אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה

פרטי המסלול

מידע ונתונים |

28.02.2017

אפיקי השקעה

 • 21.17%
  אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
 • 5.27%
  מזומנים ושווי מזומנים
 • 26.73%
  אגח ממשלתיות מיועדות
 • 15.06%
  קרנות נאמנות ותעודות סל בארץ
 • 24.75%
  אחר
 • 7.03%
  אגח קונצרני בארץ
*** חשיפה אפקטיבית למניות 30.48% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 15.63% 

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 28.02.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש פברואר
0.71%
יתרת נכסים

3,502
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

* החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
***חשיפה אפקטיבית למניות- כוללת השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות 
• המסלול עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.