קרנות פנסיה מקיפות - אלטשולר שחם קרן פנסיה מקיפה - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

פרטי הקופה

מידע ונתונים |

31.12.2015

אפיקי השקעה

 • 24.12%
  אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
 • 8.04%
  אגח קונצרני בארץ
 • 29.51%
  אגח ממשלתיות מיועדות
 • 11.73%
  מניות בארץ
 • 0.44%
  קרנות נאמנות ותעודות סל בארץ
 • 1.75%
  הלוואות בארץ
 • 5.23%
  מזומנים ושווי מזומנים
 • 8.72%
  אגח קונצרני בחול
 • 1.27%
  מניות בחול
 • 1.23%
  הלוואות בחול
 • 7.81%
  אחר
 • 0.15%
  אגח ממשלתי צמוד מדד בארץ
** חשיפה אפקטיבית למניות 35.16% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 23.23% 

יתרת נכסים


(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

דו"ח כספי רבעון 1 2009
מאזן אקטוארי רבעון 1 2009
דו"ח כספי רבעון 2 2009
מאזן אקטוארי רבעון 2 2009
דו"ח כספי רבעון 3 2009
מאזן אקטוארי רבעון 3 2009
דו"ח כספי 2009
מאזן אקטוארי 2009
נספח מעקב נכות 2009
מאזן אקטוארי ודוח תנועה 2009
דו"ח כספי רבעון 1 2010
מאזן אקטוארי ודו"ח תנועה רבעון 1 2010
נספח ג' מעקב נכות 2008
נספח ג' מעקב נכות 2009
דו"ח כספי רבעון 2 2010
מאזן אקטוארי ודו"ח תנועה רבעון 2 2010
דוח כספי רבעון 3 2010
מאזן אקטוארי ודו"ח תנועה רבעון 3 2010
דוחות כספיים רבעון 4 2010
מאזן אקטוארי ודו"ח תנועה 2010
נספח ג' מעקב נכות 2010
דוח כספי רבעון 1 2011
מאזן אקטוארי ודוח תנועה רבעון 1 2011
דוח כספי רבעון 2 2011
מאזן אקטוארי רבעון 2 2011
דוח כספי רבעון 3 2011
מאזן אקטוארי ודוח תנועה רבעון 3 2011
דו"ח כספי 2011
מאזן אקטוארי ודוח תנועה 2011
נספח ג' מעקב נכות 2011
מאזן אקטוארי ודוח תנועה רבעון 1 2012
דוח כספי רבעון 1 2012
דוח כספי רבעון 2 2012
דוח אקטוארי רבעון 2 2012
דו"ח כספי רבעון 3 2012
דו"ח אקטוארי רבעון 3 2012
דו"ח אקטוארי רבעון 4 2012
דו"ח כספי רבעון 4 2012
סקירת הנהלה רבעון 4 2012
נספח ג' מעקב נכות 2012
דוח אקטואר רבעון 1 2013
דוח כספי רבעון 1 2013
דו"ח כספי רבעון 2 2013
דו"ח אקטוארי רבעון 2 2013
דו"ח כספי רבעון 3 2013
דו"ח אקטוארי רבעון 3 2013
דוח כספי רבעון 4 2013
מאזן אקטוארי רבעון 4 2013
סקירת הנהלה רבעון 4 2013
נספח ג' מעקב נכות 2013
דו"ח כספי רבעון 1 2014
דו"ח אקטוארי רבעון 1 2014
דו"ח כספי רבעון 2 2014
דו"ח אקטוארי רבעון 2 2014
דו"ח כספי רבעון 3 2014
דו"ח אקטוארי רבעון 3 2014
דוח כספי רבעון 4 2014
סקירת הנהלה רבעון 4 2014
דוח אקטואר רבעון 4 2014
דוח כספי רבעון 1 2015
דוח אקטואר רבעון 1 2015
דוח כספי רבעון 2 2015
דוח אקטואר רבעון 2 2015
דוח כספי רבעון 3 2015
דוח אקטואר רבעון 3 2015
דוח אקטואר רבעון 4 2015
דוח כספי רבעון 4 2015
סקירת הנהלה רבעון 4 2015

* החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
**חשיפה אפקטיבית למניות- כוללת השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות 
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.
***הנתונים בקרן הפנסיה המקיפה כוללים תשואה דמוגרפית אשר מחושבת עד לחודש דצמבר 2013.