אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה

פרטי המסלול

מידע ונתונים |

31.12.2016

אפיקי השקעה

  • 65.92%
    אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
  • 6.36%
    מזומנים ושווי מזומנים
  • 27.72%
    אגח ממשלתיות מיועדות
*** חשיפה אפקטיבית למניות 0.00% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 0.00% 

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 31.12.2016:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
יתרת נכסים

2,680
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

* החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
** המסלול הינו מסלול חדש ועל כן טרם ניתן לפרסם נתונים שנתיים ביחס לדמי ניהול ועמלות.
***חשיפה אפקטיבית למניות- כוללת השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות 
• המסלול עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.