסיוני, המעסיק מחויב לפתוח עבורו קרן פנסיה/קופת גמל שאינה קרן פנסיה/ביטוח מנהלים תוך 6 חודשים מתחילת ההעסקה. אם כבר יש לו ביטוח פנסיוני, המעסיק מחויב להמשיך את ההפרשות מהיום הראשון לעבודתו. במקרה כזה, ניתן להתחיל להפריש לאחר 3 חודשי עבודה, או בתום שנת המס, המוקדם מבניהם, רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו.

סגור

קרן פנסיה היא מכשיר חסכון לטווח ארוך, שמטרתו העיקרית היא לאפשר לעמית לצבור סכום כסף לקראת היציאה לפנסיה. את סכומי הכסף שהצטברו ניתן לקבל, בבוא העת, באמצעות קצבה חודשית ובמקרים מסוימים חלקו בסכום חד פעמי והכל בהתאם לקבוע בחוק.
חשוב לבחור את הביטוח הפנסיוני הנכון עבורכם - מרבית העמיתים חוסכים כספים לגיל הפרישה באמצעות קרן פנסיה מקיפה הכוללת גם רכיבי ביטוח לאובדן כושר עבודה, נכות, ושארים.

סגור

לציבור העמיתים מוצעות שתי קרנות פנסיה:

1) קרן פנסיה מקיפה

2) קרן פנסיה כללית

הקרן המקיפה היא קרן הכוללת את כל מרכיבי הפנסיה, כולל מרכיב ביטוחי והיא מכשיר החסכון הפנסיוני המקובל במשק.

קרן הפנסיה הכללית היא מכשיר חיסכון לקצבת זקנה בלבד ואין לה כל מרכיב ביטוחי ולכן היא מיועדת בעיקר לבעלי שכר גבוה, או לעמיתים שעד היום לא הייתה להם קרן פנסיה והם מעוניינים להפקיד סכום חד פעמי ולהתחיל לחסוך לפנסיה.

סגור

כאשר באים לבחור קרן פנסיה צריך קודם כל לבחור בין קרן מקיפה לקרן כללית ואחר כך לבחור את המסלול הרלבנטי בקרן.
ההחלטה באיזה סוג קרן לבחור תושפע מהתשובה לשאלה, איזה כיסוי ביטוחי כבר קיים ו/או נדרש? הכל בכדי להבטיח את המסלול שיעניק את הפתרון האופטימאלי.ההחלטה באיזה מסלול פנסיה בקרן לבחור מושפעת מהעדפות אישיות של הלקוח, מצבו המשפחתי, גיל, מין, רמת השכר וכדומה. בכל מקרה, מומלץ להיעזר במשווק / יועץ פנסיוני כדי להבטיח שהמסלול שתבחרו בו יתאים לצרכיכם ומצבכם האישי. אם ברצונכם במידע נוסף תוכלו להשתמש במחשבון הפנסיה/סימולאטור שלנו: דפי הקרנות ומדריך הפנסיה שלנו.

סגור

על פי חוק גיל הפרישה לפנסיה, הגיל שבהגיעו אליו זכאי העמית לפרוש מעבודתו בשל גילו, הוא גיל 67 לגבר ו-64 לאישה. על פי השינוי בחוק גיל הפנסיה עולה בהדרגה. לפי התקנות ניתן להקדים את היציאה לפנסיה לגיל 60.

סגור

לקרן פנסיה יש שלושה מרכיבים שנועדו לתת פתרון לצרכים שונים של העמית בעת היציאה לפנסיה.
זקנה – מרכיב הזקנה נועד לאפשר לעמית לקבל מרגע היציאה לפנסיה ולכל חייו קצבה חודשית.
שארים – מרכיב השארים הוא ביטוח המבטיח לבני משפחתו של העמית קצבה חודשית או סכום חד פעמי, בהתאם לצבירה בקרן ולתקנון, במקרה בו העמית הלך לעולמו לפני או אחרי היציאה לפנסיה. כשארים יחשבו אלמן, אלמנה, בני זוג ידועים בציבור או ילדים עד גיל 21.
נכות – מרכיב הנכות הוא ביטוח המבטיח לעמית קבלת קצבת נכות חודשית במקרה של נכות הפוגעת באפשרותו להמשיך ולקבל שכר עד גיל הפרישה.

סגור

חברה מנהלת הינה חברה הרשומה כחברה עפ"י חוק החברות, שעיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה ואושרה כחברה מנהלת ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בהתאם להוראות הדין. בטרם נותן הממונה אישור לחברה לשמש כחברה מנהלת בודק הממונה – בין השאר – את האנשים והגופים השולטים בחברה המנהלת ואת נושאי המשרה בחברה המנהלת – כישוריהם, השכלתם ויושרם. חברה מנהלת נדרשת להון עצמי מינימאלי כנדרש בהוראות הדין החלות על קופות גמל וקרנות פנסיה, ובהנחיות הממונה.
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ הינה חברה שאושרה כחברה מנהלת והיא פועלת בהתאם להוראות הדין החלות על קופות גמל וקרנות פנסיה וכפופה לפיקוח הממונה.

