אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה

פרטי המסלול

מידע ונתונים |

31.05.2017

אפיקי השקעה

 • 21%
  אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
 • 6.28%
  מזומנים ושווי מזומנים
 • 28.42%
  אגח ממשלתיות מיועדות
 • 15.62%
  קרנות נאמנות ותעודות סל בארץ
 • 22.63%
  אחר
 • 6.05%
  אגח קונצרני בארץ
*** חשיפה אפקטיבית למניות 29.86% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 14.45% 

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 31.05.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש מאי
3.00%
יתרת נכסים

4,360
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

* החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
***הנתון המוצג כולל חשיפה למניות באמצעות השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה)
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.