אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60

פרטי המסלול

מידע ונתונים |

30.04.2017

אפיקי השקעה

 • 28.59%
  אגח ממשלתי לא צמוד בארץצמוד מדד בארץ
 • 5.27%
  אגח קונצרני בארץ
 • 27.99%
  אגח ממשלתיות מיועדות^
 • 13.76%
  מניות בארץ
 • 0.21%
  קרנות נאמנות ותעודות סל בארץ
 • 1.35%
  הלוואות בארץ
 • 5.74%
  מזומנים ושווי מזומנים
 • 7.01%
  אגח קונצרני בחול
 • 1.25%
  מניות בחול
 • 0.46%
  הלוואות בחול
 • 8.37%
  אחר
**** חשיפה אפקטיבית למניות 29.95% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 16.25% 

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 30.04.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים (05.16-04.17)
8.70%
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש אפריל
3.35%
יתרת נכסים

121,067
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

*החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. 
***חשיפה אפקטיבית למניות- כוללת השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות. 
^ אחוז ההשקעה באג"ח ממשלתיות מיועדות בקרן הפנסיה המקיפה הינו 30%. אחוז השקעה זה נמדד בעת רכישת האג"ח בתחילת כל חודש. עם זאת, ייתכנו שינויים מינוריים באחוז ההשקעה במהלך החודש הקלנדרי בהתאם לשינויים ביתרות הנכסים בקרן.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח
.