סגור

תקנון של קרן פנסיה מגדיר את מערכת היחסים המתקיימת בין העמית לקרן ואת החובות והזכויות של שני הצדדים. התקנון קובע את כללי ההתנהלות משלב ההצטרפות עד שלב העזיבה, או היציאה לסוג מסוים של קצבה. זכויות העמית נקבעות בהתאם לתקנון שיהיה בתוקף באותה עת. חשוב לדעת, כי התקנון משתנה מדי פעם ויש לבדוק את התקנון העדכני ולעקוב אחר שינויים ככל שיהיו. התקנון מאושר על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.

סגור

לפני ההצטרפות לקרן מומלץ לקבל יעוץ פנסיוני מקצועי כדי להתאים את מסלול הקרן לצרכים הייחודיים של כל אחד מהעמיתים. לאחר מכן יש למלא את טופס ההצטרפות, למלא הצהרת בריאות ולחתום על ויתור על סודיות רפואית כדי לאפשר לקרן בנסיבות הנדרשות לפנות לרופא משפחה או גורם רפואי אחר.
במידה ולא נתגלו בעיות בהצהרת הבריאות יצורף העמית לקרן ויתחיל את תקופת ההמתנה.

סגור

תקופת ההמתנה(אכשרה) היא פרק הזמן העובר מהצטרפות העמית לקרן במשך חמש השנים הראשונות. תקופה זו נדרשת בהתאם לתקנון הקרן.
במידה ובמהלך התקופה נגרם לעמית אירוע נכות או שארים כתוצאה ממחלה, מום או תאונה שעליהם לא דווח, שמקורם בתקופה שלפני ההצטרפות לקרן לא יינתן על ידי הקרן כיסוי.

סגור

בנושא ההפקדות יש להבחין בין עמית שכיר לעמית במעמד עצמאי:

עמית במעמד עצמאי: ההפקדות יבוצעו אחת לחודש ולפחות פעם בתשעים יום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, המחאה, או העברה כספית (במקרה זה יש להעביר לחברה המנהלת אסמכתה על ביצוע העברה).

עמית במעמד שכיר: ההפקדות יבוצעו אחת לחודש על ידי המעסיק, תוך 7 ימי עסקים מהיום ששולמה לעובד משכורתו ולא יאוחר מה-15 לחודש העוקב לחודש השכר. העדר הפקדות במועד או בכלל עלול לפגוע בזכויות העמית ובכיסוי הביטוחי בהתאם למסלול שנבחר על יד העמית.

בקרן הפנסיה המקיפה קיימת מגבלת סכום על ההפקדה החודשית. המגבלה עומדת על הפקדה בגובה של 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. נכון לחודש ינואר 2015 השכר הממוצע במשק הינו 9,260 ש"ח ועל כן ההפקדה החודשית המקסימאלית לקרן פנסיה מקיפה הינה 3,796 ש"ח. 
בקרן הפנסיה הכללית אין תקרה להפקדה שוטפת ו/או חד פעמית.

סגור

החל מ-1 בינואר 2008, הטבות המס להפקדות במוצרי החיסכון לטווח ארוך (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל) בדרך של ניכוי או זיכוי למטרות מס בשיעור זהה של 35% מההפקדה בהתאם לתקרת ההכנסה המזכה.
הטבת מס נוספת קיימת בשלב היציאה לפנסיה בדרך של פנסיה מינימאלית הזכאית להטבות מס, חלקן פטור ממס, בסך של כ 8,310 ש"ח לחודש, והכל בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות מס הכנסה.
לקרן הפנסיה הטבת מס נוספת המזכה את העמיתים והיא פטור ממס על רווחים מניירות ערך בתקופת ההשקעה.

סגור

במקרה שבו ההפקדות נפסקות לתקופה העולה על חמישה חודשים מופסק הכיסוי לנכות ושארים. מומלץ לכן, בכל מקרה של סיום עבודה או הפסקת תשלומים לפנות לקרן או למשווק הפנסיוני ולבדוק את החלופות להמשכת הכיסוי באופן עצמאי על ידי העמית.

סגור

ההפקדות לקרן פנסיה ניתנות למשיכה בגיל הפרישה, כסכום חד פעמי, או כקצבה חודשית בהתאם לתנאים הקבועים בדין. אלטשולר שחם מציעה כלי לחישוב פנסיה עתידית לנוחיותכם.
במהלך תקופת החברות בקרן רשאי העמית למשוך את כספי הפיצויים בעת הפסקת עבודה בהתאם לתקנות מס הכנסה בכל הנוגע להטבות מס.
במידה והעמית זקוק לכספים לפני היציאה לפנסיה ומעוניין למשוך את מלוא הסכום, תחשב המשיכה  כמשיכה שלא כדין(שלא בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות ותקנון הקרן), שתחייב את העמית בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.
מומלץ להתייעץ עם משווק/יועץ פנסיוני בטרם ביצוע פעולה כאמור.

