אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

פרטי המסלול

מידע ונתונים |

31.05.2017

אפיקי השקעה

 • 5.93%
  אחר
 • 28.38%
  אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
 • 14.39%
  אגח קונצרני בארץ
 • 29.48%
  אגח ממשלתיות מיועדות^
 • 5%
  מניות בארץ
 • 0.05%
  קרנות נאמנות ותעודות סל בארץ
 • 1.25%
  הלוואות בארץ
 • 3.29%
  מזומנים ושווי מזומנים
 • 11.06%
  אגח קונצרני בחול
 • 0.62%
  מניות בחול
 • 0.55%
  הלוואות בחול
*** חשיפה אפקטיבית למניות 11.11% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 6.08% 

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 31.05.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים (06.16-05.17)
5.21%
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש מאי
2.65%
יתרת נכסים

36,609
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

*החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
*** הנתון המוצג כולל חשיפה למניות באמצעות השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה)
^ אחוז ההשקעה באג"ח ממשלתיות מיועדות בקרן הפנסיה המקיפה הינו 30%. אחוז השקעה זה נמדד בעת רכישת האג"ח בתחילת כל חודש. עם זאת, ייתכנו שינויים מינוריים באחוז ההשקעה במהלך החודש הקלנדרי בהתאם לשינויים ביתרות הנכסים בקרן. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.