סגור

קיימות 3 אפשרויות לקבלת פנסיה חודשית מהקרן:

פנסיית זקנה: מדובר בכספים שיתקבלו לאחר שיגיע העמית לגיל פרישה כחוק (לגבר בגיל 67 ולאישה בגיל 64) בהתאם לטבלאות וגיל העמית. לחלופין ניתן לקבל את הכספים אם בחר העמית במסלול של פרישה בגיל 60.
במועד היציאה לפנסיה בוחר העמית את מסלול תשלומי הפנסיה המתייחס למספר סוגיות כגון בן/בת זוג, ילדים עד גיל 21, תקופת הבטחת פנסיה וכד', בהתאם לבחירת העמית מתבצע חישוב הזכאות לפנסיה חודשית.
החישוב ועקרונות היציאה לפנסיה יתבצעו בהתאם לתקנון שיהיה מעת לעת.
מכל תשלום ינוכו תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי בהתאם למדרגות המס הרלבנטיות, ככל שנדרש.

פנסיית נכות: במקרה של אירוע הגורם חלילה לנכות ואובדן כושר עבודה יגיש העמית בקשה לפנסיית נכות בהתאם לנדרש בתקנון קרן הפנסיה. הקרן תבחן את הבקשה על ידי רופא הקרן ותשיב בהתאם.
במידה ויקבע כי העמית זכאי לקבל פנסיית נכות תשולם לו פנסיה חודשית בשיעור ובתנאים שיקבעו בהתאם לתקנון.
במהלך תקופת הזכאות לפנסיית הנכות יזקפו לחשבון העמית על ידי הקרן דמי גמולים חודשיים אשר יגדילו את הצבירה העומדת לזכותו לגיל פרישה היציאה לפנסיה. הזכאות לנכות תבחן מעת לעת ותקבע בהתאם. גם כאן יחולו כל חוקי המס כקבוע בתקנות.

פנסיית שארים: מדובר במקרה שהעמית רוצה להבטיח את המשך קיומם הכלכלי של התלויים בו. הפנסיה תחושב ותשולם כקבוע בתקנון הקרן בהתאם למסלול הפנסיה, מספר השארים ומספר הילדים מתחת לגיל 21.

סגור

אגף שוק ההון במשרד האוצר קבע כללים להעברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות. במקרה של העברה ימלא העמית בקשה להעברת כספים מקרן פנסיה אחרת, בנוסף לטופסי ההצטרפות הרגילים. החל מאוקטובר 2008 ניתן להעביר כספים לקרנות הפנסיה גם מקופות גמל והחל מינואר 2009 ניתן להעביר כספים גם מפוליסות ביטוחי מנהלים. הליך ההעברה הוא פשוט וקל והעמית לא נדרש לדאוג לכך בעצמו. הליך העברה יבוצע על ידי אלטשולר שחם ללא עלות לאחר שהעמית חתם על כל הטפסים הנדרשים ובכפוף לאשור הקרן.

סגור

1. דיווח שנתי - ישלח לעמית עד תום הרבעון הראשון בשנה העוקבת ובו יפורטו התנועות, היתרות, התשואות והזכויות בכל קרן לשנת המס שנסתיימה. בדוח זה ידווחו גם סכומים לצורך מס הכנסה, אשור הפקדות שנתי ואשור להצהרת הון, ככל שהעמית נדרש לכך.
2. דיווח רבעוני ישלח לעמית אחת לרבעון, תוך חודשיים מתום הרבעון, לעמיתים שביצעו הפקדות לקרנות הפנסיה במהלך הרבעון הרלוונטי.
3. דרך אתר זה ניתן לראות על בסיס יומי את חשבונות העמית ע"י קבלת קוד סודי. הליך הרישום מתבצע באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט

סגור

השקעות נכסי העמיתים בקרנות הפנסיה מתבצעות בהתאם למדיניות שקובעת וועדת ההשקעות ובכפוף לכללים שנקבעו בתקנות מס הכנסה (כללים לאשור ולניהול קופות גמל) תשכ"ד- 1964. מתוך סך הנכסים העומדים לרשות הקרן יושקעו 30% באג"ח מיועדות של ממשלת ישראל, הנושאות ריבית אפקטיבית שנתית של 4.86%.

סגור

מעבר בין מסלולים מתבצע באמצעות הודעה או טופס והעברתו לקרן הפנסיה. מעבר בין מסלולים יבחן על ידי הקרן בהתאם לתקנון ומתאפשר רק עד גיל 55.

סגור

מידע נוסף על פנסיה באלטשולר שחם: 

כיצד מצטרפים לקרן פנסיה?

טפסי פנסיה להורדה

מדריך לבחירת קרן פנסיה

מחשבון פנסיה וגמל

מושגי יסוד - קרנות פנסיה

 

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. 
האמור כפוף להוראות התקנונים הרלוונטיים ולהוראות ההסדר התחיקתי.